Řešené projekty

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
RPP2019/20Zpracování vybraných přednášek k předmětu Průmyslové a technologické stavby20192019
SP2019/120Experimentální ověřování depozice chloridů v okolí pozemních komunikací20192019
SP2019/124Stanovení únosnosti spoje kolíkového typu kulatiny a hraněného řeziva s přihlédnutím k variabilitě vlhkostí vzorků20192019
SP2019/140Experimentální a numerická analýza mechanických spojek obytných kontejnerů20192019
SP2019/144Mechanické vlastnosti drátkobetonů pro numerické modelování interakce desky s podložím20192019
SP2019/54Využití superpočítače pro numerické modelování betonových desek v interakci se zemním prostředím20192019
HS2211801IMECONContainers,Rosmani20182018
HS2211804NESPADNEs.r.o.,Mikolášek20182018
HS2211806NOVINGOK,Fojtík,135720182018
IRP/2018/191Inovace předmětu Výstavba mostních konstrukcí20182018
SP2018/103Vliv lokálního mikroklimatu v okolí mostních konstrukcí na intenzitu depozice chloridových iontů20182018
SP2018/111Stanovení únosnosti spoje kolíkového typu kulatiny a hraněného řeziva z hlediska lineární lomové mechaniky20182018
SP2018/128Overenie možností priečne predpätých drevobetónových prvkov pre potreby mostných konštrukcií20182018
SP2018/131Stanovení rázového zatížení a jeho účinku na komponenty jeřábové dráhy20182018
SP2018/153Experimentální měření objemových změn na betonových prvcích v závislosti na podloží20182018
SP2018/76Numerické modelování vláknobetonových kompozitních desek v interakci se zemním prostředím pomocí HPC20182018
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15-019/0004505Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů20172019
8X17039Trvanlivost a udržitelnost inženýrských staveb20172018
HS2211707Fabric Construction,Fojtík,1357 20172018
HS2211701Statutární město Opava,Lokaj,130220172017
HS2211702NOVING OK,Fojtík,135720172017
HS2211703FERRMON,Fojtík,137520172017
RPP2017/175Inovace cvičení k předmětu Betonové konstrukce20172017
SP2017/112Experimentální měření depoziční rychlosti chloridů z rozmrazovacích látek a vyhodnocování korozních procesů na vybraných mostních konstrukcích20172017
SP2017/139Optimalizace algoritmů numerického modelu pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP20172017
SP2017/151Interakce a únosnost střešních vaznic Z300 a Z350 výztužných pomocí klipu v místě uložení na hlavní nosnou konstrukci20172017
SP2017/181Výzkum vývoje objemových změn na velkorozměrových vzorcích cementového betonu20172017
SP2017/91Analýza poruch dřevěných mostů a lávek v ČR20172017
GA16-08937SStav napětí a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním prostředím20162018
HS2211601FERRMON,Fojtík,137520162016
HS2211603NOVING OK, Fojtík,135720162016
HS2211604Statutární město Přerov,Křivý,136320162016
RPP2016/10Inovace cvičení k předmětu Ocelové a dřevěné konstrukce20162016
SP2016/114Analýza tenzometrických měření na železobetonových základových deskách20162016
SP2016/133Předpjaté průmyslové podlahy s rozptýlenou výztuží - experimentální měření20162016
SP2016/136Monitoring a diagnostika poruch dřevěných mostů a lávek v ČR20162016
SP2016/140Aktualizace a vývoj algoritmů numerického modelu pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP20162016
SP2016/141Hodnocení korozních procesů na ocelových konstrukcích ovlivněných usazováním chloridů z chemických rozmrazovacích látek20162016
SP2016/169Interakce a přenos zatížení výztužného klipu střešní vaznice Z25420162016
TB030MMR001Úpravy konstrukcí panelových domů20152016
HS2211502NOVING OK,Fojtík,360120152015
HS2211503CB,Fojtík,360120152015
HS2211504Statik CL,Fojtík,360120152015
HS2211505Mgr.Pavel Ptáček,Fojtík,360120152015
HS2211506SMP CZ a.s.,Fojtík 360120152015
HS2211508HAMER,Fojtík,135720152015
SP2015/108Numerický model pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP20152015
SP2015/185Problémy dřevěných mostů a lávek20152015
SP2015/190Zatěžovací zkoušky železobetonových desek a porovnání výsledků s numerickými modely20152015
SP2015/191Sledování vývoje korozních produktů na typických površích konstrukcí z patinujících ocelí20152015
SP2015/52Drátkobetonové předpjaté průmyslové podlahy - experimentální měření20152015
SK-CZ-2013-0171Teoretická analýza a experimentální výzkum styčníků příhradových konstrukcí20142015
FRVS2014/53Tvorba studijních opor pro předmět Požární odolnost konstrukcí20142014
HS2211402Technická pomoc při posouzení, Vd 11 kV Holešov, zaústění VVN 57320142014
HS2211403Techn.a zkuš.ústav.stav.,Lokaj,130220142014
HS2211404NOVING OK,Fojtík,139820142014
HS2211405LUNA PARK,Fojtík,139820142014
HS2211407NOVING OK,Fojtík,139820142014
SP2014/101Experimentální ověřování korozních procesů na konstrukcích z patinujících ocelí20142014
SP2014/168Experimentální ověření numerických modelů ocelových styčníků příhradových konstrukcí20142014
SP2014/180Statická a dynamická odezva dřevěných lávek pro pěší 20142014
SP2014/182Zvýšení tuhosti obvodového pláště lehkého sloupkového systému v panelovém provedení při použití tepelné izolace tvořené PUR pěnou20142014
SP2014/184Možnosti zesílení svorníkových spojů kulatiny namáhané tahem kolmo k vláknům20142014
SP2014/209Experimentální zatěžovací zkoušky železobetonových desek20142014
SP2014/36Aplikace alternativních způsobů předpínání betonových konstrukcí na výrobu průmyslových předpjatých podlah a jejich porovnání s konvenčními způsoby předpínání20142014
SP2014/47Interakce pilotových základů s podložím.20142014
GP13-16124PVýzkum vývoje ochranné vrstvy patiny na konstrukcích navržených z patinující oceli20132015
Základní charakteristiky a deformace spoju se spojovacími prostredky kolíkového typu v prvcích z aglomerovaného dreva20132015
SP2013/102Experimentální měření kruhového ztužidla před uvedení do praxe20132013
SP2013/104Vyztužování kolíkových spojů kulatiny20132013
SP2013/113Experimentální zkoušky železobetonových základových patek v interakci s podložím20132013
SP2013/131Polotuhé spřažení dřevo-betonových nosníků, pomocí ocelových plechů a konvexních hřebíků 20132013
SP2013/132Předpjaté průmyslové podlahy20132013
SP2013/169Parametrická studie ocelového styčníku s využitím numerického modelování20132013
SP2013/183Implementace analýzy rizika do prostředí virtuálního modelu budovy (BIM)20132013
SP2013/39Experimentální zkoušky předpjatého klasického zdiva a kluzných spár namáhaných účinky poddolování20132013
ROZP2012/33Posílení internacionalizace života na univerzitě a fakultách20122012
ROZP2012/34Zintenzivnění spolupráce s průmyslovými podniky a institucemi v oblasti kolaborativního výzkumu, doplňkové činnosti, vstupů odborníků z praxe do výuky, dlouhodobých praxí studentů/akademických pracovníků, event. vytváření kurzů „šitých na míru“ pro zaměstnance regionálních firem20122012
SP2012/1Experimentální analýza kruhového ztužidla 20122012
SP2012/150Tuhostní charakteristika přípoje ocelového příčníku a nosného dřevěného trámu20122012
SP2012/152Numerické modelování dynamicky namáhaných konstrukcí20122012
SP2012/167Polotuhé spřažení dřevo-betonových nosníků, pomocí ocelových plechů s prolisovanými trny. 20122012
SP2012/36Laboratorní měření předem předpjatého zdiva 20122012
SP2012/92Experimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím20122012
HS221101Experimentální měření a posouzení OK zkušebního mostu v areálu Ferrit ve Frýdku-Místku.20112011
SP2011/105Sanace a zesilování nosných prvků dřevěných konstrukcí poškozených biodegradací 20112011
SP2011/145Experimentální stěnový kruhový ztužující systém 20112011
SP2011/147Experimentální měření předpjatého zdiva s kluznou spárou20112011
SP2011/185Numerické modelování svařovaných styčníků dutých průřezů 20112011
FR-TI2/746Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi20102013
HS221002Teplotně řízené viskoelastické vlastnosti kluzných spár20102011
HS221003Experimentální zkoušky předpjatého zdiva20102011
HS221004Experimentální ověřování základových konstrukcí v interakci s podložím20102011
HS221001Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – II. etapa 20102010
SP/2010177Nový ztužující systém výškových budov20102010
SP/201087Experimentální zkoušky a numerická analýza předpjatého zdiva s kluznou spárou20102010
GA103/07/0557Pravděpodobnostní posuzování inženýrské spolehlivosti konstrukcí 20072009
HS221701Školení pro pracovníky výrobní přípravy a technického rozvoje TOPOS Tovačov, a.s. "Statické působení, únosnost a použitelnost prefabrikovaných prvků"20072007
HS221702Technická pomoc při zpracování realizační projektové dokumentace statické a stavební části na akci "Dostavba obchodního centra AVION v Ostravě"20072007
ROZP2006/382Modernizace zkušebního zařízení pro zjišťování smykového napětí základů s reologickou kluznou spárou20062006
GD103/05/H036Analýza spolehlivosti konstrukcí, vystavených účinkům mimořádného zatížení20052008
GA103/05/2467Pravděpodobnostní přístup ke kritické únavové trhlině na ocelových konstrukcích20052007
1F55A/012/120Odolnost a provozní bezpečnost mostních objektů nad vodními toky jako součástí pozemních komunikací20052006
HS221502Technická pomoc a laboratorní zkoušky požární odolnosti vláknobetonů20052006
HS221401Technická pomoc a laboratorní zkoušky reologických kluzných spar20042005
MSM 271200005Výstavba v povodnových územích19992004

© 2019 VŠB-TU Ostrava