Vznik fakulty

Fakulta stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava byla založena v roce 1997. Vznikla oddělením stavebních oborů, které byly na Hornicko-geologické fakultě pěstovány jak po stránce pedagogické, tak i vědecké po řadu desetiletí. V posledním období se jednalo o studijní obory "Průmyslové a městské stavitelství" a "Geotechnické a dopravní stavitelství". Vznik Fakulty stavební lze tedy považovat za logické vyústění dlouhodobého vývoje stavebních disciplín na VŠB-TU Ostrava spočívající v rozšíření již existujících a akreditovaných oborů a v povýšení bývalého Institutu stavitelství a geotechniky (integrujícího katedry stavebního zaměření) na stavební fakultu.

Katedra civilního stavitelství na VŠB vznikla poprvé v Báňské Štiavnici (tehdy to byla jediná vysoká škola báňská v Rakousko-Uhersku) r. 1834, podruhé r. 1904 v Příbrami, po obnovení vysokého báňského školství v českých zemích. Stavební disciplíny se na VŠB přednášejí již 162 let a tvoří nedílnou součást výuky báňskostavebních oborů, jejichž počet absolventů v letech 1955 až 1996 již přesáhl 550 posluchačů.

I když vznik stavební fakulty byl anticipován všemi generely rozvoje VŠB od roku 1962, k podstatnému zintenzívnění úsilí o zřízení stavební fakulty dochází koncem r. 1995, kdy rozvíjející se stavební průmysl severomoravského regionu začal pociťovat nedostatek stavebních inženýrů. Valná hromada České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava, konaná dne 25. 1. 1996 v Domě kultury Vítkovic v Ostravě, proto ve svém usnesení vyzvala k podpoře iniciativ k založení stavební fakulty v Ostravě. Obdobné usnesení přijal také Český svaz stavebních inženýrů - pobočka Ostrava a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (ostravská pobočka). Představitelé uvedených profesních organizací se obrátili na Magistrát města Ostravy, který při jednání zastupitelstva dne 12. března 1996 výrazně podpořil úsilí o zřízení stavební fakulty v Ostravě. Magistrát města Ostravy proto vstoupil do jednání s rektorem VŠB-TU Ostrava a nabídl účinnou pomoc nejen při zřizování fakulty, ale i při zajišťování bytů pro budoucí pedagogy stavební fakulty a při zajišťování dalších objektů pro fakultu.

Magistrát města Ostravy, všechny profesní stavební organizace severomoravského regionu, představitelé největších projekčních a výstavbových organizací a představitelé české báňské správy, se rovněž obrátili písemně na rektora VŠB-TU Ostrava s naléhavou žádostí o zřízení této fakulty. Dne 20. 2. 1996 se na VŠB-TU Ostrava uskutečnilo první jednání rektora s představiteli Města Ostravy. Na základě tohoto jednání posoudila dne 8. března 1996 zřízení stavební fakulty Vědecká rada VŠB-TU Ostrava, která po obsáhlé diskusi úsilí o vznik stavební fakulty téměř jednoznačně doporučila jako výraz odpovědnosti technické univerzity vůči potřebám severomoravského regionu. Vznik stavební fakulty rovněž jednomyslně doporučil na svém jednání dne 26. 3. 1996 akademický senát VŠB-TU Ostrava . O návrhu byla dne 19. března 1996 předběžně informována akreditační komise MŠMT ČR.

Považujeme za vhodné zdůraznit, že projekt zřízení stavební fakulty v Ostravě byl příznivě přijat širokou technickou veřejností. Během několika prvních týdnů roku 1996 se ve sdělovacích prostředcích a v tisku objevila řada příspěvků, signalizujících zájem i podporu veřejnosti, a to z hlediska:

  • potřeb regionu, protože Ostrava jako centrum aglomerace s 1,2 mil. obyvateli postrádala stavební fakultu zaměřenou na jeho specifika (hornictví, hutnictví, energetika, těžké strojírenství, chemie, výstavba na poddolovaném území a zahlazování důsledků hornické činnosti). V souvislosti s restrukturalizací průmyslu se očekávají investice zejména do průmyslových staveb a do obnovy ekologicky devastovaného regionu
  • sociálních potřeb obyvatel, poněvadž stavební studium v Praze nebo Brně představuje pro studenty ze severní Moravy a Slezska vícenáklady, které se stávají pro sociálně slabší rodiny bariérou. Pro ilustraci lze uvést, že v roce 1991 ze 17 800 vysokoškoláků z bývalého Sm kraje studovalo na zdejších školách pouze 55 %, zatímco v bývalém Jm kraji jich "doma" studovalo 73 %
  • sociologických důvodů, vznik stavební fakulty posílí intelektuální infrastrukturu regionu a pomáhá zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, kterých je stále citelný nedostatek. V roce 1991 zde bylo 61 vysokoškoláků na 1 000 obyvatel ve srovnání s celorepublikovým průměrem 72.

Magistrát města Ostravy, jako důkaz své podpory vysokého školství ve městě, daroval v roce 1998 Fakultě stavební objekt školy na ul. Ludvíka Podéště v Ostravě-Porubě.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava vzdělává studenty v oborech, které jsou plně kompatibilní s obory vyučovanými na ostatních stavebních fakultách v ČR a které navíc respektují regionální zvláštnosti a potřeby severomoravského průmyslového regionu, jakými jsou např. potřeba revitalizace území postižených důlní činností (OKR, severní a západní Čechy), problematika urbanizace průmyslových oblastí, stavební a geotechnická činnost v hornictví, při těžbě stavebních a jiných surovin, využití energie výbuchů v průmyslu a stavitelství, průmyslové a dopravní stavitelství na poddolovaném území, údržba a opravy stavebních konstrukcí a dopravních staveb v těchto podmínkách, rekonstrukce železničních tratí a pozemních komunikací apod.

Významným rysem přípravy stavebních inženýrů je prohloubení výuky v oblasti teorie betonu, betonových a ocelových konstrukcí pozemních staveb, materiálového inženýrství ve stavebnictví a geotechnice, zakládání staveb ve složitých podmínkách, na poddolovaném území, v metodách a technologiích úpravy vlastností zemin a hornin (injektáže, kotvení apod.), v ekogeotechnologiích apod., dále prohloubení výuky v oblasti báňských staveb, stavební likvidace dolů a zahlazování dřívější báňské činnosti.

Významným rysem je rovněž výuka předmětů v oblasti městského inženýrství a stavitelství, jakými jsou územní plánování, urbanizmus, investiční proces, ekonomie provozu města a staveb pro bydlení a občanské vybavení. Hraniční charakter výuky v některých oborech a spolupráce s klasickými fakultami VŠB-TU Ostrava dává možnost uplatnění absolventa i v oblastech jakými jsou investiční činnosti v hornictví, těžba a zpracování stavebních surovin, průmyslové destrukce apod.


© 2018 VŠB-TU Ostrava