Politika kvality

Politika jakosti je nedílnou součástí nástrojů vedení Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava.  Uplatňováním politiky jakosti sledujeme neustálé uspokojování potřeb všech našich zákazníků (studentů, státu i podniků), dosahované cestou efektivního využívání fakultě svěřených prostředků a prostřednictvím týmové spolupráce všech našich zaměstnanců.

Vedení naší fakulty prosazuje v přijaté politice jakosti následující základní zásady:

  1. Zajistit vysokou kvalitu vzdělávacího procesu respektujícího zásady moderního vysokoškolského studia, které odpovídá přijatým evropským standardům.  Posílit princip spolupráce mezi zaměstnanci a studenty.  Respektovat princip vzájemné komunikace mezi pedagogy a studenty směrem k tvůrčí spolupráci celé akademické obce, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti vědy, výzkumu a inovací.  Motivovat zaměstnance fakulty k takovému přístupu ke studentům, který zajistí vyšší úspěšnost jejich studia.  Tato zásada však nesmí znamenat snížení nároků kladených na studenty.  Naopak, je nutné zajistit takovou úroveň znalostí našich absolventů, které jim umožní uplatnit se kdekoliv v Evropě i celém světě.
  2. Věnovat se výzkumu cestou získání prostředků z grantových agentur a cestou intenzivní spolupráce s podniky, které se věnují problematice výzkumu a vývoje.  Nabídnout jim naše absolventy i potenciál našich zaměstnanců k odborné praxi. Zapojit do řešení projektů v maximální možné míře doktorandy fakulty a vytvořit pro jejich práci tvůrčí a inspirativní prostředí.
  3. V rámci všech činností realizovaných fakultou důsledně uplatňovat procesní přístup postavený na jasně a transparentně daných pravidlech, umožňujících opakování všech postupů při minimalizaci ad hoc řešení.  Jasně definovat kompetence všech zaměstnanců a vedení fakulty.  Zajistit odborný růst všech s cílem tyto kompetence uplatňovat ve vysoké kvalitě.  Dbát a rozvíjet konstruktivní komunikaci uvnitř fakulty.  Docílit otevřeného prostředí pro výměnu názorů a dosáhnout synergického efektu spolupráce.  Je nutné respektovat zásady moderní vědy a výzkumu, kde právě týmová řešení se stávají nezbytným předpokladem úspěchu v soutěži o získání prostředků na tyto projekty, stejně jako pro jejich úspěšnou realizaci.  Zajistit systematický přístup vedení k rozdělování zdrojů, odrážející skutečný výkon všech pracovišť fakulty, a docílit tak stability a harmonizace jejich rozvoje.
  4. Posílit vnější vztahy fakulty se středními i základními školami a pozitivně ovlivňovat jejich vzdělávací procesy.  Požadovat vyšší připravenost středoškolských studentů v oblastech přírodních věd a matematiky, jazykové přípravy a samostatné tvůrčí práce.
  5. Ve spolupráci s praxí a klastry rozvíjet laboratoře geotechniky, prostředí staveb, konstrukcí, zkušebnictví a diagnostiky staveb, rozvíjet environmentální technologie. Fakulta musí být schopna se rychle adaptovat na nové podmínky a reagovat na nové IT a jiné technologie, neboť jen tak dokážeme uspět v soutěži s obdobnými domácími či zahraničnímu pracovišti.

 

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan fakulty


© 2018 VŠB-TU Ostrava