Mise

  1. Fakulta stavební je součástí VŠB  - Technické univerzity Ostrava, která zaujímá pevné místo v soustavě univerzitních vysokých škol jako nejvyššího článku vzdělávací soustavy České republiky.
  2. Na základě svobodného bádání poskytuje vysokoškolské vzdělání  s právem udělovat akademické tituly a vědecké hodnosti.
  3. Fakulta realizuje třístupňový strukturovaný model studia v souladu s Boloňskou deklarací (bakalář  – inženýr, inženýr architekt  - doktor) a má implementován kreditní systém ECTS, který zajišťuje možnou mobilitu v  průběhu studia.
  4. Fakulta stavební je univerzitou s technickým zaměřením, a kromě vysokoškolského vzdělání rozvíjí výzkum, vývoj, inovace a tvůrčí uměleckou činnost, spolupracuje s praxí, samosprávou, profesními komorami, tuzemskými a zahraničními univerzitami.

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan fakulty


© 2018 VŠB-TU Ostrava