Souhrnné informace

Historie a vývoj

Vznik Katedry stavební mechaniky se začal připravovat ihned po založení Fakulty stavební v roce 1997, kdy byla výuka předmětů stavební mechaniky zajišťována Katedrou konstrukcí. K samotnému ustavení Katedry stavební mechaniky došlo 1. října 2000. Jejím prvním vedoucím byl jmenován doc. Ing. Petr Janas, CSc., kterého ve funkci vystřídal od 1. dubna 2011 doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. V době vzniku měla katedra 6 akademických pracovníků, v současnosti působí na katedře jeden profesor, pět docentů, sedm odborných asistentů a jeden interní doktorand.

Odborné zaměření

Znalosti stavební mechaniky jsou základem pro bezpečné a hospodárné navrhování nosných stavebních konstrukcí a pro posuzování jejich spolehlivosti a životnosti. Studenti jsou s ní postupně seznamováni v předmětech bakalářského studia Stavební statika, Pružnost a plasticita, Statika stavebních konstrukcí I a II, Počítačová podpora statických výpočtů a Spolehlivost stavebních konstrukcí. Největší rozsah výuky předmětů zajišťovaných katedrou mají studenti bakalářského studijního oboru Konstrukce staveb, který je určen pro studenty programu Stavební inženýrství. Ti absolvují také předměty Pružnost a plasticita II, Základy metody konečných prvků a Základy dynamiky konstrukcí. V navazujícím magisterském studijním programu pak Katedra stavební mechaniky vyučuje zejména předměty Metoda konečných prvků a Stavební dynamika. Absolventi magisterského studia mají možnost věnovat se stavební mechanice i v rámci navazujícího doktorského studia, kde mohou rozšířit své vzdělání zejména v oblasti numerických metod a spolehlivosti stavebních konstrukcí.

Pracovníci katedry řeší řadu výzkumných úloh z oblasti stavební mechaniky. Jde zejména o rozvoj metod pro posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí, komplexní řešení problematiky návrhu a posouzení ocelových výztuží dlouhých důlních děl v interakci s okolní horninou při nelineárním chování a vývoj metod numerické analýzy nelineárního chování zděných a železobetonových konstrukcí.

V rámci pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti katedra úzce spolupracuje s katedrami Fakulty stavební i jiných fakult VŠB - TU Ostrava a s příbuznými pracovišti na vysokých školách a výzkumných ústavech v ČR i zahraničí (Slovensko, Polsko, Velká Británie, USA). Pracovníci Katedry stavební mechaniky jsou zapojeni do projektů, v rámci kterých připravují učební materiály, exkurze pro studenty, přednášky odborníků z praxe, pracovní stáže a workshopy (fotogalerie).

K významným aktivitám katedry patří každoročně pořádaná mezinárodní konference Modelování v mechanice.

Výzkumné aktivity

Pracovníci katedry řeší řadu výzkumných úloh z těchto oblastí stavební mechaniky:

 • rozvoj metod posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí;
 • ocelové výztuže dlouhých důlních a podzemních děl v interakci s horninovým prostředím;
 • pokročilá analýza dřevěných a ocelových konstrukcí metodou konečných prvků;
 • numerická analýza nelineárního chování železobetonových konstrukcí;
 • numerické a experimentální metody zkoumání proudového pole a jeho vlivu na obtékané objekty;
 • analýza vlivu teplotního zatížení na stavební konstrukce a zatížení požárem;
 • modelování difuze chloridů u betonových konstrukcí;
 • analýza kmitání konstrukcí.

Tyto problémy byly a jsou řešeny v rámci výzkumných projektů Grantové Agentury ČR, Technologické agentury ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Studentské grantové soutěže VŠB - TU Ostrava a koncepčního výzkumu z institucionální podpory VŠB - TU Ostrava.

Spolupráce s praxí

 • Astron/Lindab - řešení úkolů smluvního výzkumu v oblasti tenkostěnných ocelových prvků;
 • OKD - řešení výzkumných úkolů spojených s hornickou praxí;
 • ArcelorMittal Ostrava, a. s. - spolupráce na výzkumných projektech zaměřených na problematiku válcovaných ocelových profilů;
 • SATJAM - projekční činnost v oblasti tenkostěnných kovových prvků;
 • Ústav geoniky AV ČR - spolupráce při řešení výzkumných úkolů a úkolů hornické praxe;
 • OHL ŽS - spolupráce na výzkumných projektech CIDEAS, příprava exkurzí studentů;
 • EIFFAGE (dříve TCHAS) - spolupráce na výzkumných projektech CIDEAS, příprava exkurzí studentů;
 • EUROVIA (dříve ODS) - spolupráce na výzkumných projektech CIDEAS, příprava exkurzí studentů.

Spolupráce se zahraničím

 • ESRA - European Safety and Reliability Association – spolupráce v oblasti spolehlivosti konstrukcí a organizování vědeckých konferencí; (odkaz http://www.esrahomepage.org)
 • Civil and Environmental Engineering, University of Utah, Salt Lake City, USA - spolupráce na pravděpodobnostních odhadech životnosti železobetonových konstrukcí vystavených působení chloridů (prof. Paul J. Tikalsky); (odkaz http://www.civil.utah.edu)
 • Civil and Environmental Engineering, California State University, Fullerton, USA - spolupráce na pravděpodobnostních odhadech životnosti železobetonových konstrukcí vystavených působení chloridů (Dr. Pratanu Ghosh); (odkaz http://www.fullerton.edu)
 • Czestochowa University of Technology, Polsko – spolupráce v oblasti experimentálního výzkumu a organizování vědeckých konferencí a workshopů (Assoc. Prof. Eng. Maciej & Izabela Major, PhD. ); (odkaz http://www.pcz.pl/english)
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Polsko – spolupráce při vývoji výpočetních modelů betonových konstrukcí s rozptýlenou výztuží (Dr. inž. Tomasz Ponikiewski); (http://www.polsl.pl/en)
 • Politechnika Opolska, Polsko - spolupráce v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů;
 • Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská technická univerzita v Bratislavě a Technická univerzita v Košiciach, Slovensko - spolupráce v oblasti dynamiky stavebních konstrukcí a numerického modelování.

© 2019 VŠB-TU Ostrava