Katedra pozemního stavitelství vznikla k 1. 10. 1998 oddělením od Katedry průmyslového a pozemního stavitelství. Katedra se zaměřuje jak v oblasti pedagogické a výchovně vzdělávací, tak v oblasti vědy, výzkumu a inovacích na dva základní směry, a to na: Pozemní stavitelství a rekonstrukce a Přípravu a provádění staveb.

Katedra pozemního stavitelství zajišťuje výuky ve studijním programu Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství, vše v rámci třístupňového systému vzdělávání. V doktorském studijním programu Teorie konstrukcí je Katedra pozemního stavitelství pracovištěm pro školení doktorandů v interní i externí formě studia (Ph.D.).

Od roku 2007 je katedra garantujícím pracovištěm akreditovaného bakalářského studijního oboru Příprava a realizace staveb (obor 4-letý, Bc.) a navazujícího magisterského oboru Provádění staveb (obor 1,5-letý, Ing.). V rámci těchto studijních oborů je cílem katedry připravit a vychovat stavební odborníky, kteří jsou schopni pracovat v oblasti předprojektové přípravy stavby, realizaci a řízení stavebního díla. Důraz je kladen na inženýrské disciplíny. Absolventi najdou uplatnění ve stavebních firmách a organizacích, které se zabývají předprojektovou přípravou stavby a realizační a řídící činností. Katedra je také garantujícím pracovištěm akreditovaného magisterského studijního programu Průmyslové a pozemní stavitelství (Ing.). Důraz je kladen na problematiku industriálních sídel, konverze budov, stavebně technické a energetické koncepce budov, jejich nové využití a související problematiku rekonstrukcí a sanací, s důrazem na zohlednění principů udržitelné výstavby.

Pedagogická činnost

Katedra pozemního stavitelství zajišťuje výuku v bakalářském a magisterské studiu v předmětech: Pozemní stavitelství (I.-IV.), Poruchy a rekonstrukce, Konstrukce pozemních staveb I. a II., Technologie a řízení výstavby, Příprava a organizace staveb, Realizace staveb I.-III., Řízení výstavby, Realizace montovaných staveb, Výpočetní systémy a CAD podpora při přípravě a realizaci staveb, Ekonomika a řízení výroby, Konstrukce staveb, Specializovaný projekt, bakalářský a diplomový projekt. Při výuce jsou studenti vedeni k samostatné tvůrčí činnosti. Nedílnou součástí vzdělávání je spolupráce s praxí.

Ve studijním programu Architektura a stavitelství katedra zajišťuje konzultační činnost v předmětech Ateliérová tvorba II. a bakalářská práce.

Katedra zajišťuje ve spolupráci s ostatními katedrami výuku u doktorského studia doktorského studijního oboru Teorie konstrukcí, v předmětech Teorie konstrukční tvorby, Poruchy a rekonstrukce a Řízení výstavby.

V návaznosti na program ERASMUS zajišťuje výuku v jazyce anglickém v předmětech Building Constructions I. a IV., building Technology and Management, Management and Buildig-up, Project, structures of building Construction I.-II.

Vědeckovýzkumná činnost

V letech 2005-2011 byla katedra řešitelským pracovištěm CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních konstrukcí (www.cideas.cz), kde se zaměřovala na oblast řešení úkolu Management a údržba budov na územích se zvýšenou průmyslovou činností, stavebně energetické koncepce budov, a úkol Integrovaný návrh staveb ohrožených výstupem důlních plynů.

Katedra je spoluřešitelským pracovištěm úkolů GAČR, projektů ESF, OPVK, projektů MPO, mezinárodních projektů Leonardo da Vinci, CEEPUS a INTERREG.

Katedra aktivně spolupracuje se stavebním klastrem a Moravskoslezským dřevařským klastrem, zejména při řešení konzultační činnosti a řešení projektů; katedra spolupracuje při hodnocení soutěže STAVBA Moravskoslezského kraje. Nedílnou součástí je spolupráce se státní správou, institucemi, stavebními firmami, projekční složkou; katedra aktivně působí v rámci Znaleckého ústavu FAST VŠB-TUO, spolupracuje s Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TUO, zejména v oblasti vzdělávání pozemních a průmyslových staveb. V oblasti celoživotního vzdělávání katedra spolupracuje s ČKAIT a ČKA.

V rámci Rozvojových projektů a projektů Fondu rozvoje vysokých škol pedagogové katedry řeší řadu projektů, které jsou zaměřeny zejména multimediální podporu učebních textů a vzdělávání, e-learningové vzdělávání.

V teoretickém i experimentálním výzkumu v oboru pozemních staveb se katedra zaměřuje zejména na:

 • Sanace a rekonstrukce zděných a montovaných staveb.
 • Sanace panelových bytových domů a problematiku bytových staveb.
 • Účinky vlivu vlhkosti na konstrukce pozemních staveb.
 • Problematiku historických staveb a kulturních památek.
 • Rekonstrukce budov na územích se zvýšenou průmyslovou činností, stavebně energetické a technicko provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel.
 • Prostředí staveb - zejména problematiku vzduchové neprůzvučnosti mezibytových stěn a příček, úspory energie a technická zařízení budov.
 • Vizualizace, animace a využití CAD systému pro navrhování staveb, řízení staveb.

V oblasti výzkumu katedra spolupracuje se zahraničními univerzitami a je zapojena do činnosti Consortia PROGRES 3.

Spolupráce s praxí

Katedra spolupracuje s těmito podniky a institucemi: SKANSKA, a. s., Metrostav, a. s., VOKD, a. s., Magistrát města Ostravy, ČKAIT, ČKA a řadou dalších.

Katedra je členem Společnosti pro technologie ochrany památek, členem organizace ENHR (European Network for Housing Research), členem České společnosti pro udržitelnou výstavbu a také se angažuje v asociaci EUCEET.

Provádíme

Diagnostiku vzduchotěsnosti obálky budovy

 • Měření vzduchotěsností obvodových plášťů budov přístrojem Blower Door Minneapolis (Katedra je aktivním členem profesního sdružení Asociace Blower Door CZ).
 • Detekci netěsností přístrojem anemometr Airflow.

Kontakt: Ing. Barbora Hrubá

Akustická a hluková měření přístrojem Brüel & Kjær

 • Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových a dělících konstrukcí.
 • Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí.
 • Měření úrovně hluku v chráněném prostoru budov.
 • Základní analýza hluku.

Kontakt: Ing. Jiří Winkler

Termovizní služby

 • Diagnostika budov před zateplením (tepelné mosty).
 • Kontrola kvality zateplení budov (termosnímek jako podklad pro reklamaci).
 • Kontrola kvality těsnosti oken.
 • Diagnostika vlhkosti v budovách.
 • Lokalizace závad podlahového vytápění.

Kontakt: Ing. Filip Čmiel, Ph.D.

Tepelně-technické posudky

 • Průkazy energetické náročnosti budov.
 • Energetické posudky (Nová zelená úsporám 2013).

Kontakt: Ing. Kateřina Kubenková


© 2019 VŠB-TU Ostrava