Architektura a stavitelství

Program s oborem stejného názvu je zaměřen tak, aby splňoval požadavky EU na výkon profese architekta. Program je orientován na zvládnutí teoretických a odborných disciplín, umožňujících tvůrčí architektonické a inženýrské přístupy k projektování všech druhů pozemních staveb, jakými jsou budovy obytné, administrativní a výrobní, zemědělské, sportovní a kulturní stavby, výrobní haly, skladiště, obchodní domy apod. Zvláštní pozornost je věnována problémům, které jsou specifické pro Moravskoslezský region - projektování a výstavba, případně rekonstrukce průmyslových objektů a projektování a výstavba pozemních a jiných staveb na poddolovaném území se zvláštním důrazem na ochranu a zlepšení životního prostředí poškozeného průmyslovou činností. Studium je doplněno přehledem o inženýrském stavitelství (dopravním a vodním), studiem cizího jazyka a základů ekonomických a právních disciplín. Součástí studia je výuka využívání počítačů v praxi stavebního inženýra. Důraz je kladen na technickou, technologickou a konstruktivní oblast stavební výroby. Absolventi oboru mohou úspěšně pracovat v oblasti projektování i realizace nově navrhovaných nebo rekonstruovaných pozemních staveb. Absolventi tohoto bakalářského studia mohou pokračovat v již akreditovaném navazujícím magisterském studiu Architektura a stavitelství, případně v programu Stavební inženýrství, oboru Konstrukce staveb nebo v připravovaném studiu Prostředí staveb na naší fakultě nebo navazujících magisterských programech dalších vysokých škol.


© 2018 VŠB-TU Ostrava