Souhrnné informace

Katedra architektury, která je jednou z kateder Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava je nejmladší školou architektury v ČR. Byla založena jako oddělení architektury katedry pozemního stavitelství v roce 2002 na Fakultě stavební, která je jednou z fakult Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava - jediné školy v ČR specializované na hornictví a metalurgii, což odpovídá těžebnímu a hutnímu charakteru regionu Ostravska, ale i na geologii, elektrotechniku a informatiku, strojnictví, bezpečnostní inženýrství, ekonomiku a podzemní stavitelství.

Katedra architektury získala akreditaci bakalářské stupně vzdělávání v roce 2004 a magisterského stupně vzdělávání v červnu 2008. V rámci FAST spolupracuje katedra architektury integrálně s následujícími profesně provázanými katedrami, čímž je zajištěna komplexnost vzdělávání zvláště v bakalářském stupni studia, kdy je o tyto absolventy výrazný zájem z projekční i realizační stavebně architektonické praxe.

V magisterském stupni studia architektury a urbanizmu je po náročném přijímacím řízení, jehož součástí jsou i talentové zkoušky, vzděláváno maximálně třicet studentů v každém ze dvou ročníků - s důrazem na kvalitu architektonickou, urbanistickou a výtvarnou. Hlavním důvodem pro založení nové školy architektury v Ostravě, která je centrem sídelní a výrobní aglomerace o počtu 1,6 mil. obyvatel na poměrně malém, intenzivně využívaném, avšak málo uspořádaném území, je právě snaha o přípravu místních odborníků. Ti by měli vytvořit podmínky pro kultivovaný rozvoj a rekonstrukci architektonických a urbanistických hodnot regionu. Ten sousedí těsně s podobnou hornicko - hutnickou aglomerací Katowic na polské straně hranice Spolupráce s polskými školami architektury v Katovicích, Gliwicích a Opole je integrální součástí výuky ostravské školy architektury. Realizuje se formou pracovních workshopů, odborných konferencí a účastí na přeshraničních grantových projektech.


© 2019 VŠB-TU Ostrava