Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuVliv vybraných parametrů výpočtu a počáteční podmínky plasticity u pružnoplastické analýzy železobetonového nosníku
KódSP2012/94
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je určení vlivu teorie 2. řádu, vlastní tíhy konstrukce a parametrů počáteční podmínky plasticity na pružnoplastickou analýzu železobetonového nosníku. Důvodem je, že geometrická nelinearita, případně vliv vlastní tíhy se při analýzách železobetonových konstrukcí zpravidla zanedbává. Parametry, počáteční podmínky plasticity betonu zase nejsou obvykle dostupné z dat experimentu nebo informací z výrobny betonu. Pro modelování fyzikální nelinearity se použije konstitutivní model betonu, který kombinuje Chen-Chenovu podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. Konkrétně je zvolen výpočetní program BSA, který je určen pro rovinné výpočetní modely. Pro ověření vybraných parametrů výpočtu a počáteční podmínky plasticity je zvolen experiment nosníku zatížený dvěma silami. Projekt bude zahrnovat především následující části: výběr a příprava výpočetního modelu pro nelineární analýzu, provedení fyzikálně nelineárních výpočtů pro parametrickou studii počáteční podmínky plasticity, implementaci nového zdrojového kódu pro teorii 2. řádu v programu BSA, provedení výpočtů pouze pro ověření vlivu geometrické nelinearity v programu BSA s porovnáním alternativních výsledků z programů SCIA, ATENA a ANSYS a určení vlivu teorie 2. řádu a vlastní tíhy u fyzikálně nelineárního výpočtu. Numerické výpočty a implementaci nového zdrojového kódu bude provádět Ing. Sucharda. Úkolem doc. Brožovského bude koordinace prací a řešení. Harmonogram řešení: 01/2012 Výběr a modelování experimentu 02/2012 Programování a provedení výpočtů 03/2012 Odeslání vypracovaného článku do časopisu a odevzdání disertační práce k obhajobě 03/2012 Vypracování závěrečné zprávy 03-12/2012 Průběžné verbální a neverbální výstupy
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelSucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava