KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
HS2231901Ing. Arch. Taťána Tzoumas20192019
HS2231902Betotech s.r.o., Žídek, 120192019
HS2231903SSI SCHÄFER,Sucharda,138220192019
HS2231904I.F.T. Pískovny,Bílek,19620192019
HS2231905MINOVA BOHEMIA,Žídek,195020192019
HS2231906MORYS,Bujdoš,132220192019
HS2231907Fichna - Hudeczek a.s., B20192019
HS2231909Město Valašské Meziříčí,20192019
HS2231910CIDEM Hranice, Khestl, 1320192019
HS2231911VUT v Brně, Khestl, 133920192019
HS2231912Statutární město Třinec,S20192019
RPP2019/16Inovace předmětu Degradační procesy a trvanlivost stavebních materiálů20192019
SP2019/22Možnosti využití pemzobetonu jako vyzdívky a tepelná izolace u průmyslových komínů20192019
TJ01000174Výzkum použití křemičitých popílků po denitrifikaci jako pojiva, příměsi do cementu a alkalicky aktivovaných systémů20182019
HS2061816ČVUT,Bílek,196720182018
HS2231801MuzeumregionuValašsko,20182018
SP2018/182Vliv nasákavého kameniva na vlastnosti UHPC20182018
734833Utilization of secondary raw material in geopolymers production20172020
TH02020512Subtilní betonový mobiliář pro železniční stavby20172019
HS2231701ŽPSV,Khestl,133920172017
HS2231702Taťána Tzoumasová,Daňková,132220172017
HS2231703Fontána,Daňková 132220172017
SP2017/120Studium složení autentických historických materiálů v areálu kláštera v Želivi20172017
SP2017/155Úprava zemín popolčekmi20172017
SP2017/84Vnitřní ošetřování ultravysokohodnotného betonu20172017
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004867Partnerství znalostního transferu FAST, VŠB-TUO - Prefa Troubelice a.s.20162018
RPP2016/23Exkurze - nový odborný předmět20162018
SP2015/134Historické omítky a malty na bázi vápna – vliv stáří materiálu na jeho vlastnosti a trvanlivost 20152015
SP2015/163Průběh hydratace alkalicky aktivovaných pojiv20152015
FRVS2014/10Škola hrou – Učit se učením20142014
FRVS2014/32Inovace předmětu Zkušebnictví a řízení jakosti staveb20142014
HS2231402Ing.daniel Kozel,Mec,195220142014
SP2014/134Mineralizace rostlého dřeva organokřemičitany a její vliv na vybrané fyzikálně - mechanické vlastnosti ošetřeného materiálu20142014
SP2014/161Využití nápeku ze spalování biomasy jako plniva do betonu20142014
SP2014/183Využítí optovláknových systémů při sledování deformací v cementovláknových kompozitech 20142014
SP2014/94Experimentální analýza dřeva s impregnační lazurou a zjišťování degradace dřeva umístěním do urychlovače stárnutí 20142014
SP2013/11Vývoj a výzkum tepelně-izolačních alkalicky aktivovaných systémů20132013
SP2013/192Experimentální zkušební smykový rám pro laboratorní zkoušky20132013
SP2013/20Vysokopevnostní lisované geopolymery z odpadních materiálů20132013
SP2013/72Využití mineralizace dřeva jako environmentálně přijatelné metody ochrany dřevěných konstrukcí20132013
SP2012/128Vysoce pórovité stavební materiály a materiály s velmi nízkou objemovou hmotností 20122012
SP2012/14Tepelně-izolační materiály na bázi alkalicky aktivovaných systémů 20122012
CZ.1.07/2.4.00/17.0033Partnerství pro české brownfieldy20112014
2011-1-SK1-LEO05-02876Regenerace brownfields transfer znalostí- projekt celoživotního vzdělávání20112013
HS223102ČVUT, Lukš, 195820112013
HS223101ČVUT, Lukš, 195820112011
HS223103Odb. spol. pro vědu, Lukš, 195820112011
HS223104Odb. spol. pro vědu, Lukš, 195820112011
HS223105ČVUT, Lukš, 195820112011
HS223106Odb.spol. pro vědu a výzk., Lukš, 195820112011
HS223107Odb.spol. pro vědu a výzk., Lukš, 195820112011
SP2011/168Tepelně-izolační materiály z lehčených alkalicky aktivovaných systémů 20112011
SP2011/169Využití odpadního písku z procesu plavení kaolínu pro výrobu stavebních hmot20112011
SP2011/203Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na predikci přídavných zatížení v konstrukcích20112011
HS223001ČVUT v Praze, Lukš, 195820102010
HS223002SG-Geoinženýring, Vavro, 138220102010
HS223003SG-Geoinženýring, Vavro, 138220102010
HS223004Odb. spol. pro vědu a výzkum, Lukš, 195820102010
HS223005Odb. spol. pro vědu ČSSI, Lukš, 195820102010
HS223006Odb. spol. pro vědu ČSSI, Lukš, 195820102010
HS223007ČVUT, Lukš, 195820102010
HS223008Odborná společnost, Lukš, 195820102010
HS223009ČVUT, Lukš, 195820102010
SP/2010116Užití dřevobetonových spřažených konstrukcí v pozemním stavitelství20102010
HS223801Sedlecký kaolín,Vavro,138220082008
HS206501Provedení pevnostních zkoušek vzorků betonu a stavebního kamene, které byly odebrány na umělých objektech na trati ČD Český Těšín Bystřice nad Olší 20052005
HS206502Odebrání kontrolního vzorku z ohlubňové desky Jámy Jan v Žacléři v areálu Důl Jan Šverma v množství 4 ks vývrtů - provedení pevnostní zkoušky, Provedení zkoušek zásypového materiálu pro likvidaci Větráku Bohumír Jívka ve sm20052005
HS206503Odběr a vyhodnocení vzorků drátkobetonové podlahy ve skladu Penny marketu v Lipníku nad Bečvou20052005
HS206504Zpracování posudku střešního pláště TPD20052005
HS206505Provedení zkoušek dodaných vzorků na tlak a koeficient nepropustnosti pro stavbu těsnící stěny v závodě COLORLAK20052005
HS206506Materiálový výzkum suroviny, produktů a technologického odpadu ze stávající technologie a materiálových vlastností upravené uhelné strusky z hlediska aplikace v betonech20052005
HS206507Provedení zkoušek jílocementové směsi na tlak a vodonepropustnost pro stavbu Dřevnice Želechovice-Lůžkovice20052005
HS206508Provedení zkoušek mrazuvzdornosti na trámcích20052005
HS206509Posouzení konstrukce, provedení nedestruktivních zkoušek na stavbě Bazén Bolatice 20052005
HS206510Rámcová objednávka na odborné posouzení a konzultační činnost ve stavebnictví20052005
HS206511Odběr a vyhodnocení vzorků betonu z budovy Starého ředitelství, inv. č. 700483, které bude sloužit jako podklad pro zhodnocení jednotlivých vlivů, které mohou způsobovat poruchy budovy20052005
HS206512Provedení diagnostického průzkumu kabelových kanálků přepínací výztuže mostu na sil. I/48 Nový Jičín estakáda ev. č. 48-01620052005
HS206513Provedení a vyhodnocení průzkumu mostního objektu pro akci 60419 PDC VD Fryšták most Dolnoveská nádrž statické posouzení20052005
HS206514Vývoj receptur zpevněných zásypových materiálů určených k likvidaci důlních děl20052005
HS206515Průzkum stavu přepínací výztuže nosné konstrukce mostu ev. č. 67-009 přes řeku Olši v Karviné20052005
HS206516Ověření laboratorních požadavků injekční jílocementové směsi dodané receptury firmy Algoman20052005
HS206517Provedení zkoušek jílocementové směsi na tlak a vodonepropustnost pro stavbu Dřevnice KM 1, 724 3,55020052005
HS206518Průzkum vyplnění kabelových kanálků injektáží maltou a stavu přepínací výztuže mostu (pravá polovina dekády) ve Valašském Meziříčí20052005
HS206519Odebrání, provedení a vyhodnocení pevnosti ZZM před zahájením likvidačních prací, Odebrání, provedení a provedení kontrolních zkoušek ZZM při likvidaci výdušné jámy Barbora odštěpného závodu ODRA, DIAMO s.p.20052005
HS206520Provedení nedestruktivních a destruktivních zkoušek teplotně namáhaných betonových kostek z betonáže základu pod TG v areálu firmy Energetika Vítkovice20052005
HS206521Provedení zkoušek zásypového materiálu pro likvidační práce důlních děl dolu Jan Šverma v Žacléři ve smyslu ustanovení §6, odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění novely20052005
HS206522Provedení zkoušek mrazuvzdornosti na trámcích20052005
HS206523Provedení diagnostického průzkumu betonů spodní stavby stávajícího mostu přes Otický příkop na ul. Ruské v Opavě-Kylešovicích20052005
HS206524Odzkoušet vhodné přísady do betonu C 30/37 svp XF4, používaného na stavbách ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. z hlediska odolnosti povrchů betonu proti působení vody a CHRL a navrhnout složení betonu a další opatření k zajištění krit20052005
HS206525Provedení nedestruktivních a destruktivních zkoušek vývrtu železobetonové stropní konstrukce nad průjezdem Finančního ředitelství v Ostravě20052005

Laboratoř stavebních hmot

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
HS2211803ARMING,Židek20182019
HS2061801MinovaBohemias.r.o.,Žíd20182018
HS2061804Ostravskévodárnyakanal20182018
HS2061805VostavMorava,Žídek,195020182018
HS2061806BETOTECH,Žídek,195020182018
HS2061807Statutár.městoOstrava,Ží20182018
HS2061808DEKPROJEKTs.r.o.,Žídek20182018
HS2061809Geoengineering,Žídek,195020182018
HS2061810SwecoHydroprojekta.s.,Ž20182018
HS2061811OvaK, Žídek kl.195020182018
HS2061812Statutární město Ostrava,20182018
HS2061813Minova Bohemia,Žídek,195020182018
HS2061814GEOENGINEERING, Žídek, 1920182018
HS2061815Ostravské vodárny a kanal20182018
HS2061702OVaK,Žídek,195020172017
HS2061703BETOTECH,Žídek,195020172017
HS2061704Město Klimkovice,Žídek,195020172017
HS2061705Ing.Pavek Kurečka MOSTY,Žídek,195020172017
HS2061706OVaK,Žídek,195020172017
HS2061707TATRA TRUCKS,Žídek,195020172017
HS2061708OVaK,Žídek,195020172017
HS2061709Ridera stavební,Žídek,195020172017
HS2061710BETOCHEM,Žídek,195020172017
HS2061711RED HOUSE DEVELOPMENT,Žídek,195020172017
HS2061712OVaK,Žídek,195020172017
HS2061713Slovácké vodárny a kanalizace,Žídek,195020172017
HS2061714Závodný Radim, Žídek kl.195020172017
HS2061715AlfaPOL, s.r.o. Žídek kl.195020172017
HS2061716Statutární město Ostrava, Žídek kl. 195020172017
HS2061717VOSTAV MORAVA,Žídek,195020172017
HS2061718Sm vodovody a kanalizace,Žídek,195020172017
HS2061719STRABAG,Žídek,195020172017
HS2061720INSET,Žídek,195020172017
HS2061721SmVaK,Žídek,195020172017
HS2061722SmVaK,Žídek,195020172017
HS2061723OVaK,Žídek,195020172017
HS2061724SmVak Ostrava a.s., Žídek Libor, 195020172017
HS2061725Statutární město Ostrava,Lib. Žídek,195020172017
HS2061726Sm vodovody a kanalizace,Žídek,195020172017
HS2061727Ing.Pavel Kurečka Mosty s.r.o.,Žídek,19520172017
HS2061728Ing.Pavel Kurečka MOSTY,Žídek,195020172017
HS2061729Sklady plus,Žídek,195020172017
HS2061730VOSTAV MORAVA a.s.,Žídek L.,1950 20172017
HS2061731SANATECH MORAVA,Žídek,1950 20172017
HS2061732Mölnlycke Health Care s.r.o.,Žídek,1950 20172017
HS2061733ČVUT,Žídek,1932 20172017
HS2061630Diagnostická prohlídka mostního objektu ev.č. 57-034 na silnici I/57,v obci Šenov u Nového Jičína20162017
HS2061631Geoengineering,Žídek,193220162017
HS2061701Kamenský stavby a konstrukce,Žídek,195020162017
HS2061602ARCADIS,Žídek,193220162016
HS2061603Ing.Tomáš Ryž,Žídek,193220162016
HS2061604FIRESTA,Žídek,193220162016
HS2061605Technický a zkušobný ústav stavebný,Žíde20162016
HS2061606VÁHOSTAV-SK,Žídek,193220162016
HS2061607Ing.Žabenský Josef,Žídek,193220162016
HS2061608FIRESTA, Žídek,193220162016
HS2061609RED HOUSE DEVELOPMENT,Žídek,193220162016
HS2061610SmVaK,Žídek,193220162016
HS2061611SmVaK,Žídek Libor 1932,195020162016
HS2061612SmVaK,Žídek,193220162016
HS2061613SmVaK,Žídek,193220162016
HS2061614Ing.Tomáš Ryž,Žídek,193220162016
HS2061615ČVUT,Žídek,193220162016
HS2061616Hutní montáže,Žídek,193220162016
HS2061617Ing.Tomáš Ryž,Žídek,193220162016
HS2061618Geoengineering,Žídek,193220162016
HS2061619RV Styl,Žídek,193220162016
HS2061620SmVaK,Žídek,193220162016
HS2061621SmVaK-VDJ Puntík,Žídek,195020162016
HS2061622SmVaK-VDJ Salaš,Žídek,195020162016
HS2061623SmVaK-VDJ Vítkov,Žídek,195020162016
HS2061624SmVaK-VDJ Nové Těchanovice,Žídek,195020162016
HS2061625BorsodChem MCHZ,Žídek,195020162016
HS2061626Stanislav Lupieński,Žídek,195020162016
HS2061627CEMEX CR,Žídek,195020162016
HS2061628Aleš Blahut,Žídek,195020162016
HS2061629PROMET Foundry,Žídek,195020162016
HS2061530Geoengineering,Žídek,193220152015
IRP/2015/41Rozšířeni zkušebního zařízení Fakulty stavební20152015
HS2061419Vítkovice ARÉNA,Žídek,193220142015
HS2061435MORAMIS,Žídek,193220142015
HS2061402Severom.vodov a kanal.,Židek 1932,195020142014
HS2061405Sm vodov.a kanal.,Žídek,193220142014
HS2061406ARMING,Žídek,193220142014
HS2061407SmVaK,Žídek,193220142014
HS2061409OKD,HBZS, Žídek,193220142014
HS2061411Dalkia ČR,Žídek,139220142014
HS2061412Geoengineering,Žídek,193220142014
HS2061413Anhypodlahy,Žídek,193220142014
HS2061414SMVK,Žídek,193220142014
HS2061415SMVK,Žídek,193220142014
HS2061416Voding Hranice,Žídek,193220142014
HS2061417FUS a HARAZIM,Žídek,193220142014
HS2061418Sever. vodovody a kanal., Žídek 195020142014
HS2061420BETOTECH,Žídek,193220142014
HS2061421SmVaK,Žídek,193220142014
HS2061422SmVaK,Žídek,193220142014
HS2061423AQD-envitest,Žídek,193220142014
HS2061424ROVA PODLAHY,Žídek,193220142014
HS2061425TIMO-profi stavby,Žídek,193220142014
HS2061426SQZ,Žídek,193220142014
HS2061427SmVaK,VDJ Krásná,Žídek,193220142014
HS2061428Projekt 2010,Žídek,193220142014
HS2061429Projekt 2010,Žídek,193220142014
HS2061430Radim Závodný,Žídek,193220142014
HS2061431ORICA, Minova Bohemia,Žídek,193220142014
HS2061432INFRAM,Žídek,193220142014
HS2061433ČVUT Praha,Žídek,193220142014
HS2061434Výzk.ústav stav.hmot,Žídek,193220142014
HS2061436SmVaK, Žídek,193220142014
HS2061438Ing.P.Kurečka MOSTY,Žídek,193220142014
HS2061439Jan Kovář,Žídek,193220142014
HS2061440BETOCHEM,Žídek,193220142014
HS2061441TEBODIN Czech Rep.,Žídek,193220142014
HS2061443ČVUT v Praze,Žídek,193220142014
HS2061444ŽPSV,Žídek,193220142014
IRP/2014/172Rozšířeni a inovace zkušebního zařízení Fakulty stavební20142014
HS206201Minova Bohemia, Žídek, 195220122012
HS206202OVaK, Žídek, 193220122012
HS206203SmVaK, Žídek, 193220122012
HS206204JKV Test, Žídek, 193220122012
HS206205Minova Bohemia, Žídek, 193220122012
HS206206Skanska, Žídek, 193220122012
HS206207HURAB-TRANZ, Žídek, Ing., 193220122012
HS206208HURAB-TRANZ,Žídek Ing.,193220122012
HS206209Ing.Malásek jaromír,Žídek Ing.,193220122012
HS206210Obec Dětmarovice,Žídek Ing.,193220122012
HS206213Ing. Petr Novotný, Žídek, 193220122012
HS206230CasuTec GmbH,Žídek 193220122012
HS206232CasuTec, Žídek, 193220122012
HS206233OVaK, Žídek, 193220122012
HS206235CasuTec, Žídek, 193220122012
HS206131Geoengineering, Žídek, 193220112012
