Pro zaměstnance

Výukový pobyt

Základní informace k výukovému pobytu pracovníků jsou podrobně popsány na stránkách VŠB-TUO. Na těchto webových stránkách je uveřejněn postup pro zajištění výukového pobytu na zahraniční univerzitě.

Minimální délka pobytu v zahraničí jsou 2 dny, ve kterých probíhá výuka na přijímající instituci. Učitel musí v zahraničí odučit minimálně 8 výukových hodin za 5 pracovních dní nebo během jakékoliv kratší doby výukového pobytu. Maximální délka pobytu je 2 měsíce.

Před zahájením cesty doručte na oddělení Mobility studentů VŠB-TUO

 • Teaching Mobility Agreement [DOC] – potvrzený vysílající a přijímající institucí, do položky Main subject field vyberte kód z číselníku ISCED kódy oborů.
 • Účastnickou smlouvu pro pedagoga – k dispozici na webu VŠB-TUO.
 • Cestovní příkaz na zahraniční pracovní cestu – cestovní příkaz administruje sekretářka příslušné katedry.

Po schválení cestovního příkazu rektorátním pracovištěm požádá vyjíždějící pracovník na fakultě o zálohu na úhradu cestovních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb. Kopii potvrzeného Teaching Mobility Agreementu zašlete e-mailem nebo doručte osobně do kanceláře F204 paní Mgr. Marcele Maturové.

Po návratu z cesty odevzdejte na oddělení Mobility studentů VŠB-TUO

 • Vyúčtování zahraniční pracovní cesty – náklady přesahující výši příspěvků na pobyt a na cestovné v rámci Programu Erasmus+: Erasmus nese vysílající fakulta.
 • Doklad o délce pobytu v zahraničí [DOC] – a počtu hodin odučených na partnerské instituci. Slouží také jako podklad pro výpočet konečné výše přiděleného grantu.
 • On-line závěrečná zpráva "EU Survey" – každý účastník obdrží po ukončení mobility automaticky vygenerovaný e-mail s přihlašovacími údaji a s informací, jak závěrečnou zprávu vyplnit. Po účastníkovi, který on-line závěrečnou zprávu neodevzdá, může být požadováno částečné nebo úplně vrácení vyplaceného grantu.

Po návratu z cesty pedagog zašle e-mailem paní Mgr. Marcele Maturové zprávu z pracovní cesty se jmény osob, se kterými navázal spolupráci, spokojeností s přístupem univerzity k výměnným pobytům studentů a pracovníků. Další informace jsou vítány.

Po návratu ze zahraniční je nutné odevzdat na oddělení Mobility studentů VŠB-TUO závěrečnou zprávu pedagoga a vyúčtování zahraniční pracovní cesty. Dále také potvrzení o tom, že v dané době na univerzitě pobýval a odučil minimálně 8 hodin a že se přednášky dle Teaching assignmentu konaly.

Školení

Školení v rámci programu Erasmus je určeno pro pedagogické, administrativní a jiné zaměstnance.

Základní informace o podmínkách jsou umístěny na stránkách VŠB-TUO.

Před zahájením cesty doručte na oddělení Mobility studentů VŠB-TUO

 • Training Mobility Agreement [DOCX] – potvrzený vysílající a přijímající institucí. Pobyt v zahraničí může být kombinací výukového pobytu a školení. V tom případě se mobilita administruje jako výukový pobyt.
 • Účastnickou smlouvu pro zaměstnance – vyplňte pouze šedě označená pole. Dokument je k dispozici na webu Útvaru mobilit studentů VŠB-TUO.
 • Cestovní příkaz na zahraniční pracovní cestu – cestovní příkaz administruje příslušná katedra.

Po schválení cestovního příkazu rektorátním pracovištěm požádá vyjíždějící pracovník na příslušné katedře o zálohu na úhradu cestovních nákladů. Kopii potvrzeného Training Mobility Agreementu zašlete e-mailem nebo doručte osobně do kanceláře F204 paní Mgr. Marcele Maturové.

Po návratu z cesty odevzdejte na oddělení Mobility studentů VŠB-TUO

 • Vyúčtování zahraniční pracovní cesty.
 • Doklad o délce pobytu v zahraničí [DOC] – a počtu dnů školení na partnerské instituci.
 • On-line závěrečná zpráva "EU Survey".

Po návratu z cesty pedagog zašle e-mailem paní Mgr. Marcele Maturové zprávu z pracovní cesty se jmény osob, se kterými navázal spolupráci, spokojeností s přístupem univerzity k výměnným pobytům studentů a pracovníků. Další informace jsou vítány.

Další informace


© 2018 VŠB-TU Ostrava