Řešené projekty

Název projektuInterakce pilotových základů s podložím.
KódSP2014/47
Předmět výzkumuKombinací plošného a pilotového založení vzniká tzv. smíšený základ, který využíváme ve formě pilotového roštu patkového, pásového případně deskového při větších půdorysných rozměrech základu. Při výpočtu smíšeného základu (základového roštu) je nutno dimenzovat konstrukci přenášející zatížení od horní stavby do jednotlivých pilot (patka, pás, deska). Při určení únosnosti a sedání celého základu se obvykle počítá pouze s únosností a sedáním pilot bez započítání vlivu plošného základu. Přitom konstrukce spojující hlavy pilot (deska, patka, pás) je obvykle v přímém kontaktu se základovou půdou, což umožňuje za předpokladu dobré únosnosti zeminy, využít plochu základové spáry k přenosu určitého podílu vnějšího zatížení do základové půdy. Využití tohoto přenosu může přispět k menší ekonomické náročnosti základové konstrukce. Měření bude prováděno na smíšeném základu a jeho jednotlivých v zařízení STAND, jenž se nachází v areálu VŠB-TU Fakulty stavební. Vzhledem k rozměrům zařízení bude přistoupeno k experimentu na konstrukci odpovídajícího měřítka. Pilota i deska je navržena jako monolitická železobetonová. Během experimentu budou modely postupně zatěžovány až k mezi únosnosti jednotlivých prvků, případně přes tuto mez. Budou sledovány působící síly od zatížení, deformace desky (piloty), deformace okolního přilehlého terénu, napětí v základové spáře. V případě úspěšného experimentu budou výsledky využity k upřesnění teorie vlivu základové desky na únosnost pilotového základu, k prezentaci a publikační činnosti.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelBurkovič Kamil Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava