Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
RPP2019/14Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na stavební mechaniku20192019
18-07949SPravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení20182020
HS2091810Okresní soud v Pardubicíc20182019
SP2018/108Výzkum iniciace a propagace koroze na ŽB konstrukcích v souvislosti s chloridy20182018
SP2018/127Experimentální testování a numerické modelování detailů tenkostěnných profilů20182018
SP2018/141Paralelní algoritmy pro analýzu desek na podloží20182018
17-01589SPokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození20172019
HS2281701BLOCK,Mikolášek,138420172017
HS2281702Hornonitranské bane Prievidza,Janas,130820172017
SP2017/144 Experimentální měření elektrochemických vlastností betonu ve spojitosti s odolností proti pronikání chloridů a numerické modelování20172017
SP2017/160Optimalizace numerického modelování procesu clinching20172017
SP2017/171Paralelizace výpočetních postupů ve stavební mechanice20172017
RPP2016/21Tvorba studijních materiálů v rámci inovace předmětů Pružnost a plasticita II a Algoritmizace inženýrských úloh I a II20162018
HS2281605EKON,Janas,130820162016
HS2281607BLOCK,Mikolášek,139120162016
SP2016/134Získání experimentálních podkladů pro aplikaci numerického modelu difuze chloridových iontů a jeho optimalizaci20162016
SP2016/168Inovativní spojování ocelových průřezů, experimentální ověření a aplikace20162016
SP2016/93Vyhodnocení útlumu konstrukce vertikálního HRSG kotle pomocí fyzikálního modelu20162016
11440031Integrace výzkumu v mechanice materiálů zemí Visegrádu20152015
FRVS2015/36Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí20152015
HS2281507LINDAB BUILDINGS,Krejsa,139120152015
SP2015/131Pravděpodobnostní posouzení ŽB mostovky vystavené působení chloridů s ohledem na rozdílné betonové směsi20152015
SP2015/94Numerické modelování ocelových nosníků s ohledem na jejich optimalizaci chování20152015
FRVS2014/17Přednáškové pobyty zahraničních odborníků pro obor Konstrukce staveb zaměřené na analýzu stavebních konstrukcí20142014
FRVS2014/27Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí20142014
HS2281402ČEVAS group,Mikolášek,139120142014
HS2281403Ing.J.Pospíšil,Mikolášek,139120142014
HS2281404LINDAB S.A.,Krejsa,130320142014
HS2281405ČEVAS group,Mikolášek,139120142014
HS2281406VICTRANE,Mikolášek,139120142014
HS2281407Analýza zemního výměníku vzduchu (MATEICIUC a.s.)20142014
HS2281408Analýza trvanlivosti železobetonové mostovky (Vladimír Fišer)20142014
HS2281409ArcelorMittal,Krejsa,130320142014
IRP/2014/1Pořádání mezinárodní konference Modelování v mechanice 201420142014
SP2014/130Stanovení logaritmického dekrementu útlumu konstruce elektrárenského kotle20142014
SP2014/186Analýza odolnosti vybraných betonových směsí vůči chloridům20142014
SP2014/191Experimentální ověření vybraných výpočetních modelů z oboru stavební dynamiky20142014
ROZP2013/21Pořádání mezinárodní konference Modelování v mechanice 201320132013
ROZP2013/26Rozvoj moderního přístrojového vybavení pro měření experimentálního výzkumu stavebních konstrukcí20132013
SP2013/93Využití disipace při seismickém návrhu ocelové konstrukce20132013
SP2013/99Vstupní materiálové vlastnosti pro nelineární analýzu železobetonových konstrukcí20132013
HS228202Ústav geoniky AV, Janas,20122012
SP2012/100Experimentální ověřování chování staticky neurčité ocelové konstrukce za požáru20122012
SP2012/135Numerické modelování svařovaných T a K-styčníků20122012
SP2012/185Stanovení deformačních a pevnostních charakteristik konstrukcí ze slaměných balíků.20122012
SP2012/186Aplikace koncepce navrhování nosných ocelových konstrukcí zatížených účinky zemětřesení s využitím disipace energie v konstrukci 20122012
SP2012/94Vliv vybraných parametrů výpočtu a počáteční podmínky plasticity u pružnoplastické analýzy železobetonového nosníku20122012
SP2012/99Teoretický výzkum statického působení vícepodlažních konstrukcí z panelů na bázi dřeva20122012
SP2011/74Numerické modelování detailů objektů energetického průmyslu20112011
HS228003SATJAM, Krejsa, 130320102010
SP/2010151Metodika spolehlivostního návrhu konstrukcí s aplikací na rotační skořepiny20102010
SP/2010156Numerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí 20102010
GA105/08/1562Ocelová výztuž dlouhých důlních a podzemních děl při mimořádných zatíženích20082010
HS228801účastníci konference,Krejsa,130320082008
HS228802SATJAM,Krejsa,130320082008
GA103/07/1276Komplexní modelování lomu pokročilých stavebních materiálů20072009
AACBU 4805Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použiých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství20062008
GP103/06/P389Numerické modelování statického působení zděných a železobetonových konstrukcí20062008
ROZP2006/381Paralelní zpracování stavebně-mechanických úloh20062006
HS228503Zhodnocení únosnosti otevřené obloukové výztuže 00-0-19, 00-0-19 a výztuže 00-0-16 s protiklenbou z profilů K-24, P-28 a TH-2920052005
GA103/04/1451Rozvoj a aplikace pravděpodobnostních metod využívajících simulační techniku pro posuzování spolehlivosti a funkčnosti konstrukcí a stavebních součástí20042006
GA105/04/0458Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl při rázovém zatížení20042006
GA103/01/1410Aplikace nové generace pravděpodobnostních metod pro posuzování bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí20012003
GA105/01/0783Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl20012003

© 2019 VŠB-TU Ostrava