Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Referent(ka) veřejné správy na úseku územního plánování (Město Nový Jičín)

Referent(ka) veřejné správy na úseku územního plánování (Město Nový Jičín)
Nabídka pracovní příležitosti

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 08/2021

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) veřejné správy na úseku územního plánování.

Náplň práce

Výkon státní správy na úseku územního plánování v rámci správního území Městského úřadu Nový Jičín.

Požadavky

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
 • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR;
 • ovládá jednací jazyk;
 • je svéprávná;
 • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
 • uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
 • příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo 
 • vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením;
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, uživatelská znalost práce s programem ASPI;
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost analytické a koncepční práce, odolnost vůči zátěži a stresu, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání;
 • řidičský průkaz skup. B.

Výhodou:

 • praxe v oboru územně plánovací činnosti ve veřejné správě;
 • zvláštní odborná způsobilost při ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků;
 • znalosti v oblasti GIS technologií, především práce s geografickými daty v programovém prostředí ArcGIS nebo QGIS, správa UMN Mapserver;
 • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí územně plánovací činnosti.

Nabízíme

 • Místo výkonu práce: Nový Jičín;
 • doba výkonu práce: na dobu neurčitou;
 • platová třída: 10 - 11*);
 • předpokládaný nástup: 01.10.2021, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení.

*) Platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; konkrétní platová třída bude stanovena dle pracovní náplně.

Doplňující informace

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení;
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče;
 • státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením;
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
 • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis);
 • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Kontakt

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení č. 08/2021 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 23.07.2021. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Kateřina Riedlová, tel.: 556 768 380, mob.: 603 500 773, nebo personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Vloženo: 9. 6. 2021
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět