Souhrnné informace

Katedra konstrukcí je spolu s katedrou pozemního stavitelství garantem studijního oboru „Průmyslové a pozemní stavitelství“. Katedra 221 je na FAST od jejího založení k 1. 1. 1997, avšak její původní pojmenování bylo Katedra průmyslového a pozemního stavitelství. Po rozdělení - vzniku katedry pozemního stavitelství k 1. 10. 1998 se přejmenovala na katedru konstrukcí. Absolvent tohoto oboru získá teoretické a odborné znalosti z předmětů potřebných pro navrhování a realizaci všech druhů pozemních staveb. Kromě obytných, občanských, průmyslových, inženýrských a zemědělských staveb je pozornost zaměřena také na specifické problémy stavebnictví v regionu severní Moravy a Slezska (poddolované území, stavby na území s možnými vlivy povodní, sanace, rekonstrukce a údržba průmyslových komplexů).
Zahraniční i domácí odborné a vědeckovýzkumné aktivity pedagogů katedry jsou zaměřeny do oblastí:

  • spolehlivost stavebních konstrukcí;
  • matematické modelování chování konstrukcí (časově závislé jevy, nelineární vlastnosti materiálu, interakce konstrukce s podložím, vlivy poddolování);
  • konstrukce betonové, zděné, dřevěné, ocelové a kompozitní;
  • chování konstrukcí v extrémních podmínkách (teplotní, radiační, deformační a vlhkostní namáhání včetně požární odolnosti konstrukcí);
  • sanace, rekonstrukce a zesilování staveb, zakládání staveb;
  • počítačové podpory projektování, automatizace návrhu konstrukcí;

V těchto oblastech jsou studentům magisterského a doktorského studia poskytovány specializované znalosti zejména se zřetelem na individuální zaměření a zájmy studentů. Katedra spolupracuje s obdobnými pracovišti na domácích i zahraničních fakultách a s pracovišti Akademie věd ČR, je kolektivním členem České betonářské společnosti. Aktivně se podílí na vývoji nových výpočtových postupů a modelů konstrukcí a v oblasti tvorby norem.

Vědecko-výzkumná činnost

Výzkumná a vývojová činnost na katedře konstrukcí se bude nadále realizovat v následujících oblastech:

  • vlivy poddolování na stavební objekty;
  • interakce staveb a podloží;
  • teplotně namáhané konstrukce včetně požární odolnosti;
  • rozvoj numerického modelování v oblasti betonových konstrukcí;

© 2019 VŠB-TU Ostrava