KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
HS2251803StatutárníměstoKarviná,20182018
HS2251804TrojhalíKarolína,Solař20182018
HS2251805Stavebníbytovédružstvo20182018
SP2018/124Výzkum vlastností kompozitních materiálů na bázi sádry s výztuží z přírodních vláken20182018
SP2018/145Inovativní řešení detailu atiky s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jeho experimentální ověření20182018
RPP2017/185Prezentace předmětu Rekonstrukce a sanace staveb v anglickém jazyce20172018
HS2251703ISA CONSULT,Solař,130120172017
SP2017/166Tepelně-technická analýza a experimentální ověření vybraných detailů plochých střech20172017
HS2251603BD Nová Poruba,Čmiel,133720162016
HS2251605Ing.Petr Jantoš,Hrubá,191220162016
HS2251606Generální finanční ředitelství,Čmiel,13320162016
HS2251607EUROPE DEVELOPMENT,Čmiel,133720162016
HS2251608Statutár.město Karviná,Solař,130120162016
HS2251618Trojhalí Karolina,Solař,130120162016
HS2251619St.město Karviná,Solař,130120162016
RPP2016/14Inovace předmětu Energetika budov a udržitelná výstavba20162016
SP2016/129Stanovení závislosti hodnoty součinitele tepelné vodivosti vybraných přírodních tepelných izolací na vlhkosti 20162016
SP2016/131Faktory ovlivňující mikrobiální napadení zateplených fasád 20162016
FRVS2015/26Inovace studijního předmětu Mechanizace a doprava ve stavebnictví20152015
SP2015/135Stanovení třídy reakce na oheň drcené slámy20152015
SP2015/139Vliv provětrání místnosti (vzduchotechnikou) na koncentraci CO220152015
SP2015/164Tepelně technická a vlhkostní problematika dřevostaveb nad vzduchovou mezerou20152015
FRVS2014/11Biotické napadení omítek na zateplených fasádách20142014
FRVS2014/31Problematika vzduchové neprůzvučnosti svislých konstrukcí20142014
HS2091406PČR,Kraj.řed.MSK,Solař,130120142014
HS2091407Okresní soud Přerov,Halířová,135920142014
HS2251402PROINGSTA,Hrubá,191220142014
HS2251404Ing.Homola,Hrubá,191220142014
HS2251405PROINGSTA,Hrubá,191220142014
HS2251406Ing.Milan Černoch,Hrubá,191220142014
HS2251407Ing.Gorniak,Hrubá,191220142014
HS2251408Ing.Wojnar,Hrubá,191220142014
IRP/2014/45Vzdělávací workshop - nové trendy a technologie v procesu výstavby pro seniory20142014
IRP/2014/64Přednáškový cyklus zaměřený na realizaci staveb v rámci celoživotního vzdělávání 20142014
IRP/2014/8Rozvoj vědeckovýzkumných služeb poskytovaných v rámci IR termografie20142014
SP2014/129Ověření normového zkušebního postupu krátkodobého modulu pružnosti při zkoušení trubek vytvrzovaných na místě dle normy EN ISO 178 podle modifikace C normy EN ISO11296-4 ve zkušebnách v rámci EU.20142014
SP2014/167Analýza teplotního a vlhkostního pole Crawl Space20142014
SP2014/172Reakce na oheň a sesedavost přírodních foukaných tepelných izolací 20142014
SP2014/175Problematika vzduchotěsnosti modulárních staveb20142014
SP2014/18Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi20142014
SP2014/196Diagnostika obvodových konstrukcí dřevostaveb měřením in-situ20142014
SP2014/220Tepelně technická problematika vybraných panelových systémů20142014
SP2014/65Degradace vnějších kompozitních systému způsobená přítomností biotických škůdců na jejich povrchu20142014
SP2014/96VLIV ELEKTROINSTALAČNÍHO VEDENÍ A PROSTUPŮ TZB NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ20142014
ROZP2013/22Podpora účasti studentů ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) k vědeckovýzkumné činnosti a následnému doktorskému studiu na Fakultě stavební20132013
SP2013/127Biotické napadení fasád po provedení dodatečného zateplení budov20132013
SP2013/130Tepelně technická problematika konstrukcí dřevostaveb s návaznosti na výpočetní software20132013
SP2013/147Ověření vlastností foukaných přírodních izolací20132013
SP2013/171Využití zařízení Brüel & Kjær a BlowerDoor Minneapolis pro diagnostiku objektů z konstrukcí na bázi slámy20132013
SP2013/27Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov20132013
SP2012/122Měření akustických a vlhkostních parametrů slaměných konstrukcí20122012
SP2012/164Využití ocelárenské a vysokopecní strusky pro zásypy a podsypy, tvořící podloží pod stavebními objekty20122012
SP2012/31Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality20122012
SP2012/63Tvar a konstrukční řešení obvodového pláště rodinného domu v návaznosti na energetickou efektivitu budovy20122012
Procesní přístup v přípravě, realizaci a provozu staveb s uplatněním BIM20122012
CZ.1.07/2.2.00/28.0008Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov20112014
RRC04/2010/02Experimentální využití nepřímé metody na bázi infračerveného záření pro určení efektivního dosahu injektáží stavebních konstrukcí dlouhodobým monitorováním20112012
SP2011/11Ohybové zkoušky skleněných konstrukcí20112011
ROZPR2010002Přípravný program o uchazeče o magisterský studijní obor Provádění staveb ve studijním programu Stavební inženýrství20102010
SP/2010211Spolehlivost transparentních konstrukcí ze skla20102010
CZ.1.07/02.2.00/07.0173Rozvoj studijního oboru Příprava a realizace staveb a zvýšení uplatnitelnosti jeho obsolventů na trhu práce20092011
HS225801DaF - PROJEKT, Skulinová,130620082008
HS225802Městský úřad Orlová,Solař,130120082008
HS225803"Poruchy a rekonstrukce 2008",Skulinová,20082008
HS225712Dodatek č. 2 ke znaleckému posudku "Stavebně technický stav objektu "Polyfunkční dům na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě"20072007

© 2018 VŠB-TU Ostrava