Řešené projekty

Název projektuProblematika zásad koncepce současných hřbitovů v rámci Evropského pozadí, jejich komplexnost a specifika v oboru architektonizace tvorby
KódSP2014/152
Předmět výzkumuRozvoj lidských sídel je ovlivněn mnoha činiteli. Některé jsou významné, jiné méně, některé působí trvale, jiné se postupem doby vytrácejí nebo pozbývají důležitosti. Jedním z těch věčně působících faktorů je problematika pohřbívání. Tyto potřeby se mění časem, ale ve svých důsledcích vyžadují dlouhodobé plánování, rezervování ploch ve správních územích obcí s domyšlením všech územně plánovacích důsledků. Je zajímavé, jak málo architektů, estétů a stavebníků se věnuje při úpravě měst a obcí otázce tak důležité pro každého z nás, jako je představa hřbitova po stránce urbanistické, architektonické a estetické. Málo kde spatříme, že nová doba hřbitovy ztvárňuje jinak, že nás něco posunuje na křižovatku vývojového proudu přibližující k evrposké kultuře a mezinárodní spojitosti. Hřbitovy u nás bývají prostě ohrazeným pozemkem se schematicky rozdělením půdy na obdélníky s nejnutnějšími cestami mezi nimi. Moderní kultura se v pohřebnictví na našem území neprojevuje. Na všech stranách chybí správný smysl hřbitova a jeho lepší prostorový obraz. V zakládání nových hřbitovů není spatřována úloha umělecká. Lepší minulost hřbitovní kultury je třeba hledat v kořenech evropského obrazu hřbitovů 18. a 19. století. Hlavní důraz klademe na nám nejbližší kulturní tradice vídeňských hřbitovů a jejich vliv na pražské a brněnské hřbitovy, jako hlavní představiltele české moderní kultury. Předmětem výzkumu bude studovat architektonické myšlenky těchto již založených hřbitovů s citem pro terén, jejich obraz a pohyb vnesených motivů. Cílem je ukázat problematiku hřbitovů v jejich zakládání jako veřejné zahrady, které by se měly stát hlavním veřejným uměním s promítnutím otázek tradic, současných názorů a nutností dobrých řešení v budoucnu. V první fázi bude prováděn sběr dat, tj. z dostupné literatury, konzultací s odborníky, návštěvou a studiem vzorových realizací. V druhé fázi bude specifikována problematika hřbitovů s důrazem na hřbitovy současné a jejich budoucí vývoj (nejen z hlediska architektonického a urbanistického, ale také společenského). Výsledky budou prezentovány na konferenci a publikovány. Zároveň bude výzkum sloužit Bc. Evě Proskeové (členka řešitelského týmu, uchazečka o doktorské studium jaro 2014)jako podklad pro případnou dizertační práci. Členem řešitelského týmu je zaměstnanec Ing. arch. Jan Kovář, jako odborná podpora projektu (teoretické i prakt. zkušenosti se zakládáním a revitalizací hřbitovů, opakovaně přispívá svou přednáškou o pohřebnictví při výuce na magisterském stupni oboru arch. a stavitelství), dále studentka Ivona Dlábiková a Zuzana Tomečková, u kterých je očekáván přínos především v první fázi projektu. Řešitelka Frolíková (zaměstnanec) se bude účastnit obou fází projektu. Harmonogram: březen - červen 2014: analytická fáze, sběr dat, zajištění podkladů, studium literatury (nákup literatury s pomocí knihovny VŠB-TUO), návštěva a studium vzorových historických hřbitovů (v Praze, Brně a ve Vídni - pro promítnutí tradic do současných názorů je třeba studovat hřbitovy mající na současnost vliv a to jsou právě hřbitovy 18. a 19. století ve Vídni, Brně a Praze - jelikož nelze opomíjet naši nedávnou historii, kdy jsme byli součástí Rakouska-Uherska) červen - srpen 2014: zpracování dat, práce na výstupech (příprava článku pro konferenci a článku pro recenzované periodikum a SCOPUS) září - listopad 2014: presentování výsledků na konferenci (pravděpodobně Architektura v perspektivě, Ostrava), dopracování článku pro recenzované periodikum, SCOPUS a jejich odevzdání prosinec 2014: závěrečná zpráva
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelFrolíková Palánová Klára Ing. arch., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava