Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázevOdkaz na www stránky
222-0026Územní plánování
222-0201Základy architektury a urbanismu
222-0204Územní plánování
222-0206Právní předpisy ve výstavbě
222-0208Rozpočtování a oceňování staveb
222-0209Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování
222-0211Technická infrastruktura
222-0213Informační systém o území
222-0214Typologie bytových a občanských staveb
222-0215Projekt I.
222-0216Bakalářská práce
222-0217Stavby pro zásobování energiemi
222-0219Počítačová podpora správy majetku
222-0220Oceňování majetku
222-0230Kalkulace cen a nákladů
222-0233Dopravní urbanismus
222-0234Bezbariérovost v dopravě
222-0235Typologie objektů dopravních staveb
222-0236Územní plánování a ÚPD, stavební zákon
222-0239Základy správy majetku
222-0243Exkurze
222-0244Stavební právo
222-0245Obecné technické požadavky na stavby I.
222-0246Obecné technické požadavky na stavby II.
222-0247Základy městského inženýrství
222-0248Územní rozvoj
222-0249Základy investičních procesů
222-0250Stavební ekonomika a management
222-0251Životní cyklus staveb
222-0252Tvorba městských prostorů
222-0253Zásady navrhování rozvoje území
222-0254Exkurze
222-0256Základy Facility managementu
222-0257Prostorové informační systémy
222-0258Geodézie ve stavebnictví
222-0260Bezpečnost při užívání staveb
222-0303Inženýrské sítě
222-0306Investiční procesy
222-0307Diplomový projekt
222-0312Matematické modelování
222-0315Vodohospodářské stavbyhttp://fast10.vsb.cz/hasik.cz
222-0316Facility management
222-0318Kalkulace, ceny, nabídky
222-0319Ekonomika a management ve výstavbě
222-0320Inženýrské sítě
222-0321Exkurze
222-0322Infrastruktura sídel
222-0324Investiční procesy pro znovuvyužití Brownfields
222-0325Rozvoj měst a obcí
222-0327Informační modely budov
222-0328Tvorba prostředí a sídel
222-0329Regenerace brownfields
222-0330Projekt
222-0331Exkurze
222-0333Stavební právo v městském inženýrství
222-0334Veřejná infrastruktura I
222-0335Veřejná infrastruktura II
222-0336Stavebně ekonomická příprava staveb
222-0337Udržitelný rozvoj urbanizovaných území
222-0931Urbanismus
222-0932Regionální ekonomická analýza a prognózahttp://alkut.cz/adr/texty/adr_studijni_opora.pdf
222-0933Územní plánování
222-0934Informační systémy
222-0937Efektivnost investic a jejich financování
222-0938Navrhování staveb pro zásobování vodou a odkanalizování
222-0939Navrhování staveb pro zásobování energiemi a telekomunikace
222-0942Legislativa ve výstavbě
222-0947Environmentální problémy regionů ČR
222-0948Regionální a hospodářská politika EU
222-0949Investice a investiční procesy
222-0951Oceňování majetku
222-0953Problematika hornické krajiny
222-0954Regionální politika
222-0955Rozvoj a koordinace technické infrastruktury
222-0957Typologie staveb pro bydlení a občanské vybavení měst
222-0958Typologie staveb pro průmysl
222-0961Vývoj sídelních a průmyslových aglomerací
222-0962Dokumentace staveb
222-0967Stavební řád
222-0968Dopravní urbanismus
222-0971Management životního cyklu staveb
222-0973Obnova památek
222-0974Technicko-ekonomické modelování a rozhodovací procesy
222-0975Investice a investiční procesy v území
222-0976Management životního cyklu staveb
222-0977Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury v území
222-0978Urbanismus jako etika a estetika stavby míst a měst
222-0979Územní informační systémy
222-0980Veřejná prostranství a jejich vybavení
222-1001Základy urbanismu a městského inženýrství

© 2018 VŠB-TU Ostrava