KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
RPP2019/18Tvorba studijního předmětu Informační systémy pozemních a průmyslových staveb20192019
RPP2019/2Tvorba studijního předmětu Softwarová podpora energetiky budov20192019
RPP2019/4Inovace předmětu Speciální konstrukce a technologie (cvičení)20192019
SP2019/102Numerické modelování a experimentální měření tepelné stability s PCM v testovacích podkrovních místnostech20192019
SP2019/11Vliv polétavého prachu v Ostravě na výskyt mikrobiálního napadení na dodatečně zateplených fasádách20192019
HS2251803StatutárníměstoKarviná,20182018
HS2251804TrojhalíKarolína,Solař20182018
HS2251805Stavebníbytovédružstvo20182018
HS2251806Bytové družstvo Karviná,S20182018
SP2018/124Výzkum vlastností kompozitních materiálů na bázi sádry s výztuží z přírodních vláken20182018
SP2018/145Inovativní řešení detailu atiky s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jeho experimentální ověření20182018
RPP2017/185Prezentace předmětu Rekonstrukce a sanace staveb v anglickém jazyce20172018
HS2251703ISA CONSULT,Solař,130120172017
SP2017/166Tepelně-technická analýza a experimentální ověření vybraných detailů plochých střech20172017
HS2251603BD Nová Poruba,Čmiel,133720162016
HS2251605Ing.Petr Jantoš,Hrubá,191220162016
HS2251606Generální finanční ředitelství,Čmiel,13320162016
HS2251607EUROPE DEVELOPMENT,Čmiel,133720162016
HS2251608Statutár.město Karviná,Solař,130120162016
HS2251618Trojhalí Karolina,Solař,130120162016
HS2251619St.město Karviná,Solař,130120162016
RPP2016/14Inovace předmětu Energetika budov a udržitelná výstavba20162016
SP2016/129Stanovení závislosti hodnoty součinitele tepelné vodivosti vybraných přírodních tepelných izolací na vlhkosti 20162016
SP2016/131Faktory ovlivňující mikrobiální napadení zateplených fasád 20162016
FRVS2015/26Inovace studijního předmětu Mechanizace a doprava ve stavebnictví20152015
SP2015/135Stanovení třídy reakce na oheň drcené slámy20152015
SP2015/139Vliv provětrání místnosti (vzduchotechnikou) na koncentraci CO220152015
SP2015/164Tepelně technická a vlhkostní problematika dřevostaveb nad vzduchovou mezerou20152015
FRVS2014/11Biotické napadení omítek na zateplených fasádách20142014
FRVS2014/31Problematika vzduchové neprůzvučnosti svislých konstrukcí20142014
HS2091406PČR,Kraj.řed.MSK,Solař,130120142014
HS2091407Okresní soud Přerov,Halířová,135920142014
HS2251402PROINGSTA,Hrubá,191220142014
HS2251404Ing.Homola,Hrubá,191220142014
HS2251405PROINGSTA,Hrubá,191220142014
HS2251406Ing.Milan Černoch,Hrubá,191220142014
HS2251407Ing.Gorniak,Hrubá,191220142014
HS2251408Ing.Wojnar,Hrubá,191220142014
IRP/2014/45Vzdělávací workshop - nové trendy a technologie v procesu výstavby pro seniory20142014
IRP/2014/64Přednáškový cyklus zaměřený na realizaci staveb v rámci celoživotního vzdělávání 20142014
IRP/2014/8Rozvoj vědeckovýzkumných služeb poskytovaných v rámci IR termografie20142014
SP2014/129Ověření normového zkušebního postupu krátkodobého modulu pružnosti při zkoušení trubek vytvrzovaných na místě dle normy EN ISO 178 podle modifikace C normy EN ISO11296-4 ve zkušebnách v rámci EU.20142014
SP2014/167Analýza teplotního a vlhkostního pole Crawl Space20142014
SP2014/172Reakce na oheň a sesedavost přírodních foukaných tepelných izolací 20142014
SP2014/175Problematika vzduchotěsnosti modulárních staveb20142014
SP2014/18Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi20142014
SP2014/196Diagnostika obvodových konstrukcí dřevostaveb měřením in-situ20142014
SP2014/220Tepelně technická problematika vybraných panelových systémů20142014
SP2014/65Degradace vnějších kompozitních systému způsobená přítomností biotických škůdců na jejich povrchu20142014
SP2014/96VLIV ELEKTROINSTALAČNÍHO VEDENÍ A PROSTUPŮ TZB NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ20142014
ROZP2013/22Podpora účasti studentů ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) k vědeckovýzkumné činnosti a následnému doktorskému studiu na Fakultě stavební20132013
SP2013/127Biotické napadení fasád po provedení dodatečného zateplení budov20132013
SP2013/130Tepelně technická problematika konstrukcí dřevostaveb s návaznosti na výpočetní software20132013
SP2013/147Ověření vlastností foukaných přírodních izolací20132013
SP2013/171Využití zařízení Brüel & Kjær a BlowerDoor Minneapolis pro diagnostiku objektů z konstrukcí na bázi slámy20132013
SP2013/27Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov20132013
SP2012/122Měření akustických a vlhkostních parametrů slaměných konstrukcí20122012
SP2012/164Využití ocelárenské a vysokopecní strusky pro zásypy a podsypy, tvořící podloží pod stavebními objekty20122012
SP2012/31Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality20122012
SP2012/63Tvar a konstrukční řešení obvodového pláště rodinného domu v návaznosti na energetickou efektivitu budovy20122012
Procesní přístup v přípravě, realizaci a provozu staveb s uplatněním BIM20122012
CZ.1.07/2.2.00/28.0008Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov20112014
RRC04/2010/02Experimentální využití nepřímé metody na bázi infračerveného záření pro určení efektivního dosahu injektáží stavebních konstrukcí dlouhodobým monitorováním20112012
SP2011/11Ohybové zkoušky skleněných konstrukcí20112011
ROZPR2010002Přípravný program o uchazeče o magisterský studijní obor Provádění staveb ve studijním programu Stavební inženýrství20102010
SP/2010211Spolehlivost transparentních konstrukcí ze skla20102010
CZ.1.07/02.2.00/07.0173Rozvoj studijního oboru Příprava a realizace staveb a zvýšení uplatnitelnosti jeho obsolventů na trhu práce20092011
HS225801DaF - PROJEKT, Skulinová,130620082008
HS225802Městský úřad Orlová,Solař,130120082008
HS225803"Poruchy a rekonstrukce 2008",Skulinová,20082008
225703měření vnitřních povrchových teplot obv. stěn, vyhodnocení, termovizní měření, dle ČSN 73054020072007
225704Měření vnitřních povrchových teplot obv. stěn, vyhodnocení, termovizní měření, dle ČSN 73054020072007
225705Měření vnitřních povrchových teplot obv,stěn, vyhodnocení, termivizní měření, dle ČSN 73 054020072007
225706Měření vnitřních povrchových teplot obv.stěn, vyhodnocení, termovizní měření, dle ČSN 73 054020072007
225707Měření vnitřních povrchových teplot obv.stěn, vyhodnocení, termovizní zaměření, dle ČSN 73054020072007
HS225712Dodatek č. 2 ke znaleckému posudku "Stavebně technický stav objektu "Polyfunkční dům na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě"20072007

© 2019 VŠB-TU Ostrava