Katedra dopravního stavitelství od svého ustavení k 1. 4. 1998 zabezpečuje vzdělávací proces, tj. přednášky, cvičení, laboratorní cvičení, diplomové práce, praxe a exkurze, se zaměřením na liniové dopravní stavby. Studenti jsou připravováni pro obor dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb a objektů (silnice, dálnice, mosty, městské komunikace, křižovatky, letiště, železniční tratě, stanice a vlečky, objekty dopravních zařízení aj.). Dále pak v oboru dopravního inženýrství se zaměřuje příprava studentů na stavební bezpečnostní prvky, informatiku v dopravě, bezpečnostní audit, řízení a organizaci dopravy, modelování a simulace v dopravě, snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí atd. Cílem je získat schopnost řešit technologie výstavby, hospodaření s dopravní infrastrukturou, bezpečných a ekonomických dopravních systémů, integrované a kombinované dopravy omezovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí. V náplni výuky, kterou katedra zajišťuje, nejsou zahrnuty předměty, které sice patří do dopravních staveb, ale svým charakterem a návazností na přípravné předměty mají odlišnou nosnou náplň (jsou to tunely a pozemní stavby zabezpečující chod dopravy, mostní objekty apod.). Výrazná specifika dopravy nekolejové, kolejové a specifika dopravně-inženýrské problematiky člení zaměření katedry na tři základní směry:

 • silniční stavitelství
 • železniční stavitelství
 • dopravní inženýrství

Absolventi naleznou uplatnění při přípravě, projektování, realizaci, údržbě dopravních staveb a zařízení, v rámci regionu konkrétně na stavbě dálnice, modernizace regionálních a vysokorychlostních železničních tratí a integrovaných dopravních systémů. V oboru dopravního inženýrství se absolventi uplatní v institucích a firmách zabývajících se navrhováním a posuzováním staveb a dopravně inženýrských opatření (stavební bezpečnostní prvky, informatika v dopravě, bezpečnostní audit, řízení a organizace dopravy, snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí atd.), u policie ČR (posuzování projektů, návrh opatření v dopravě), ve státní správě (zadávání a posuzování dokumentace atd.). Důraz je kladen na flexibilitu absolventa.

Pedagogická činnost

Katedra vychovává odborníky pro obory dopravní stavitelství a dopravní inženýrství v celém spektru činností v oboru, který vyžaduje znalost problematiky jak v oblasti dopravně-inženýrské, tak v oblasti pozemních komunikací, železničních tratí, stanic a vleček, kolejové dopravy ve městech, letišť, dopravních zařízení a doprovodných objektů.

Věda a výzkum

Výzkumná činnost katedry historicky vychází z potřeb ostravského regionu. Následky důlní činnosti na existující liniové a další dopravní stavby jsou východiskem pro koncepční systémový přístup hospodaření s dopravní infrastrukturou. Sledovány jsou vazby na celostátní a mezinárodní dopravní síť. Katedra je schopna řešit úkoly návrhu a posouzení pozemních komunikací, železničních tratí, dopravních zařízení, vlivu dopravy na životní prostředí a problematiku dopravního inženýrství.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se zaměřuje na eliminaci následků báňské činnosti na existující dopravní skelet, na minimalizaci následků a návrh preventivních opatření před záplavami a sesuvy, na sledování interakce podloží a násypového tělesa liniových dopravních staveb, na problematiku namáhání konstrukce kolejové jízdní dráhy, na řešení vlivu geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a problematiku přeprav nadměrných nákladů.

Spolupráce s praxí

Současné kontakty se realizují na různých úrovních - odborné posudky, projekty, konzultace, poskytování literatury, začlenění odborníků do státnicových komisí, příprava společných projektů a skript, zadání a spolupráce při diplomních pracích studentů, pořádání oborových exkurzí a další. Jedná se o následující instituce a podniky:

 • FAST VUT v Brně (Ústav železničního stavitelství, Ústav pozemních komunikací)
 • SvF TU v Žilině (Katedra železničného staviteľstva, Katedra pozemných komunikácií)
 • SvF STU v Bratislavě (Katedra dopravného staviteľstva)
 • SvF TU v Košicích (Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva)
 • ČVUT v Praze (Katedra železničního stavitelství, Katedra pozemních komunikací)
 • Centrum dopravního výzkumu v Brně
 • Dopravní projektování, s. r. o., Ostrava
 • Dopravoprojekt, s. r. o., Ostrava
 • DP Ostrava, a. s.
 • ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s.
 • OKD Doprava, a. s.
 • Ostravské komunikace, a. s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska
 • SHB, a. s., Ostrava
 • SKANSKA, a. s.
 • Správa silnic Moravskoslezského kraje
 • Stavby silnic a železnic, a. s., Praha
 • Stavební geologie - Geotechnika, a. s., Praha
 • STRABAG CZ, a. s.
 • SUDOP Brno, spol. s r. o.
 • SŽDC, s. o., SDC Ostrava
 • UNIGEO, a. s., Ostrava
 • Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
 • Útvar hlavního architekta Města Ostrava

© 2019 VŠB-TU Ostrava