Řešené projekty

Název projektuStabilizace a podpora rozvoje městských prostorů klasifikovaných dle probíhajících a predikovaných vitálních procesů pomocí urbanisticko-architektonických nástrojů
KódSP2016/127
Předmět výzkumuPřecházející projekt v rámci Studentské grantové soutěže byl zaměřen na vitální procesy, probíhající ve městě. Byl vymezen obecný rámec řešené problematiky. Projekt by měl na předcházející výzkumnou činnost volně navázat a prohloubit řešenou problematiku konkretizací problémů na ukázkových příkladech. Vnímáme, že současné plánování měst, které nebere v potaz obraz města a reálné životadárné procesy v něm probíhající je z dlouhodobého a udržitelného hlediska nevhodné. Předmětem výzkumu bude uvést příklady konkrétních řešení městských prostorů, které budou z hlediska vitálních procesů klasifikovány a hodnoceny. Bude se jednat o prostory, které budou vyhodnoceny jako vhodné pro posílení kostry veřejného prostoru, kostry symbolické struktury, a celkového systému fungování místa, městské části a města jako celku. "Urbanista není schopen predikovat procesy ve městě, ale měl by pro ně vytvářet potenciál. Námi vnímaná stabilizace města díky fyzicky uchopitelným prvkům vyrůstá na základě fenomenologických kořenů." [1] Předcházející výzkum měl být zaměřen především na problematiku Ostravy. Z udržitelného hlediska však považuji za vhodné zaměřit se na problém obecně a následně se jej pokusit řešit nejen v rámci města Ostravy, a to z důvodu ověření si platnosti a fungování navrhovaného systému řešení měst pomocí vitálních procesů. Předpokládá se, že budou řešeny dvě lokality. Předběžně lze říci, že bude řešena problematika vědecko-technologického parku pro Ostravu, konkrétně pak přínos takovéto instituce pro město a nejvhodnější poloha pro jeho umístění s ohledem na reálné vitální procesy, které ve městě probíhají a s predikcí budoucího vývoje. Druhá lokalita bude řešena v Opavě, která stejně jako většina měst v současné době bojuje s rozmělňováním struktury zástavby do svého okolí na úkor efektivního fungování městského jádra, které by mělo být z hlediska vitálních procesů nejsilnějším prostorem města. Bude řešeno, jakým způsobem lze zabránit tomuto trendu urbanisticko-architektonickými nástroji, metodou teoretické deskripce, analýzami map, historických i současných dostupných podkladů a následnou syntézou a indukcí dat (procesů a jevů) získaných z analýz. "The missing diversity, convenience, interest and vitality do not spring forth because the area needs their benefits." [2] V roce 2015 proběhl v Opavě workshop, který se zaobíral problematikou města v širším měřítku (z hlediska systému, obrazu města, vitálních procesů a kostry symbolické struktury). V roce 2016 je v Opavě plánován workshop, který bude volným pokračováním předchozího, nastíní konkretizaci problémů v bližším měřítku a jejich následné řešení. Právě účast na workshopu (konzultant) a snaha o práci s městem na základě výše zmíněného může být jedním z klíčových bodů výzkumu. Jedná se o metodu práce, při které se velmi intenzivní diskuzí a spoluprací; a osobním kontaktem s řešeným územím; otevírá řada možností řešení, z nichž lze vybírat nejvhodnější pro daný čas a prostor. Metodu práce formou workshopu budeme s kolegy využívat při řešení lokalit. V roce 2016 se v Benátkách koná Bienále architektury, zaměřené na prokazování a prozkoumávání vitality architektury ve všech koutech světa. To, jak jsou architektura a urbanismus uchopovány a řešeny nejen u nás, ale i v širším kontextu, a jaký mají vliv na utváření životního prostředí obyvatel měst, je pro adekvátní návrh řešení velmi důležité, z tohoto důvodu považuji za přínosné se Bienále zúčastnit a inspirovat se prací nejvýznamnějších představitelů současné architektonické tvorby. „Schopnost dlouhodobě inovovat a vymýšlet nová kontextuální řešení stávajících problémů, a ta posléze úspěšně implementovat, byla pro mnohá z měst východiskem z krize.“ [3] Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu: hlavní řešitelka projektu Ing. arch. Martina Mlčochová - studentka doktorského studia. Školitel řešitelky - Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc. - metodické vedení projektu. Ing. arch. Pavel Řihák - student doktorského studia. Bc. Tomáš Lehnert - student magisterského studia. Školitel a studenti se aktivně podíleli na předcházejícím projektu v rámci SGS, jsou s ním seznámeni. Projekt uplatní pro vlastní vědeckou a tvůrčí činnost. Ing. arch. Pavel Řihák je doktorandem působícím na Katedře architektury, zadání jeho dizertační práce úzce souvisí s prací na projektu. Bc. Tomáš Lehnert je studentem druhého ročníku magisterského stupně v programu Architektura a stavitelství, nabyté zkušenosti a znalosti budou využity pro řešení diplomové práce, eventuálně pro plánované doktorské studium. Studenti se do projektu zapojí jako spolupracovníci na psaní článků do časopisů a příspěvků na konference. A to včetně účasti na konferencích a na výzkumné cestě plánované v rámci projektu. Předchozí výsledky: MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. Urbánní strategie z hlediska kulturní stabilizace a vitálních procesů ve městech. In: PEŘINKOVÁ, Martina, NEDVĚD, Martin a kol. Architektura v perspektivě 2015, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2015, 149 s. s. 8-11. ISBN: 978-80-248-3802-1. MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. Městské plánování pomocí kulturních prvků a vitálních procesů. In: Kolektiv autorů. Člověk, stavba a územní plánování 9. Praha: ČVUT, 2015. MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel, PAPOUŠEK, Jiří. Historické konsekvence pro rozvoj venkova z různých pohledů. In: Venkov a územní plánování. Praha: ČVUT, 2015. MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. The future of architecture in modular construction. In: Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2015. ISSN 1662-7482. Citace: [1] MLČOCHOVÁ, Martina, ŘIHÁK, Pavel. Městské plánování pomocí kulturních prvků a vitálních procesů. In: Kolektiv autorů. Člověk, stavba a územní plánování 9. Praha: ČVUT, 2015. [2] JACOBS, Jane. The death and life of great American cities. New York: Modern Library, 2011, 598 s. ISBN 978-0-679-64433-0. [3] STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město: [současné městské strategie]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014, 281 s. s. 46. ISBN 978-80-86863-47-4.
Rok zahájení2016
Rok ukončení2016
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelJuračka Ondřej Ing.arch.

© 2019 VŠB-TU Ostrava