Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
TL02000173Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy20192021
RPP2019/12Profilace předmětu Stavebně ekonomická příprava staveb20192019
RPP2019/13Tvorba multimediálních a elektronických výukových materiálů20192019
SP2019/134Aplikace modelů hodnocení kvality na selektivní faktory dopravní infrastruktury20192019
SP2019/153Optimalizace facility managementu v konceptu Smart Cities s využitím inovačních nástrojů a metod20192019
DG18P02OVV017Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy20182022
SP2018/113Tvorba 3D informačního modelu města a implementace facility managementu pro efektivní správu a provoz s využitím CFD simulací20182018
SP2018/129Použitelnost a zvýšení adaptability obytného prostředí současného bytového fondu20182018
SP2018/156Municipality a technicko- ekonomická optimalizace veřejného prostoru20182018
SP2018/175Disparitní přístup municipalit k eliminaci deprimovaných ploch20182018
SP2017/115Přínosy úprav domovního vybavení pro kvalitu bydlení v bytových domech20172017
SP2017/117Interakční procesy mezi jádrovými centry bicentrické aglomerace20172017
SP2017/121Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení20172017
SP2017/153Analýza aspektů bezbariérového užívání veřejného prostoru20172017
SP2017/172Minimalizace rizik systémů pro zásobování vodou s využitím systémové analýzy pomocí nástrojů facility managementu20172017
SP2017/173Evaluace indikátorů ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields20172017
RPP2016/3Profilace a inovace studijního oboru Městské inženýrství20162018
TD03000279Bydlení jako činitel sociálního začleňování20162017
00326/2016/RRCKonference Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení20162016
SP2016/104Požadavky na veřejný prostor obytných souborů a jejich vliv na kvalitu bydlení20162016
SP2016/117Optimalizace provozu vybraných kritických infrastruktur s využitím facility managementu 20162016
SP2016/119Možnosti debarierizace veřejného prostoru v návaznosti na kontinuitu legislativního vývoje20162016
SP2016/120Analýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech20162016
SP2016/148Vliv změn struktury osídlení na tvorbu územních plánů obcí Hlučínska20162016
SP2016/46Vliv suburbanizace v Hradecko - pardubické aglomeraci20162016
SP2016/55Možnosti efektivního využití domovního vybavení bytových domů20162016
FRVS2015/11Vytvoření nového předmětu Veřejná infrastruktura v navazujícím magisterském studiu oboru Městské stavitelství a inženýrství20152015
FRVS2015/23Inovace předmětu Územní plánování pro navazující magisterské studium oboru Městské stavitelství a inženýrství 20152015
FRVS2015/47Inovace předmětu Základy správy majetku20152015
FRVS2015/64Profilace studijního předmětu "Územní rozvoj"20152015
SP2015/127Využitelnost a prostorová efektivita domovního vybavení bytových domů20152015
SP2015/155Udržitelnost užitku technické infrastruktury v urbanizovaném území20152015
SP2015/161Metody zkoumání problému technické obsluhy vybraných areálů20152015
SP2015/165Zhodnocení vývoje Hradecko -Pardubické aglomerace od roku 2001 po současnost20152015
SP2015/187Přístupnost veřejných prostranství obytného prostředí20152015
TD020202Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost20142015
SP2014/116Debarierizace urbanizovaného prostoru20142014
SP2014/118Hodnocení kritérií vícekriteriálního rozhodovacího procesu při výběru nových užitných prostor v administrativních objektech20142014
SP2014/135Objektivizace modelů rozvoje brownfields v prostředí MDM20142014
SP2014/140Náhradní a nouzové zásobování vodou, vyhodnocení aktuálního stavu řešení (krizový management)20142014
SP2014/169Analýza vybraných městských veřejných prostorů z technicko-ekonomického hlediska20142014
21310101MobEx 2013-2014. Voda a město - brownfields20132014
00474/2013/RRCKonference Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení20132013
SP2013/157Intenzifikace provozu inženýrských sítí a krizový management20132013
SP2013/54Implementace pravidel ISO v oblasti bezbariérového užívání do českého prostředí20132013
SP2013/87Komparace výstavby na greenfield a regenerace brownfield z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území20132013
SP2013/89Analýza prostorových a jiných nároků na pracovní prostředí v administrativních objektech v ČR20132013
ROZP2012/C10Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování-pokračování20122012
SP2012/176Programová obnova technické infrastruktury20122012
SP2012/80Standardy bezbariérového užívání podporující začlenění osob se zdravotním omezením do běžného prostředí20122012
SP2012/81Komparace mitigačních opatření u brownfieldů ve městech v ČR a zahraničí20122012
21110214Standardní grantový projekt -Mezinárodní visegrádský fond (IVF):MobEx 2011-2012. Voda a město20112012
ROZP2011/C47Laboratoř technicko ekonomických rozhodování20112011
SP2011/116Standardy bezbariérového užívání v objektech sociální péče a zdravotnictví20112011
SP2011/160Metodika řešení problematiky odvodňování malých obcí a okrajových částí měst20112011
CZ.1.07/2.2.00/15.0121.Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inženýrství a Správa majetku a provoz budov20102013
ROZPR2010001Podpora a individuální rozvoj vzdělání mladých talentovaných doktorandů a mladých akademických pracovníků oboru městské stavitelství20102010
SP/2010179Metodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území, aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředía rozvojových dokumentů v území slezské části Moravskoslezského kraje20102010
Konference Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení20102010
222705Vyhledávací studie možností nakládání s panelovým fondem společnosti RPG Byty s.r.o.20072008
HS222703Standardní návody na užívání stavebních děl (Zásady užívání, údržby a péče o majetek převzatý od zhotovitele součást záručních podmínek)20072007
HS222704Doplňky a úpravy materiálu pro publikaci "Zmapování technických památek na území města Ostravy"20072007
HS222605Studie bezbariérové přístupnosti staveb občanské vybavenosti ve vlastnictví Stat. města Ostravy nebo jím vlastněných společností20062008
HS222602Urbanistická studie řešení městského domu služeb a nové hasičské zbrojnice v Rousínově, rodinné zástavby a přestavby v místní části Královopolské Vážany a dostavby lokality "Trávníky" v okolí synagogy v Rousínově20062006
HS222604Zadávací teze pro návrh koncepce údržby, obnovy a rozvoje zeleně na území města Ostravy20052006

© 2019 VŠB-TU Ostrava