Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb je zakládající katedrou Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. V současné době se katedra dělí na tři vědecko-výzkumná oddělení, která se zaměřují na:

 • výzkum materiálových vlastností stavebních hmot a vývoj nových, progresivních, stavebních materiálů,
 • diagnostiku staveb a technologie sanací, zaměřenou zejména na mostní konstrukce a památkové objekty,
 • hospodárné využití primárních a druhotných stavebních surovin.

Pedagogická činnost

Katedra je garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru „Stavební hmoty a diagnostika staveb“. Absolventi tohoto oboru získají vzdělání stavebního inženýra se specializací na vývoj a zkušebnictví stavebních hmot a diagnostiku a technologie sanací stavebních konstrukcí. Výuka je ve většině odborných předmětů doplněna řadou exkurzí do výroben stavebních hmot (cementárny, cihelny a ostatní keramické provozy, sklárny, betonárny, lomy, pily a výrobny dřevěných konstrukčních prvků apod.) a na aktuální stavby v širším regionu Ostravska (mosty, tunely, památkové objekty).

V bakalářském a magisterském studiu katedra garantuje výuku řady předmětů, jako např.:

 • Stavební hmoty,
 • Využití stavebních surovin,
 • Silikátové technologie,
 • Keramické materiály,
 • Technologie betonu a maltovin,
 • Technologie stavebních dílců,
 • Technologie sanací,
 • Technická měření a diagnostika staveb,
 • Řízení jakosti,
 • Vliv staveb na životní prostředí,
 • Ekologické stavby,
 • Trhací a destrukční práce,
 • Demolice staveb,
 • Hornické stavitelství.

Témata bakalářských a diplomových prací jsou vypisována a následné zpracovávána v úzké provázanosti na potřeby stavební praxe. Absolventi studijního oboru „Stavební hmoty a diagnostika staveb“ nacházejí kvalitní uplatnění ve stavební praxi, a to především jako technologové projektových i výrobních stavebních organizací, stavební specialisté, techničtí poradci, pracovníci státních i soukromých zkušebních a výzkumných ústavů i jako soukromí podnikatelé.

Nejlepší studenti navazujícího magisterského studia mohou, v případě zájmu, pokračovat ve vědecké činnosti v rámci interního doktorského studia. V doktorském studiu je katedra garantem studijního oboru „Hornické a podzemní stavitelství“.

Pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost katedra využívá vlastní laboratoř destruktivního a nedestruktivního zkoušení stavebních prvků a konstrukcí a fakultní laboratoř stavebních hmot. Při řešení témat bakalářských a diplomových prací, ale i v rámci výzkumu úzce spolupracuje s Ústavem geoniky Akademie věd ČR v Ostravě.

Vědecko-výzkumná činnost

Ve vědecké a výzkumné činnosti je katedra zaměřena především na výzkum:

 • ušlechtilého stavebního a dekoračního kamene,
 • kameniva,
 • betonů (včetně betonů vysokopevnostních, lehkých, drátkobetonů a vláknobetonů),
 • pucolánových příměsí do betonů (metakaolínů, fluidních i klasických popílků),
 • alkalicky aktivovaných materiálů a geopolymerů,
 • materiálů na bázi polyuretanových pryskyřic,
 • dřeva a materiálů a konstrukcí na bázi dřeva,
 • druhotných stavebních surovin,
 • diagnostiky a sanací stavebních objektů (zejména mostů) a vývoj sanačních technologií.

V současné době je stále větší výzkumný a vědecký prostor katedry věnován diagnostice a sanacím památkových objektů. Významný je rovněž podíl členů katedry na řešení výzkumných projektů v oboru hornického stavitelství a technické likvidace dolů. Z hlediska výzkumu je katedra pravidelným a dlouholetým řešitelem vědeckých a výzkumných projektů Grantové agentury České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Fondu rozvoje vysokých škol, Ministerstva životního prostředí a Českého báňského úřadu. Podílí se i na řešení mezinárodních projektů (např. projektů Interreg, Leonardo apod.). Z významných projektů, řešených v posledních 5-ti letech na katedře, lze uvést:

 • projekt GAČR č. 103/03/0221 „Teoretický výzkum interakce mikrovýztuže s betonovou směsí při navrhování drátkobetonů“,
 • projekt ČBÚ č. AACBU36-05 (945/05) „Možnosti likvidace hlavních důlních děl nezpevněným zásypovým materiálem“,
 • projekt GAČR č. 106/09/0588 „Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů“,
 • NAEP Program Leonardo da Vinci, projekt „BRIBAST - Brownfields in Baltic States - Lifelong Educational Project, CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005“.

Spolupráce s praxí

Katedra nabízí spolupráci v těchto oblastech:

 • zkoušení stavebních prvků a výrobků,
 • vývoj nových hmot pro vyplňování likvidovaných důlních děl,
 • vývoj nových stavebních hmot (vysokopevnostní betony, drátkobetony, lehké betony),
 • diagnostika různých typů staveb a konstrukcí,
 • demolice staveb.

© 2019 VŠB-TU Ostrava