Řešené projekty

Název projektuPředpjaté průmyslové podlahy s rozptýlenou výztuží - experimentální měření
KódSP2016/133
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt se zaměřuje na hlubší analýzu problematiky tenkých předpjatých betonových desek v přímé interakci s podložím. Plánované experimentální měření úzce navazují na předchozí řešený projekt SP2015/52 "Drátkobetoné předpjaté průmyslové podlahy - experimentální měření", ve kterém byl řešen vliv rozptýlené drátkové výztuže na chování modelu předpajé průmyslové podlahy při bodovém zatěžování. Úkolem navrhovaného projektu je využití dalších typů rozptýlené výztuže a následné vyhodnocení jejich vlivu. Bude tak doplněn rozsáhlý soubor experimentů, kdy bude možno srovnat a vzájemně vyhodnotit různé materiálové a konstrukční řešení stejné stavební konstrukce - průmyslové podlahy. Za aktuálnost problematiky hovoří mimo jiné několik zahraničních výzkumných prací. Britští výzkumníci A.M. Alani a D. Besckett uveřejnili v roce 2014 článek [1], zabývající se rozporem v připravované betonářské normě „Concrete Industrial Ground Floors TR34“ vydávané britskou betonářskou společností “Concrete Society“. V článku poukazují na nepřesné tvrzení normy, připisující syntetickým vláknům určitou míru prospěšnosti při eliminaci vzniku trhlin, avšak s daleko menším vlivem než u vláken ocelových. Svá tvrzení autoři dokládají výsledky z experimentálních měření na velkorozměrových zkušebních modelech. Americký tým vědců M.A. Miltenberger, E.K. Attiogbe a B. Bissonnette uveřejnili v roce 2007 výsledky v článku [2], který popisuje experimentální zkoušky prováděné na zkušebních deskách z klasicky vyztuženého betonu a betonu vyztuženého ocelo-polypropylenovými vlákny. Výsledky přikládají rozptýlené výztuži významný vlim v při eliminaci vzniku trhlin. Švédská dvojice výzkumníků J. L. Silfwerbrand a A. A. Farhang ve svém článku [3], zveřejněném v roce 2014,předkádají výsledky rozsáhlé studie zabývající se příčinami vzniku trhlin v průmyslových podlahách a nastiňují systém, jak se navzájem jednotlivé příčiny ovlivňují. Problematika rozptýlené výztuže v realizaci průmyslových podlah je tak stále ve vývoji. K tomuto trendu by měl přispět i navrhovaný projekt, který se bude zaměřovat na použitá nekovové rozptýlené výztuže v předpjaté betonové průmyslové podlaze, přičemž v tomto směru nejsou vedeny žádné dohledatelné informace a projekt tak bude inovativní. Citované články: [1] Alani, A.M., Beckett, D.,"Mechanical properties of a large scale synthetic fiber reinforced concrete ground slab". Construction and Building Materials, vol. 41, pp. 335-344 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.11.043. ISSN 09500618, 2013. [2] Miltenberger, M. A., Attiogbe, E. K., Bissonnette, B., "Behavior of conventional reinforcement and a steel-polypropylene fiber blend in slabs-on-grade". Materials and Structures, vol 40(3), pp 279-288, ISSN 13595997, 2007. [3] Silfwerbrand,J.L., Farhang,A.A., "Reducing crack risk in industrial concrete floors". ACI Materials Journal, vol. 111 (6), pp. 681-690, DOI: 10.14359/51686833, 2014. Popis experimentálního měření: V rámci projektu budou realizovány dva velkorozměrové zkušební modely a pro každý z nich použit odlišný typ nekovové rozptýlené výztuže. Rozměr experimentálních modelů je jednotný s modely z dřívějších projektů, tedy 2,0 x 2,0 x 0,15 m. Experimentální měření bude realizováno na zkušebním zařízení "STAND" umístěném v areálu Fakulty stavební a bude tak plně využíváno stávajícího zkušebního vybavení. Zkušební modely budou předepnuty předpínacími tyčemi a předpětí bude vneseno hydraulickým dutým válcem. Následně budou experimentální modely vystaveny statické zatěžovací zkoušce, kdy bude sledován vývoj svislých deformací, zatěžovací síla, napětí na kontaktu s podložím a na dalších dvou horizontech v podloží pod zkušebním modelem. Během betonáže modelu bude odebrán čerstvý beton pro výrobu zkušebních krychlí a válců pro laboratorní ověření vlastností použitého betonu. Modely budou následně po provedení zátěžovací zkoušky pomocí manipulační techniky napolohovány tak, aby bylo možno vyšetřit rozvoj trhlin i na kontaktní ploše. Měřící linka statické zatěžovací zkoušky se skládá z těchto částí: - Potenciometrická čidla – snímání svislých deformací - Tlakové čidlo – snímání aktuálního svislého tlaku během statické zatěžovací zkoušky - Geotechnické tlakové buňky – měření tlaku na kontaktu experimentálního modelu s podložím Harmonogram projektu: DUBEN 2016 - Betonáž vláknobetonové předpjaté desky PVD1 KVĚTEN 2016 - Statická zatěžovací zkouška PVD1 ČERVEN 2016 - Betonáž vláknobetonové předpjaté desky PVD2 ČERVENEC 2016 - Statická zatěžovací zkouška PVD2 SRPEN – PROSINEC 2016 – tvorba výpočetního modelu, publikační činnost Zapojení jednotlivých členů tým: Ing. Petr Mynarčík – odpovědný řešitel, řešená problematika přímo zapadá do tématu disertační práce “Předpínané průmyslové podlahy“ Ing. Jan Hurta – laboratorní zkoušky v Laboratoři stavebních hmot Bc. Jiří Koktan – tvorba výpočetního modelu pomocí MKP, přímá účast na výrobě experimentálních modelů a realizaci experimentálních měření (zkušenosti z předchozího projektu SP2015/52) Bc. Tomáš Blahuta – přímá účast na výrobě experimentálních modelů a realizaci experimentálních měření Dosažené výsledky týmu: Ing. Petr Mynarčík 6x výstup D (aktuálně vedeny v databázi SCOPUS nebo WoS) [1] Mynarcik,P., "Core Sampling for Fiber Concrete Constructions – Context Between Quantity of Core Samples and Evaluation of Fiber Concrete Characteristics". Procedia Engineering [online]. 2015, 114: 493-499. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.08.097. ISSN 18777058 [2] Janulikova, M., Stara, M. and Mynarcik, P., "Sliding joints from traditional asphalt belts". Advanced Materials Research. 1020. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 335-340. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.335. ISBN 978-303835237-2. ISSN 10226680 [3] Buchta,V., Mynarcik,P., "Experimental testing of fiberconcrete foundation slab model". Applied Mechanics and Materials, vol. 501 – 504, pp. 291-294 (4 p), Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific. net/AMM.501-504.291, 2014. [4] Mynarcik,P., "Measurement processes and destructive testing of fibre concrete foundation slab pattern". Advanced Material Research, vol. 1020, pp. 221-226 (6 p), Trans Tech Publications, Switzerland, ISSN (Online) 1662- 8985, ISSN (Print) 1022-6680, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR. 1020.221, 2014. [5]Janulikova, M. and Mynarcik, P.,"The First Knowledge of Electronic Heating of Sliding Joint". Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical, Automation and Mechanical Engineering (EAME 2015),pp. 448-450. ISBN 978-94-62520-71-4. ISSN 2352-5401.2015. [6] Mynarcik,P., "Technology and Trends of Concrete Industrial Floors". Procedia Engineering, vol. 65, pp. 107-112 (6 p), ISSN 1877-7058, DOI: 10.1016/j.proeng.2013.09.019, 2013. 1x výstup Jsc (aktuálně vedeny v databázi SCOPUS nebo WoS) [1] Janulikova, M., P. Mynarcik, P., "Modern Sliding Joints in Foundations of Concrete and Masonry Structures". International Journal of Mechanics, vol.8, iss.1,pp. 184 -189 (6 p), United States: North Atlantic University Union,ISSN 1998-4448, 2014. Výstupy v redakčním řízení: 1xD "EXPERIMENTAL STATIC LOAD TEST OF CONCRETE INDUSTRIAL FLOOR MODEL" Petr Mynarcik, Martina Janulikova Advances in Engineering Research(ISSN 2352-5401) 4xJsc "EXPERIMETAL MEASUREMENT OF SOIL-PRESTRESSED FOUNDATION INTERACTION" Radim Cajka, Petr Mynarcik and Jana Labudkova Journal of GEOMATE "NUMERICAL SOLUTION OF SOIL-FOUNDATION INTERACTION AND COMPARSION OF RESULTS WITH EXPERIMENTAL MEASUREMENTS" Radim Cajka, Jana Labudkova and Petr Mynarcik Journal of GEOMATE "EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN SUBSOIL AND POST-TENSIONED SLAB-ON-GROUND" Petr Mynarcik, Jana Labudkova, Jiri Koktan Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) "EXPERIMENTAL TESTING OF POST-TENSIONED CONCRETE INDUSTRIAL FLOOR MODEL - SUBSIDENCE ANALYSIS" Petr Mynarcik, Radim Cajka International Journal of Mechanics
Rok zahájení2016
Rok ukončení2016
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMynarčík Petr Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava