KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
RPP2019/16Inovace předmětu Degradační procesy a trvanlivost stavebních materiálů20192019
SP2019/22Možnosti využití pemzobetonu jako vyzdívky a tepelná izolace u průmyslových komínů20192019
TJ01000174Výzkum použití křemičitých popílků po denitrifikaci jako pojiva, příměsi do cementu a alkalicky aktivovaných systémů20182019
HS2061816ČVUT,Bílek,196720182018
HS2231801MuzeumregionuValašsko,20182018
SP2018/182Vliv nasákavého kameniva na vlastnosti UHPC20182018
734833Utilization of secondary raw material in geopolymers production20172020
TH02020512Subtilní betonový mobiliář pro železniční stavby20172019
HS2231701ŽPSV,Khestl,133920172017
HS2231702Taťána Tzoumasová,Daňková,132220172017
HS2231703Fontána,Daňková 132220172017
SP2017/120Studium složení autentických historických materiálů v areálu kláštera v Želivi20172017
SP2017/155Úprava zemín popolčekmi20172017
SP2017/84Vnitřní ošetřování ultravysokohodnotného betonu20172017
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004867Partnerství znalostního transferu FAST, VŠB-TUO - Prefa Troubelice a.s.20162018
RPP2016/23Exkurze - nový odborný předmět20162018
SP2015/134Historické omítky a malty na bázi vápna – vliv stáří materiálu na jeho vlastnosti a trvanlivost 20152015
SP2015/163Průběh hydratace alkalicky aktivovaných pojiv20152015
FRVS2014/10Škola hrou – Učit se učením20142014
FRVS2014/32Inovace předmětu Zkušebnictví a řízení jakosti staveb20142014
HS2231402Ing.daniel Kozel,Mec,195220142014
SP2014/134Mineralizace rostlého dřeva organokřemičitany a její vliv na vybrané fyzikálně - mechanické vlastnosti ošetřeného materiálu20142014
SP2014/161Využití nápeku ze spalování biomasy jako plniva do betonu20142014
SP2014/183Využítí optovláknových systémů při sledování deformací v cementovláknových kompozitech 20142014
SP2014/94Experimentální analýza dřeva s impregnační lazurou a zjišťování degradace dřeva umístěním do urychlovače stárnutí 20142014
SP2013/11Vývoj a výzkum tepelně-izolačních alkalicky aktivovaných systémů20132013
SP2013/192Experimentální zkušební smykový rám pro laboratorní zkoušky20132013
SP2013/20Vysokopevnostní lisované geopolymery z odpadních materiálů20132013
SP2013/72Využití mineralizace dřeva jako environmentálně přijatelné metody ochrany dřevěných konstrukcí20132013
SP2012/128Vysoce pórovité stavební materiály a materiály s velmi nízkou objemovou hmotností 20122012
SP2012/14Tepelně-izolační materiály na bázi alkalicky aktivovaných systémů 20122012
CZ.1.07/2.4.00/17.0033Partnerství pro české brownfieldy20112014
2011-1-SK1-LEO05-02876Regenerace brownfields transfer znalostí- projekt celoživotního vzdělávání20112013
HS223102ČVUT, Lukš, 195820112013
HS223101ČVUT, Lukš, 195820112011
HS223103Odb. spol. pro vědu, Lukš, 195820112011
HS223104Odb. spol. pro vědu, Lukš, 195820112011
HS223105ČVUT, Lukš, 195820112011
HS223106Odb.spol. pro vědu a výzk., Lukš, 195820112011
HS223107Odb.spol. pro vědu a výzk., Lukš, 195820112011
SP2011/168Tepelně-izolační materiály z lehčených alkalicky aktivovaných systémů 20112011
SP2011/169Využití odpadního písku z procesu plavení kaolínu pro výrobu stavebních hmot20112011
SP2011/203Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na predikci přídavných zatížení v konstrukcích20112011
HS223001ČVUT v Praze, Lukš, 195820102010
HS223002SG-Geoinženýring, Vavro, 138220102010
HS223003SG-Geoinženýring, Vavro, 138220102010
HS223004Odb. spol. pro vědu a výzkum, Lukš, 195820102010
HS223005Odb. spol. pro vědu ČSSI, Lukš, 195820102010
HS223006Odb. spol. pro vědu ČSSI, Lukš, 195820102010
HS223007ČVUT, Lukš, 195820102010
HS223008Odborná společnost, Lukš, 195820102010
HS223009ČVUT, Lukš, 195820102010
SP/2010116Užití dřevobetonových spřažených konstrukcí v pozemním stavitelství20102010
HS223801Sedlecký kaolín,Vavro,138220082008
HS206501Provedení pevnostních zkoušek vzorků betonu a stavebního kamene, které byly odebrány na umělých objektech na trati ČD Český Těšín Bystřice nad Olší 20052005
HS206502Odebrání kontrolního vzorku z ohlubňové desky Jámy Jan v Žacléři v areálu Důl Jan Šverma v množství 4 ks vývrtů - provedení pevnostní zkoušky, Provedení zkoušek zásypového materiálu pro likvidaci Větráku Bohumír Jívka ve sm20052005
HS206503Odběr a vyhodnocení vzorků drátkobetonové podlahy ve skladu Penny marketu v Lipníku nad Bečvou20052005
HS206504Zpracování posudku střešního pláště TPD20052005
HS206505Provedení zkoušek dodaných vzorků na tlak a koeficient nepropustnosti pro stavbu těsnící stěny v závodě COLORLAK20052005
HS206506Materiálový výzkum suroviny, produktů a technologického odpadu ze stávající technologie a materiálových vlastností upravené uhelné strusky z hlediska aplikace v betonech20052005
HS206507Provedení zkoušek jílocementové směsi na tlak a vodonepropustnost pro stavbu Dřevnice Želechovice-Lůžkovice20052005
HS206508Provedení zkoušek mrazuvzdornosti na trámcích20052005
HS206509Posouzení konstrukce, provedení nedestruktivních zkoušek na stavbě Bazén Bolatice 20052005
HS206510Rámcová objednávka na odborné posouzení a konzultační činnost ve stavebnictví20052005
HS206511Odběr a vyhodnocení vzorků betonu z budovy Starého ředitelství, inv. č. 700483, které bude sloužit jako podklad pro zhodnocení jednotlivých vlivů, které mohou způsobovat poruchy budovy20052005
HS206512Provedení diagnostického průzkumu kabelových kanálků přepínací výztuže mostu na sil. I/48 Nový Jičín estakáda ev. č. 48-01620052005
HS206513Provedení a vyhodnocení průzkumu mostního objektu pro akci 60419 PDC VD Fryšták most Dolnoveská nádrž statické posouzení20052005
HS206514Vývoj receptur zpevněných zásypových materiálů určených k likvidaci důlních děl20052005
HS206515Průzkum stavu přepínací výztuže nosné konstrukce mostu ev. č. 67-009 přes řeku Olši v Karviné20052005
HS206516Ověření laboratorních požadavků injekční jílocementové směsi dodané receptury firmy Algoman20052005
HS206517Provedení zkoušek jílocementové směsi na tlak a vodonepropustnost pro stavbu Dřevnice KM 1, 724 3,55020052005
HS206518Průzkum vyplnění kabelových kanálků injektáží maltou a stavu přepínací výztuže mostu (pravá polovina dekády) ve Valašském Meziříčí20052005
HS206519Odebrání, provedení a vyhodnocení pevnosti ZZM před zahájením likvidačních prací, Odebrání, provedení a provedení kontrolních zkoušek ZZM při likvidaci výdušné jámy Barbora odštěpného závodu ODRA, DIAMO s.p.20052005
HS206520Provedení nedestruktivních a destruktivních zkoušek teplotně namáhaných betonových kostek z betonáže základu pod TG v areálu firmy Energetika Vítkovice20052005
HS206521Provedení zkoušek zásypového materiálu pro likvidační práce důlních děl dolu Jan Šverma v Žacléři ve smyslu ustanovení §6, odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění novely20052005
HS206522Provedení zkoušek mrazuvzdornosti na trámcích20052005
HS206523Provedení diagnostického průzkumu betonů spodní stavby stávajícího mostu přes Otický příkop na ul. Ruské v Opavě-Kylešovicích20052005
HS206524Odzkoušet vhodné přísady do betonu C 30/37 svp XF4, používaného na stavbách ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. z hlediska odolnosti povrchů betonu proti působení vody a CHRL a navrhnout složení betonu a další opatření k zajištění krit20052005
HS206525Provedení nedestruktivních a destruktivních zkoušek vývrtu železobetonové stropní konstrukce nad průjezdem Finančního ředitelství v Ostravě20052005

Laboratoř stavebních hmot


© 2019 VŠB-TU Ostrava