Řešené projekty

Název projektuExperimentální ověření numerických modelů ocelových styčníků příhradových konstrukcí
KódSP2014/168
Předmět výzkumu V praxi se stále pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů často s výhodou využívají ocelové příhradové vazníky či příhradové rámové konstrukce z dutých nebo otevřených průřezů, příp. z jejich kombinace. U velkorozponových konstrukcí je zapotřebí propojit jednotlivé dílce konstrukce, k čemuž se obvykle využívá montážních spojů s čelní deskou. U takovýchto spojů, pokud jsou namáhány tahem, je zapotřebí posoudit šrouby s uvážením případného vlivu páčení. Postupy dle současné normy jsou dosti komplikované a u spojů dutých nebo nesymetrických průřezů (např. typu L) nejsou ani přesně popsány. V rámci tohoto projektu budou provedeny experimentální zkoušky pro ověření správnosti numerických modelů, které budou v rámci projektu také vytvářeny a rozvíjeny na základě zkušeností získaných v minulých letech při řešení předcházejících projektů (SP2012/135, SP2013/169). Celkem budou provedeny čtyři experimenty styčníků příhradových konstrukcí, které budou sloužit k verifikaci provedených numerických modelů, příp. stávajících analytických metod. Stručný popis experimentu: Budou provedeny tahové zkoušky montážních spojů s čelní deskou tak, aby došlo k páčení šroubů a plastické deformaci čelních desek. Cílem je pak využití získaných výsledků a poznatků k poskytnutí informací a doporučení pro řešení ocelových styčníků, které mohou být využívány v každodenní praxi. Výsledky budou publikovány v disertační práci žadatelky, jejíž předložení se předpokládá nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2015.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava