Řešené projekty

Název projektuImplementace analýzy rizika do prostředí virtuálního modelu budovy (BIM)
KódSP2013/183
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému Akronym BIM (building information modeling) se používá jako obecný název pro virtuální (digitální) model budovy, který umožnuje výměnu a interoperabilitu informací v rámci procesu projektu, výroby, výstavby a používání budov. Samotný systém BIM snižuje riziko vzniku chyb a zvyšuje produktivitu práce. Samotná analýza rizika, které vzniká v průběhu přípravy stavby, v procesu výstavby, nebo při provozu nejsou v modelu obsažena automaticky, je nutno ji uživatelsky nadefinovat. b) Metodologie výzkumného projektu. Bude provedena rešerše domácí a zahraniční literatury dostupná řešené problematice a komparace zjištěných výsledků z různých zdrojů. Bude využito kontaktů na spolupracující firmy v ČR, případně i do zahraničí pro zajištění relevantních informací a zejména informací o stupni poznání a stupni rozvoje v této oblasti. Na základě těchto informací bude zajištěna příslušná literatura, která bude podkladem pro další práci a rozvoj v této oblasti. Následně bude proveden výběr vhodného SW vybavení a jeho primárního srovnání pro vyhodnocení jeho vhodnosti použití v prostředí práce s informacemi. Zvláštní zřetel bude kladen na možnost modulové tvorby doplňků orientovaných na rozvoj hodnocení rizika. Dále v projektu dojde k výběru vhodných prostředků pro analýzu a nadefinování rizik, které vznikají v procesu výstavby (rizika z nedodržení plánovaných termínu, rizika při používání nevhodných látek atd.) nebo rizik vznikajících při provozu (revize, opravy, údržba, rekonstrukce sanace, demolice po skočení doby životnosti atd.) Samotné postupy tvořené pomoci virtuálního modelu budovy budou porovnávány s časovou a finanční náročnosti pomoci klasických analytických postupu, kuli vhodnosti použití pro různé druhy rizik. Samotný Virtuální model budovy (BIM) bude zpracován pro potřeby projektu. (předpokládá se ArchiCad, Allplan popřípadě Revit)
Rok zahájení2013
Rok ukončení2013
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelFridrich Jan Ing. arch. Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava