Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuAplikace koncepce navrhování nosných ocelových konstrukcí zatížených účinky zemětřesení s využitím disipace energie v konstrukci
KódSP2012/186
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je zpracování aplikačních pravidel disipativního návrhu pro vymezený typ ocelové konstrukce elektrárenského kotle na odpadní teplo. Disipativní návrh konstrukce zatížené zemětřesením je sice principielně v odborné literatuře i v platných normách zpracován, nicméně nese s sebou značnou míru nejistot, takže není dosud prakticky využíván. Přitom užití této koncepce umožňuje významně redukovat účinky zemětřesení a tedy vede k výrazně hospodárnějšímu návrhu konstrukce. Zpracování aplikačních pravidel bude zahrnovat: 1) stanovení použitelné koncepce rozvržení ocelové konstrukce vyplývající z technologických omezení 2) stanovení maximálního použitelného součinitele duktility konstrukce 3) zpracování výpočetního modelu zjednodušené konstrukce v programu SCIA pro variantu disipativního a nedisipativního návrhu. Program SCIA řeší seismickou situaci jako lineární výpočet harmonického buzení podloží. Variantní zpracování upřesní výsledné vylehčení konstrukce při použití disipativní koncepce. 4) zpracování výpočetního modelu reprezentativního výseku rámu v programu ANSYS. V programu ANSYS bude sledovaný výsek konstrukce vyšetřován dynamickým výpočtem s využitím nelinearity materiálu. Výstupy dynamické analýzy výseku budou sloužit jako podklad pro další experimentální ověření konstrukce. - v další práci plánované na rok 2013 je plánováno experimentálně ověřit vhodnost zvolených konstrukčních řešení, zvoleného součinitele duktility a funkčnost naprojektovaných disipativních zón. Zaměření tohoto výzkumu odpovídá tématu práce zúčastněného studenta: Jiří Protivínský - Aplikace koncepce navrhování nosných konstrukcí elektrárenských kotlů na odpadní teplo odolávající účinkům zemětřesení s využitím disipativního chování konstrukce. Úkolem doc. Krejsy bude koordinace prací a odborné vedení při řešení problémů. Harmonogram řešení: 01-03/2012 Zpracování výchozí teoretické a poznatkové základny 04-06/2012 Zpracování výpočetního modelu konstrukce v programu SCIA variantně s/bez využití disipace energie v konstrukci 07-10/2012 Zpracování reprezentativního výseku konstrukce v programu ANSYS 11--12/2012 Vypracování závěrečné zprávy 01-12/2012 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod.)
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelProtivínský Jiří Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava