Městské inženýrství

Studijní obor se rozděluje na dvě specializace:

Městské inženýrství

Specializace Městské inženýrství je zaměřena na problematiku městských staveb pro bydlení a občanskou vybavenost včetně staveb pro administrativu, zdravotnictví, kulturu a sport. Současně poskytne svým absolventům ucelený soubor znalostí teorie stavby města a venkovských sídel, urbanismu a územního plánování. Specializace doplňuje poznatky o technické infrastruktuře města, dopravního a průmyslového stavitelství. Současně zahrnuje ekonomické a právní disciplíny a nezbytné humanitní zázemí (např. investiční proces, urbanistickou sociologii a organizaci a funkce státní správy a samosprávy). Studium je založeno na multidisciplinárním přístupu tak, jak to mnohovrstevnatost organismu města vyžaduje.

Absolventi oboru se specializací na městské inženýrství nachází uplatnění ve firmách a institucích, jež se zabývají investorskou, inženýrskou a projektovou činností, dále v aparátu státní správy a samosprávy, především na stavebních úřadech, ale i ve všech odborech a referátech, které se zabývají investicemi a konečně i u dodavatelských firem, zejména při marketingu a přípravě zakázek a staveb. Jde tedy o absolventa programu Stavební inženýrství se silným akcentem na přípravné fáze investičního procesu a inženýrské činnosti, a to přímé i dodavatelské.

Správa majetku a provoz budov

Specializace Správa majetku a provoz budov je zaměřena na širokou technicko-ekonomickou problematiku spojenou s exploatací dokončených a provozovaných investic, zejména nemovitého majetku v průmyslu, finančnictví, obchodních a skladových centrech, bytovém hospodářství, zdravotnictví, kultuře, sociální péči a školství, všude tam, kde se využívají rozsáhlé areály a komplexy budov a jiných staveb a zařízení. Specializace je založena na společném poznatkovém základě programu Stavební inženýrství, tj. na teoretických a odborných stavebně technických disciplínách. Vlastní odbornost poskytnou znalosti celého investičního procesu se všemi vazbami na stavební prostředí a technické zařízení budov, poznatky technologie staveb, jejich oprav a rekonstrukcí, potřebné znalosti ochrany budov a majetku (požární, bezpečnostní), ale i znalosti ekonomické agendy a právní stránky správy majetku a oceňování majetku. Pro zvládnutí moderních systémů řízení technicky náročných budov a provozů poskytuje studium poznatky o příslušných technických a počítačových prostředcích včetně využití geografických informačních systémů.

Absolventi oboru se specializací na správu majetku a provoz budov najdou uplatnění především u investorů a v developerských společnostech na jedné straně a u soukromých i veřejných vlastníků nemovitostí a organizací vykonávající správ nemovitostí na straně druhé. Svůj vědomostní potenciál tedy mohou absolventi uplatnit v realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu administrativních a obchodních center, nemocnicích, státních institucích atd.


© 2018 VŠB-TU Ostrava