Řešené projekty

Název projektuNový ztužující systém výškových budov
KódSP/2010177
Předmět výzkumuTrendem novodobého stavebnictví je mimo jiné výstavba výškových budov. Základním požadavkem u těchto konstrukcí je mimo jiné zajištění prostorové stability konstrukce. Pro ztužení výškových budov jsou proto stále navrhovány modernější konstrukční systémy ztužení, které jsou rozhodujícím prvkem pro dosažení maximálních výšek při minimálních hmotnostech. Tento projekt, který je současně tématem disertační práce odpovědného řešitele projektu, se zabývá návrhem nového typu ztužujícího systému, který se svou geometrií a celkovým konstrukčním řešením vymyká běžné praxi. Ztužující systém využívá nejvýraznějších vlastností oceli, vysoké únosnosti v tahu a v prostém tlaku. Ztužidlo je tvořeno rovinným kruhovým prstencem, který je ke svému středu předepnut ocelovými táhly (analogie jízdního kola). Velkou výhodou je především tvar ztužidla, který přenáší nejenom „povinné“ zatížení od vodorovných sil (především větru), ale přispívá také k roznosu svislého zatížení, čímž nahrazuje stěnové sloupky. Vlivem předpětí v ocelových táhlech se dá také předpokládat příznivý vliv ztužujícího systému na dynamickou odezvu konstrukce (především tlumení), tento jev je však potřeba prokázat. V dosavadním výzkumu bylo numericky metodou konečných prvků (SCIA) otestováno několik základních variant těchto typů ztužujícího systému (2D). Výsledkem dosavadního výzkumu je základní uspořádání ztužidla, které splňuje výše uvedené předpoklady. Byla také provedena parametrická studie několika typů systémů se zaměřením na ekonomickou a statickou efektivnost. Pro ověření skutečného potenciálu tohoto ztužujícího systému je nutný další, podrobnější, výzkum, který by měl především ověřit praktickou použitelnost. Z tohoto důvodu je vhodné zpřesnit a rozšířit numerické modely a především provést alespoň základní experimentální ověření zjednodušených modelů ztužení.
Rok zahájení2010
Rok ukončení2010
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelFojtík Roman Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava