Městské inženýrství je považováno za interdisciplinární obor, zahrnující metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technicko-ekonomických a technicko-ekologických problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí. Je rovněž jedním z autorizačních oborů ČKAIT, kde je obor definován "jako činnosti související s projektováním a realizací staveb městského inženýrství, zejména komunikací a úprav ploch, zásobování vodou, odvodnění území, plynovody, NTL a STL a regulační stanice STL/NTL, rozvody tepla, sdružené trasy a městský mobiliář". Tedy celková koncepce a koordinace řešení technického vybavení měst a urbanizovaných území.

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava rámcově převzala základní vymezení, upravila ho pro potřeby výuky a více rozvinula v oblasti urbanistické, územního plánování a regionálního rozvoje, ekonomické oblasti a oblasti veřejné infrastruktury (zákon č. 183/2006 Sb., § 2). Městské inženýrství jako studijní obor se opírá o několik tematických oblastí vzájemně propojených a na sebe navazujících:

 • technická infrastruktura (technická obsluha urbanizovaných území);
 • investiční procesy (stavební ekonomika, oceňování a rozpočtování);
 • územně technická problematika (urbanismus a územní plánování);
 • obecné technické požadavky na stavby a bezbariérové prostředí staveb;
 • facility management (správa majetku a provoz budov).

Městské inženýrství je interdisciplinární obor, který představuje mezioborový okruh poznatků a činností pro tvorbu a koordinaci řešení koncepce infrastrukturálního vybavení území a měst. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technicko-ekonomických a technicko-ekologických problémů spojených se zajišťováním správného provozu zastavěných a nově zastavovaných území, zejména pak zabezpečuje na odpovídající úrovni koordinaci technického vybavení území. Studijní obor je založen na společném poznatkovém základě programu stavebního inženýrství, tj. na teoretických a odborných stavebně technických disciplínách.

Absolventům poskytuje ucelený soubor poznatků z teorie stavby měst a venkovských sídel, urbanismu a územního plánování, dopravního a průmyslového stavitelství, architektury krajiny, regenerace průmyslové krajiny a efektivnosti investic včetně uplatnění geografických informačních systémů. Součástí studia jsou ekonomické, právní a sociologické disciplíny a jejich vzájemné vztahy. Jako studijní obor v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia není na žádné vysoké škole v ČR zaveden.

Specializace Facility management (Správa majetku a provoz budov) poskytuje základy profese, jejíž náplní je zajištění funkceschopnosti, komplexního plánovaní a řízení provozu budov, jejich technického zařízení, údržby, oprav a rekonstrukcí ve firmách a institucích všeho druhu.

Vlastní odbornost poskytnou znalosti celého investičního procesu se všemi vazbami na stavební prostředí a technické zařízení budov, poznatky technologie staveb, jejich oprav a rekonstrukcí, potřebné znalosti ochrany budov a majetku (požární, bezpečnostní), ale i znalosti ekonomické agendy a právní stránky správy majetku a oceňování majetku. Pro zvládnutí moderních systémů řízení technicky náročných budov a provozů poskytuje studium oboru poznatky o příslušných technických a počítačových prostředcích včetně využití geografických informačních systémů.

Profil absolventa

 • odborník manažer ve stavebních oborech;
 • technicky vzdělaný odborník se znalostmi investičního procesu a provozu staveb se schopnostmi plánování, rozpočtování, oceňování a kalkulace provozu staveb - team leader.

Uplatnění absolventa

 • veřejná správa;
 • investorské společnosti;
 • developerské společnosti;
 • organizace vykonávající správu nemovitost (průmyslové podniky, střední management administrativních a obchodních center, nemocnice, státní instituce, správa bytového majetku).

Strukturované studium je založeno na multidisciplinárním systémovém přístupu, zaručuje mobilitu studentů během bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Absolventi najdou uplatnění v institucích a firmách, které se zabývají investorskou, inženýrskou a projektovou činností, v aparátu státní správy a samosprávy na úrovni krajů, obcí a měst, ale i ve všech odborech a referátech, které se zabývají investicemi, v dodavatelských firmách, zejména v oblasti marketingu a přípravy zakázek a staveb, dále u vlastníků nemovitostí a u organizací vykonávajících správu nemovitostí (v realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu administrativních a obchodních center, nemocnicích, státních institucích atd.).

Uplatnitelnost na trhu práce

Katedra spolupracuje s mnoha podniky a institucemi: OHL-ŽS, a. s., Urbanistické středisko Ostrava, ČKAIT, ČSSI, IFMA CZ, Magistrát města Ostravy, Ústav územního rozvoje Brno (spolupráce v redakční radě časopisu "Urbanismus a územní rozvoj"), Podnikohospodářská fakulta VŠE Praha, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy, TESCO SW Olomouc, pit SW FM Ostrava, ACO Stavební prvky, a. s.

Mnohé z těchto institucí i dalších orgánů veřejné správy poskytují náměty na zadání bakalářských a diplomových prací a jsou tak v těsném styku jak s katedrou městského inženýrství, tak se studenty, kterým poskytují podklady a konzultace a přitom se seznámí s jejich schopnostmi. Většina absolventů tak nemá problémy s uplatněním na trhu práce.

Pedagogická činnost


© 2019 VŠB-TU Ostrava