Studijní obor je založen na všeobecném inženýrském a stavebně-technickém základu. Výrazná specifika dopravy nekolejové a kolejové paralelně člení zaměření studia na dva základní směry - silniční a železniční stavitelství. Studenti jsou připravováni pro obor dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb (silnice, dálnice, mosty a další objekty, městské komunikace, letiště, železniční tratě a vlečky aj.). Získají schopnost řešit technologie výstavby, hospodaření s dopravní infrastrukturou, bezpečných a ekonomických dopravních systémů, integrované a kombinované dopravy, omezovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Absolventi naleznou uplatnění při přípravě, projektování, realizaci, údržbě dopravních staveb a zařízení, v rámci regionu konkrétně na stavbě dálnice, modernizace regionálních a vysokorychlostních železničních tratí a integrovaných dopravních systémů.


© 2018 VŠB-TU Ostrava