Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava spolu s firmou Minova Bohemia, s. r. o. jsou tradiční pořadatelé mezinárodního semináře "Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí", konaného pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, předsedy Českého báňského úřadu a děkana Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Hlavní témata

  • Využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví
  • Aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách (kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu základkových pasů, kombinované výztuže, bezpečnostní hráze apod.)
  • Nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí
  • Zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního a pozemního stavitelství
  • Rozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového masivu
  • Problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních děl v zastavěných územích
  • Těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě
  • Řešení geotechnických úkolů v praxi

Garanti semináře

Aktuální ročník

5. - 6. 3. 2020, Nová aula VŠB - TU Ostrava, 17. Listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, místnost NA1 [mapa]

Platební informace

Cena vložného: 3 500 Kč nebo 130 EUR (cena je včetně DPH a zahrnuje organizační náklady, tištěný sborník a občerstvení)
Číslo účtu: 127089559/0300
Variabilní symbol: 2241907
SWIFT code: CEKOCZPP
IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559

Ke stažení

Registrace

Předchozí ročníky

Prohlédněte si sborníky a fotografie z přechozích ročníků.

Kontakt

Hana Sedlářová
Fakulta stavební VŠB - Technická univerzita Ostrava
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství


© 2019 VŠB-TU Ostrava