Vize

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava bude usilovat o realizaci vize:

v oblasti vzdělávání

 • bakalářský stupeň - v nosných studijních programech zajistíme vzdělání umožňující pokračovat ve studiu na jiných tuzemských, evropských či světových univerzitách
 • magisterský stupeň – poskytneme vysokou úroveň znalostí ve studijních oborech s důrazem na kvalitu a účast studentů ve vědeckých, tvůrčích a inovačních programech fakulty
 • doktorský stupeň – zajistíme vysokou úroveň vědecké přípravy studentů doktorského studia ve vazbě na jiná pracoviště u nás i v zahranič
 • studijní obory a specializace budou mít pevný základ vzdělání, které umožní adaptabilitu absolventů ve stavební praxi, výzkumu a vývoji
 • zahraničním studentům poskytneme všechny stupně univerzitního studia v jednotlivých akreditovaných oborech v anglickém jazyce
 • v oblasti celoživotního vzdělávání budeme spolupracovat s profesními komorami a spolky s cílem zajistit předávání nejnovějších poznatků ve stavebnictví široké veřejnosti

v oblasti vědy a výzkumu

 • podpoříme integrační a mezioborové trendy spolupráce, zaměříme se na řešení projektů poskytující možnost zapojení co nejširšího spektra odborníků z ostatních fakult
 • budeme usilovat o získání grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací interdisciplinárního charakteru, které budou mít synergický efekt a umožní spolu-práci domácích a zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků
 • soustředíme se na kvalitu, efektivitu a spolupráci s ostatními fakultami při podávání přihlášek projektů
 • budeme usilovat o stále kvalitnější vědecko-výzkumné výstupy s vyšším impakt faktorem, které jsou zařazeny do uznávaných databází (SCOPUS, Web of Science, atd.), resp. patenty s celosvětovou či evropskou působností

v oblasti spolupráce s praxí

 • pokračujeme ve spolupráci s významnými stavebními firmami ČR
 • ve vzdělávací i vědecké činnosti budeme hledat témata aplikačního charakteru směřující k praktickému využití dosažených výsledků
 • patentované výsledky vědy a výzkumu poskytneme stavební praxi na základě licenčních smluv
 • budeme i nadále podporovat spolupráci s klastry, jejichž zaměření zapadá do vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti fakulty

 

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan fakulty


© 2018 VŠB-TU Ostrava