Řešené projekty

Název projektuExperimentální analýza kruhového ztužidla
KódSP2012/1
Předmět výzkumuPředmětem výzkumné činnosti je ověření a stanovení parametrů pro praktické využití „kruhového ztužidla“, které bylo vytvořeno v první fázi dosavadního výzkumu (SP/2010177; SP2011/145). Kruhové ztužidlo je chráněno jako duševní vlastnictví ve stupni „užitný vzor“ pod číslem 22608. Hlavním cílem je stanovení poměru vstupujících smykových sil a následné deformace vzorku v závislosti na vnesených předpínacích silách, což přispěje k možnosti praktického využití tohoto nového ztužujícího systému. Porovnání výsledků experimentu s numerickými modely, ukáže cestu navrhování konstrukcí s kruhovým ztužujícím systémem, za pomoci softwaru pro numerický návrh a vyhodnocení stavebních konstrukcí, které umožní využití ztužidla v praxi. Přínos nového kruhového ztužidla je především v předpokládaných dynamicky výhodných vlastnostech ztužidla a také možnosti změny jeho tuhosti v průběhu životnosti konstrukce. Unikátní konstrukce je schopna přenášet a redistribuovat vnější síly působící ze všech stran. Všechny tyto uvedené vlastnosti nového ztužujícího systému je nutné řádně otestovat, tak aby vzniklé podklady umožnily užití systému v praxi. Pro samotné zkoušení vzorků bude využito kyvného a kotevního rámu, které byly vyvinuty v projektu SP2011/145 a registrovány jako „užitné vzorky“ (ev.č.:053/08-09-2011_F, ev.č.:052/08-09-2011_F). Také bude využito softwaru TRACY, který byl vytvořen v rámci projektu SP/2010177 (ev.č.:027/05-11-2010_SW). Z důvodu orientace projektu na laboratorní zkoušky, je nutné zapojení zkušebního technika (student PhD) z útvaru „Laboratoř stavebních hmot. ! Na řešení uvedeného projektu byl řešitelem získán grant NTB v hodnotě 65 000 Kč-, který z větší části pokryje potřeby tenzometrických snímačů, nutných pro realizaci experimentů. Protože se jedná o příspěvek na výzkumnou činnost, je vyplacení dotace podmíněno získáním tohoto grantu v minimální hodnotě 100 000 Kč!. Pro získání dat a zkušenosti, bude v případě možnosti, provedeno měření na reálných konstrukcích in-situ (ocelové konstrukce, mosty).
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelFojtík Roman Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava