Historie

Výuka geotechniky na VŠB - Technické univerzitě Ostrava má již více než půlstoletou tradici. Základní geotechnické disciplíny jsou zde samostatně, uceleně a pravidelně přednášeny od roku 1955, kdy oddělením se od Katedry dobývání ložisek vznikla nová katedra nazvaná Katedra výstavby dolů. Úkolem této katedry byla výchova techniků s vysokoškolským vzděláním pro oblasti projekce a výstavby hlubinných dolů a povrchových lomů, hornickou geotechniku a podzemní stavitelství. V následujících letech další rozvoj katedry reagoval na aktuální potřeby společnosti. Program výuky byl několikrát upraven a rozšířen o nové předměty se záměrem dosáhnout širšího uplatnění absolventů v praxi, zejména v oblastech geotechniky, podzemního a pozemního stavitelství. Po vzniku Stavební fakulty na VŠB - Technické universitě Ostrava v roce 1997 byla katedra přeřazena z Fakulty hornicko-geologické, jejíž byla součástí, na nově zřízenou Stavební fakultu a nyní nese jméno Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Seznam všech současných pedagogických i nepedagogických pracovníků katedry je uveden na odkazu zaměstnanci.

Pedagogická činnost

V současné době Katedra geotechniky a podzemního stavitelství zajišťuje výuku základních geotechnických disciplín - mechaniky zemin a zakládání staveb pro posluchače ve studijních programech Architektura a stavitelství a Stavební inženýrství a rovněž specializovaných předmětů pro studenty oboru Geotechnika, který katedra v rámci studijního programu Stavební inženýrství garantuje. Obor Geotechnika má akreditovanou výuku pro všechny stupně univerzitního vzdělání - bakalářské (Bc.), navazující magisterské (Ing.) a doktorandské studium (Ph.D.). Pracovníci katedry rovněž zajišťují cizojazyčnou výuku vybraných předmětů pro zahraniční studenty v rámci projektu Erasmus.

Studijní obor Geotechnika poskytuje posluchačům úplné vzdělání pro činnosti: podzemní stavitelství a tunelování, zakládání staveb, geotechnické stavby. Do výuky oboru jsou zařazeny základní a řada specializačních geotechnických předmětů (vyučované předměty), které dávají tomuto vzdělání individuální charakter a posluchačům možnost hlubší odborné profilace již během studia.

Vybavení katedry tvoří čtyři laboratoře, které slouží výuce a vědecko-výzkumné práci pracovníků i posluchačů oboru. Příležitostně jsou využívány i k řešení úkolů z praxe. Laboratoře slouží následujícím účelům:

  • Mechanika zemin
  • Matematické modelování
  • Geotechnický monitoring
  • Měření přirozené a technické seismicity (společné pracoviště s Ústavem geoniky AV ČR Ostrava)

Vědecko-výzkumná oblast, spolupráce s praxí

Současně s pedagogickou činností katedra aktivně pracuje i v oblasti vědecko-výzkumné. V minulosti byla a stále je jak hlavním řešitelem, tak spolu řešitelem mnoha vědecko-výzkumných úkolů z oblasti geotechniky (řešené projekty). Úzce spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vzdělávacími i výzkumnými pracovišti a rovněž s mnoha podniky a firmami činnými v oblasti projekce a provádění všech typů geotechnických staveb a konstrukcí. Pracovníci a doktorandi katedry jsou rovněž zapojeni do činnosti výzkumného centra CIDEAS, v rámci něhož se zabývají problematikou důlně indukované a technické seismicity (experimentální seismická měření, tvorba matematických modelů seismické odezvy).

Hlavními oblastmi vědecko-výzkumné a odborné práce katedry jsou:

  • Zakládání staveb
  • Technologie výstavby geotechnických a podzemních děl
  • Návrhy, výpočty a posuzování geotechnických konstrukcí a výztuží podzemních děl
  • Matematické modelování a monitorování geotechnických procesů a konstrukcí
  • Měření přirozené, technické a důlně indukované seismicity
  • Úprava vlastností hornin a zemin

Katedra každý rok spolupořádá mezinárodní odborný seminář „Zpevňování, kotvení a těsnění horninového masívu a stavebních konstrukcí“ a co tři roky mezinárodní konferenci „Geotechnika“ (konference a semináře).


© 2019 VŠB-TU Ostrava