Řešené projekty

Název projektuVýzkum vývoje objemových změn na velkorozměrových vzorcích cementového betonu
KódSP2017/181
Předmět výzkumuPředmětem experimentu je měření objemových změn (především smršťování) na velkorozměrových vzorcích (deskách) cementového betonu pomocí strunových tenzometrů vnitřních i vnějších. Paralelně k tomuto měření odpovídajícímu reálným podmínkám betonáže bude prováděno měření objemových změn pomocí smršťovacích žlabů ve zkušební laboratoři. Tímto bude možné porovnat poměrně progresivní metodu měření objemových změn s reálným chováním stejného betonu v konstrukci. Měření objemových změn metodou smršťovacích žlabů je poměrně ojedinělá zkouška umožňující měřit kontinuálně objemové změny od počátku tuhnutí betonu. Je možné tak zachytit celý proces hydratace betonu. Kromě technologie betonu bude řešen také vliv smrštování betonu na napjatost desky. To bude zajištěno umístěním tenzometrů dovnitř a na povrch desky, kde se očekávají rozdílné hodnoty a to v přímé závislosti na zvoleném ošetřování betonu. Samotné měření objemových změn v uceleném a systematickém souboru výsledků je poměrně nadstandardní experiment, který umožní přistupovat k průběhu hydratace betonu komplexněji a může vést k podrobnějšímu zpracování metodik případně norem. Unikátnost měření je pak obohacena o srovnání tenzometrického měření na velkorozměrovém vzorku totožného betonu. Měření objemových změn cementového betonu přímo navazuje na práce [1;2] zabývající se měřením objemových změn normových cementových malt. Experiment bude rozšířen o vliv rozptýlené výztuže ve srovnání s prostým betonem ve velkorozměrových vzorcích. Problematika vlivu rozptýlené výztuže na objemové změny je neustále zkoumána a pozitivní vliv na snížení smrštění je prokázán [3], v tomto směru bude tento experiment navazovat na již ověřené teoretické poznatky a přinese jedinečné výsledky z praktických zkoušek. V ČR i v zahraničí je metoda měření objemových změn pomocí smršťovacích žlabů ojedinělá a zabývá se spíše měřením objemových změn speciálních kompozitních materiálů [4;5]. [1] KROPÁČEK, Michal. Stanovení objemových změn cementů z různých lokalit v závislosti na čase. Ostrava, 2014. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. [2] KROPÁČEK, Michal a Jiří ŠAFRATA. Objemové změny cementů z různých lokalit v závislosti na čase. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, VŠB TU Ostrava, 2015, p. 11-20, ISSN 1213-1962 [3] CHOI, S.Y., J.S. PARK a W.T. JUNG. A Study on the Shrinkage Control of Fiber Reinforced Concrete Pavement. Procedia Engineering [online]. 2011, 14, 2815-2822 [cit. 2016-12-20]. DOI: 10.1016/j.proeng.2011.07.354. ISSN 18777058. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877705811014317 [4] KUCHARCZYKOVÁ, Barbara, Ondřej POSPÍCHAL, Petr MISÁK, Petr DANĚK a Tomáš VYMAZAL. Shrinkage of LWAC – Effect of Aggregate Absorption. In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 167-172. ISBN 978-9955-28-592-2. [5] ŞAHMARAN, Mustafa, Muhannad AL-EMAM, Gürkan YILDIRIM, Yunus Emre ŞIMŞEK, Tahir Kemal ERDEM a Mohamed LACHEMI. High-early-strength ductile cementitious composites with characteristics of low early-age shrinkage for repair of infrastructures. Materials and Structures [online]. 2015, 48(5), 1389-1403 [cit. 2016-12-20]. DOI: 10.1617/s11527-013-0241-z. ISSN 1359-5997. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1617/s11527-013-0241-z
Rok zahájení2017
Rok ukončení2017
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKropáček Michal Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava