Řešené projekty

Název projektuExperimentální zkoušky a numerická analýza předpjatého zdiva s kluznou spárou
KódSP/201087
Předmět výzkumuPozornost projektu bude zaměřena zejména k experimentálním metodám měření deformací a následné analýzy napjatosti zdiva. Bude navrženo a zkonstruováno zkušební zařízení, u kterého budou měřeny deformace a přetvoření od působích sil v kotevní oblasti, proběhnou první experimenty a jejich vyhodnocení, úpravy postupu měření a jeho automatizace. V další fázi budou probíhat vlastní experimentální zkoušky na cihelném bloku zatíženého svislým napětím a jednostranným či oboustranným předpětím od předpínacích lan a kotev. Budou měřeny deformace pro různé pevnostní třídy zdiva, zdících prvků a malt, velikosti kotevních oblastí, různé kombinace jednostranného i oboustranného předpětí při různých stupních předpětí.Posledním krokem bude zahájení vyhodnocování naměřených hodnot a tvorba numerickcýh modelů a jejich verifikace pomocí naměřených hodnot. Zkoušky kluzných spár byly provedeny pouze pro starší materiály asfaltových izolačních pásů a pouze při běžné laboratorní teplotě. Předpokládá se ověření jejich teplotně závislých reologických vlastností i při běžných venkovních teplotách, ve styku se zděnými konstrukcemi vystavené působení předpětí. Bude vytvořeno zkušební zařízení pro zkoušení trojosé napjatosti předpínaného zděného rohu. Plánovaný časový harmonogram je následující: - Březen - návrh konstrukce zkušebního zařízení. - Květen - návrh a konstrukce vnášení svislých a vodorovných zatížení do zkušebního vzorku tak, aby se účinky napjatosti způsobené zkušebním zařízením daly přirovnat k působení v reálné konstrukci. - Srpen - zkušební provoz a kalibrace měřících zařízení. - Říjen - vyhodnocení prvních výsledků. První rok projektu bude sloužit pro ověření zkušebního zařízení a pro nastavení zařízení pro další experimenty.
Rok zahájení2010
Rok ukončení2010
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelSekanina David Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava