Příprava a realizace staveb

Bakalářský studijní obor "Příprava a realizace staveb" je modulově koncipován tak, aby si student bakalářského studijního programu Stavební inženýrství mohl vytvořit studijní plán bakalářského studia s ohledem na svůj další odborný profil. V prvních dvou letech studia student získá potřebné znalosti teoretického základu z předmětů společenskovědních, ekonomických a ze všeobecného stavebního základu. Od třetího ročníku je studium v rámci oboru zaměřeno na zvládnutí odborných disciplín, umožňujících tvůrčí přístupy při přípravě a realizaci staveb. Důraz je kladen na předměty Specializovaný projekt I a II, kde student uplatní vědomosti, získané během studia, a bude samostatně schopen připravit projekt z přípravy a řízení výstavby. Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou prací a její obhajobou se závěrečnou zkouškou. Absolvent bakalářského studia bude vybaven potřebnými teoretickými a odbornými vědomostmi a může pracovat v oblasti přípravy staveb, řízení výstavby a realizace staveb.


© 2018 VŠB-TU Ostrava