HS206101Skanska, Žídek, 193220112011
HS206102Geoengineering, Žídek, 193220112011
HS206103Stat.město Ostrava, Žídek, 193220112011
HS206104Cemex, Žídek, 193220112011
HS206105OVAK, Žídek, 193220112011
HS206106Ústav geoniky, Žídek, 193220112011
HS206108STRABAG, Žídek, 193220112011
HS206109Minova Bohemia, Žídek, 193220112011
HS206110Ústav geoniky, Žídek, 193220112011
HS206111MINOVA Bohemia, Žídek, 193220112011
HS206112Ing. Martin Rec, Žídek, 193220112011
HS206115JKV Test, Žídek, 193220112011
HS206117Minova Bohemia, Žídek, 193220112011
HS206118Ostr. vodárny a kanal.Žídek, 193220112011
HS206119Minova Bohemia, Žídek, 193220112011
HS206120MEBIKAN s.r.o., Ing.Žídek, 193220112011
HS206122Ing. Hanvelka, Žídek, 193220112011
HS206124Mebikan, Žídek, 193220112011
HS206127DIAMO, Žídek, 193220112011
HS206128Schaum -chemie, Žídek, 193220112011
HS206129Švajda Miroslav, Žídek, 193220112011
HS206001Diamo, Žídek, 193220102012
HS206002ÚČOV Ostrava, Žídek, 193220102010
HS206003Diamo, Žídek, 193220102010
HS206004Geoengineering, Žídek,193220102010
HS206011STRABAG, Žídek, 193220102010
HS206012SKANSKA, Žídek, 193220102010
HS206018Diamo, Žídek, 193220102010
HS206019Skanska, Žídek, 193220102010
HS206023DIAMO, Žídek, 193220102010
HS206808Gemec-Union,Lukš,195820082009
HS206801K-GEO s.r.o.,Lukš,195820082008
HS206802GME CONSULT,Žídek,193220082008
HS206803Sklocement, Lukš,195820082008
HS206804Techfloor s.r.o., Lukš,195820082008
HS206805Geostav, Lukš,195820082008
HS206806Geoingeneering, Lukš,195820082008
HS206807GME CONSULT,Žídek,193220082008
HS206809Cement Hranice, Lukš,195820082008
HS206810Hoffmann, Žídek,193220082008
HS206811Teststav,Žídek,193220082008
HS206812SSKA stav.spol.,Žídek,193220082008
HS206813Dopravoprojekt,Žídek,193220082008
HS206814Teststav,Žídek,193220082008
HS206815Gemec-Union, Lukš,195820082008
HS206816Město Hlučín,Žídek,193220082008
HS206817ARMING,Žídek,193220082008
HS206818GEOENGINEERING,Žídek,193220082008
HS206819Vítkovice Revmont - Ing,.Žídek 193220082008
HS206820Odb. spol. pro vědu, Lukš,195820082008
HS206821ČVUT Praha, Lukš, 195820082008
HS206822ČVUT Praha, Lukš, 195820082008
HS206823GEOENGINEERING,Žídek,193520082008
HS206824Geoengineering,Žídek,,193220082008
HS206825Ústav geoniky, Žídek, 193220082008
HS206826Geoengineering,Žídek,,193220082008
HS206827Skanska, Žídek,193220082008
HS206828Kámen KwR Kovář,Žídek,193220082008
HS206829Geostav, Lukš,1958,20082008
HS206729Rozšíření diagnostiky a paspart stavebního objektu SO 210 na stavbě dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná včetně návrhu sanace20072008
HS206730Mapování trhlin na spodním podhledu vnitřních konzol spřažené desky objektu SO 20120072008
HS206708Rekonstrukce mostu č. 474-010 přes potok Sušánku v obci Horní suchá - Diagnostika mostního objektu20072007
HS206715Diagnostika betonu Nemocnice ve Frýdku-Místku20072007
HS206717Diagnostika mostního objektu inv. č. 4687-2, Most Darkov20072007
HS206720Měření vlhkosti na akci 45620072007
HS206722Zkoušky v tlaku a příčném tahu a ohybem vláknobetonů s vlákny dodanými a testovanými na soudržnost a zakotvení v betonech20072007
HS206723Zkoušky soudržnosti a zakotvení dodaných ocelových a syntetických vláken v betonech různých pevnostních tříd20072007
HS206725Oprava mostu na ul. 28. října. Diagnostika mostního objektu20072007
HS206728Mapování trhlin na spodním podhledu vnitřních konzol objektu 21620072007

© 2019 VŠB-TU Ostrava