Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázev
224-0058Základy stavební geologie
224-0059Stavební geologie
224-0060Mechanika hornin a zemin
224-0061Zakládání staveb
224-0201Mechanika hornin a zemin
224-0202Zakládání staveb
224-0203Trhací práce a rozpojování hornin
224-0204Environmentální geotechnika
224-0205Úprava vlastností hornin a zemin
224-0207Podzemní stavitelství
224-0208Zakládání ve složitých podmínkách
224-0209Geotechnický monitoring
224-0211Ražení a trhací práce
224-0217Projekt I.
224-0218Mechanika zemin a zakládání staveb
224-0219Bakalářská práce
224-0220Mechanika podzemních konstrukcí
224-0221Metoda konečných prvků
224-0222Ražení podzemních děl a jam
224-0223Technické odstřely a jejich účinky
224-0224Modelování v geotechnice
224-0225Podzemní stavitelství
224-0226Geotechnické stavby
224-0227Silniční a geotechnická laboratoř
224-0228Statika a dynamika geotechnických staveb
224-0229Podzemní a geotechnické stavby
224-0231Podzemní stavitelství
224-0235Diplomový projekt
224-0237Geomechanika
224-0238Oborová exkurze
224-0239Ražení a vyztužování podzemních a hornických děl
224-0241Počítačová podpora navrhování geotechnických konstrukcí
224-0242Geotechnická laboratoř
224-0243Průzkumné metody v geotechnice
224-0244Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl
224-0246Odborná praxe
224-0247Geologie
224-0248Geohydrodynamika
224-0249Inženýrská geologie a hydrogeologie
224-0251Hloubení jam a šibíků
224-0252Větrání budov a podzemních prostor
224-0253Geodetická měření v podzemním stavitelství
224-0254Projektování podzemních staveb
224-0255Environmentální a energetická geotechnika
224-0256Diplomový seminář
224-0258Případové studie geotechnických staveb
224-0260Základy hydrogeologie a inženýrské geologie
224-0261Trhací práce a rozpojování hornin
224-0262Projekt
224-0263BIM v geotechnice a podzemním stavitelství
224-0264Odborná exkurze
224-0267Geotechnický monitoring
224-0268Geotechnická laboratoř
224-0269Podzemní stavby
224-0270Diplomová práce
224-0271Odborná exkurze
224-0272Modelování v geotechnice
224-0273Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl
224-0274Technické odstřely a jejich účinky
224-0275Průzkumné metody v geotechnice
224-0902Teoretická geomechanika
224-0903Inženýrská geologie
224-0904Aplikovaná geomechanika
224-0905Stabilita svahů a sanace poruch svahů
224-0906Monitoring a inver. analýza v geotechnice
224-0907Zakládání staveb
224-0909Úprava vlastností hornin a zemin
224-0910Inženýrská klasifikace hornin. masívu
224-0912Technologie ražení a hloubení podzemních objektů
224-0913Seismické zatížení stavebních objektů
224-0914Podzemní stavitelství
224-0915Geotechnika a geotechnické stavby
224-0916Mechanika podzemních konstrukcí
224-0919Environmentální geotechnika
224-0922Geofyzikální metody průzkumu
224-0924Hydrogeologie a odvodňování
224-0925Stabilita základů a základových jam
224-0926Matematické a fyzikální modelování v geotechnice
224-0927Mechanika zemin
224-0928Mechanika hornin
224-0929Modelování hydrogeologických procesů
224-0936Geomechanika
224-0937Geomateriálové inženýrství
224-0938Environmentální problémy v geotechnice
224-0939Modelování hydraulických a transportních procesů v geosféře
224-0940Geodynamika
224-0941Geotechnická rizika
224-0942Pokročilé metody modelování geotechnických úloh
224-0943Geomonitoring a inverzní analýza
224-0944Pokročilé metody zakládání staveb
224-0945Progresivní technologie výstavby geotechnických staveb a konstrukcí
224-0946Experimentální metody studia fyzikálního chování geomateriálů
224-0947Seismické inženýrství
224-0948Moderní metody geofyzikálního průzkumu
224-0949Vybrané problémy podzemního stavitelství

© 2019 VŠB-TU Ostrava