Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuStanovení logaritmického dekrementu útlumu konstruce elektrárenského kotle
KódSP2014/130
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je stanovení přibližné hodnoty součinitele vnitřního útlumu konstrukce elektrárenského kotle. Rozsah řešení je omezen na kotle s vertikálním prouděním spalin (tzv. "Vertikální" či "Věžové" kotle) pracující na odpadní teplo vzniklé v jiném zařízení. Hodnota zmiňovaného součinitele vnitřního útlumu je stanovena v platných normách obecně pro šroubované ocelové konstrukce na 4%. Konstrukce Vertikálních kotlů se ovšem od běžných konstrukcí liší natolik zásadně, že se můžeme oprávněně domnívat, že budou mít hodnotu tohoto součinitele významně vyšší. Konstrukce Vertikálních kotlů se totiž vyznačují tím, že velká část hmotnosti nesených zařízení je na nosné konstrukci zavěšena a funguje tedy současně jako dynamický tlumič. Hmotnost zavěšené technologie navíc dosahuje i čtyřnásobku hmotnosti nosné konstrukce. Při seizmické analýze konstrukce vstupuje logaritmický dekrement útlumu do výpočtu jako jedna z ze zásadních vstupních veličin ovlivňujích odezvu konstrukce na dynamické buzení. Její přesnější určení pro vymezený typ konstrukce by vedlo k hospodárnějšímu návrhu konstrukce při ponechání požadované úrovně bezpečnosti. Tento výzkum navazuje na projekt SGS 2013/93, ve kterém byly dynamické vlastnosti soustavy ocelová konstrukce s kotlem studovány analiticky. Jedním z výstupů projektu SGS 2013/93 je i předběžný návrh dynamického experimentu na reálné konstrukci kotle v elektrárně Vřesová. Finanční a organizační náročnost takového experimentu na funkčním zařízení během odstávky, by bylo ovšem značné. V rámci tohoto projeku bychom tedy rádi stanovili alespoň přibližně hledaný parametr na zjednodušeném fyzikálním modelu. Harmonogram řešení: 01-04/2014 Zpracování výchozí teoretické základny 02-04/2014 Tvorba výpočetního modelu MKP fyzikálního modelu 05-08/2014 Tvorba fyzikálního modelu 09-10/2014 Realizace experimentu 11-12/2014 Vypracování závěrečné zprávy 01-12/2014 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod)
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelProtivínský Jiří Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava