Řešené projekty

Název projektuStatická a dynamická odezva dřevěných lávek pro pěší
KódSP2014/180
Předmět výzkumuV současné době je užití dřeva pro konstrukce stále častější. Využívají se také moderní materiály jako je „lepené lamelové dřevo“, které se kromě velkorozponových konstrukcí hal a zastřešení využívá také pro mosty a lávky. Tyto horizontální stavby zajišťující především dopravu pro pěší jsou stále častěji budovány především v oblastech přírodních rezervací nebo jako přemostění potoků a malých říček. Především lávky pro pěší nejsou navrhovány pro velká zatížení, tudíž jejich konstrukce vlivem menších profilů může být náchylná na dynamické buzení větrem, ale také pěší dopravu. Předmětem výzkumné činnosti budou právě dřevěné lávky, které jsou v současnosti často realizovány právě pro pěší dopravu. Na začátku bude proveden terénní průzkum několika již realizovaných lávek, ze kterých bude vybrána jedena, která bude numericky namodelována a následně podrobena statické a dynamické zatěžovací zkouše. Numerický model bude v tomto případě realizován za účelem získání orientačních charakteristik vybrané lávky a také pro správnou volbu osazení snímačů. Na základě tohoto modelu bude provedeno experimentální statické a dynamické měření, které bude obsahovat měření průhybu a změny napjatosti při statickém zatížení a také stanovení vlastních frekvencí při buzení dynamickém. Naměřená data budou porovnána s numerickým modelem. Tyto výsledky by měly přispět k lepšímu pochopení chování lávek a především jako hlavní část disertační práce Ing. Davida Marečka. Výsledky by také mohly přispět k lepšímu návrhu těchto konstrukcí, což by bylo přínosné především pro praxi.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelFojtík Roman Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava