Řešené projekty

Název projektuZatěžovací zkoušky železobetonových desek a porovnání výsledků s numerickými modely
KódSP2015/190
Předmět výzkumuŘešení úloh interakce mezi základovou deskou a podložím se rozvíjí již řadu let. Pro výstižnější stanovení napjatosti základových konstrukcí je zapotřebí stanovit, jaký vliv má tuhost resp. poddajnost podloží na vnitřní síly konstrukce a naopak, jak ovlivňuje tuhost základové konstrukce výsledné sedání. Provedené parametrické výpočty [9] potvrdily rozptyl deformací i vnitřních sil až o sto procent [8]. V praxi pak dochází k opatrné interpretaci takto získaných výsledků a v řadě případů i k poddimenzování či naopak předimenzování základů. Otázkám interakce, tj. vzájemnému spolupůsobení základových či celých nosných konstrukcí staveb s podložím, tak není v technických normách i odborné literatuře věnována patřičná pozornost. Tento projekt navazuje na projekt SP 2012/92 s názvem Experimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím (ve kterém byla ověřena funkčnost měřících zařízení, zkompletováno vše potřebné pro měření a provedeno několik ověřujících zkoušek na betonové dlaždici), na projekt SP 2013/113 Experimentální zkoušky železobetonových základových patek v interakci s podložím (ve kterém byly provedeny zkoušky na drátkobetonové desce reálných stavebních rozměrů) a na projekt SP 2014/209 Experimentální zatěžovací zkoušky železobetonových desek. Před započetím zkoušek bude v jarních měsících provedena výměna stávajícího podloží (z důvodu nehomogenity). Stejně jako v předchozích letech, budou i v tom letošním jako zkušební vzorky použity desky betonované přímo na místě, konkrétně se jedná o betonové desky o rozměrech 2 x 2 m a tloušťce okolo 0,1 - 0,2 m vyztužené ocelovými pruty. (Lišit se budou především vyztužením a pevností betonu, případně tloušťkou). Čerstvý beton bude dovezen z betonárny. Na zkušební vzorky budou instalována čidla kontaktního napětí, vnitřní a vnější tenzometrická čidla a čidla snímající svislé posuny a deformace. Vzorky budou zatěžovány centricky po krocích až do úplného porušení, po ukončení zkoušky budou desky rozřezány a budou zdokumentovány trhliny. Harmonogram projektu: Březen 2015 - Výměna stávajícího podloží Duben - Červen - Tvorba numerických modelů a jejich porovnání s výsledky dosavadních zkoušek, publikování výsledků Červenec 2015 - Betonáž první desky D04 Září 2015 - Betonáž druhé desky D05 Říjen – Prosinec 2015 – porovnání výsledků s numerickými modely, publikační činnost. Zapojení jednotlivých členů tým: Ing. Vojtěch Buchta – odpovědný řešitel Ing. Jan Hurta – laboratorní zkoušky v Laboratoři stavebních hmot [1] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings ČNI 11/2006 [2] Čajka, R. (2003) Numerical Analysis of Contact Pressure under Shallow Foundation. International Symposium on Shallow Foundations FONDSUP 2003, 5.-7. November 2003, Paris, France, ISBN 2-7208-0355-3. [3] Kolář, V., Nemec, I. (1989) Modelling of Soil Structures Interactions. Praha, Academia 1989. 336 s, [4] Qian, L. and Zhang, H. (1993), An improved Non-reflecting Boundary Method for Soil-Structure Interaction Analysis. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 8: 291–297. doi: 10.1111/j.1467-8667.1993.tb00214.x [5] Provenzano, P. (2003), A Fuzzy-Neural Network Method for Modeling Uncertainties in Soil-Structure Interaction Problems. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 18: 391–411. doi: 10.1111/1467-8667.00326 [6] Souli, M. and Shahrour, I. (2012), A coupling method for soil structure interaction problems. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech.. doi: 10.1002/nag.2080 [7] Reitinger, R., Švejda, L. (1998) Výpočet vrstevnatého podloží metodou konečných prvků (in Czech). Stavitel, 5/98, pp. 32 –33. [8] ČAJKA, R. Soil – structure interaction in case of exceptional mining and flood actions, COST 12 – Final Conference Proceedings, 20th – 22nd January 2005, University of Innsbruck, Austria, ISBN 04 1536 609 7. [9] ČAJKA, R. Beams and Frames on Elastic Foundation 3. Nosníky a rámy na pružném podkladu 3. Chapter A 10, A 11, Autorship 3,92 %. Monograph, VŠB – Technical University Ostrava, Ostrava 2010, Czech Republic, ISBN 978-80-248-2257-0
Rok zahájení2015
Rok ukončení2015
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelBuchta Vojtěch Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava