Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázev
222-0201Základy architektury a urbanismu
222-0204Územní plánování
222-0206Právní předpisy ve výstavbě
222-0208Rozpočtování a oceňování staveb
222-0209Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování
222-0211Technická infrastruktura
222-0213Informační systém o území
222-0214Typologie bytových a občanských staveb
222-0215Projekt I.
222-0216Bakalářská práce
222-0217Stavby pro zásobování energiemi
222-0219Počítačová podpora správy majetku
222-0220Oceňování majetku
222-0230Kalkulace cen a nákladů
222-0239Základy správy majetku
222-0243Exkurze
222-0244Stavební právo
222-0245Obecné technické požadavky na stavby I.
222-0246Obecné technické požadavky na stavby II.
222-0247Základy městského inženýrství
222-0248Územní rozvoj
222-0249Základy investičních procesů
222-0250Stavební ekonomika a management
222-0252Tvorba městských prostorů
222-0253Zásady navrhování rozvoje území
222-0254Exkurze
222-0256Základy Facility managementu
222-0257Prostorové informační systémy
222-0258Geodézie ve stavebnictví
222-0260Bezpečnost při užívání staveb
222-0303Inženýrské sítě
222-0306Investiční procesy
222-0307Diplomový projekt
222-0312Matematické modelování
222-0315Vodohospodářské stavby
222-0316Facility management
222-0318Kalkulace, ceny, nabídky
222-0319Ekonomika a management ve výstavbě
222-0320Inženýrské sítě
222-0321Exkurze
222-0322Infrastruktura sídel
222-0327Informační modely budov
222-0328Tvorba prostředí a sídel
222-0329Regenerace brownfields
222-0330Projekt
222-0331Exkurze
222-0333Stavební právo v městském inženýrství
222-0334Veřejná infrastruktura I
222-0335Veřejná infrastruktura II
222-0336Stavebně ekonomická příprava staveb
222-0337Udržitelný rozvoj urbanizovaných území
222-0974Technicko-ekonomické modelování a rozhodovací procesy
222-0975Investice a investiční procesy v území
222-0976Management životního cyklu staveb
222-0977Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury v území
222-0978Urbanismus jako etika a estetika stavby míst a měst
222-0979Územní informační systémy
222-0980Veřejná prostranství a jejich vybavení

© 2019 VŠB-TU Ostrava