Stavební hmoty a diagnostika staveb

Absolventi tohoto oboru získají vzdělání stavebního inženýra se specializací na vývoj a zkušebnictví stavebních hmot a diagnostiku a technologie sanací stavebních konstrukcí. V rámci výuky získají studenti ucelený přísun teoretických informací z oblasti vývoje, výroby a zkoušení moderních, ale i klasických materiálů (přírodní kámen, kamenivo, maltoviny, beton, keramika, dřevo, plasty, izolační materiály aj.) a technologií. Výuka je ovšem zaměřena zejména na praktické vědomosti, získané ve cvičeních s využitím rozsáhlého laboratorního a zkušebního vybavení laboratoří. Výuka ve většině odborných předmětů je doplněna exkurzemi do výroben stavebních hmot (cementárny, cihelny a ostatní keramické provozy, sklárny, betonárny, lomy, pily a výrobny dřevěných konstrukčních prvků apod.) a na aktuální stavby v širším regionu Ostravska (mosty, tunely, památkové objekty). Studijní obor je dále zaměřen na diagnostiku stavebních prvků a konstrukcí, zejména na posuzování kvality použitých stavebních materiálů, které mohou být v průběhu času poškozeny, ale také na posuzování dalších užitných vlastností staveb. Ve studijním plánu jsou dále zařazeny předměty z oblasti ochrany životního prostředí, ekonomie výroby a investic a navazujících právních úprav.

Absolventi oboru nacházejí kvalitní uplatnění ve stavební praxi, a to především jako technologové projektových i výrobních stavebních organizací, stavební specialisté, techničtí poradci, pracovníci státních i soukromých zkušebních a výzkumných ústavů i jako soukromí podnikatelé.


© 2018 VŠB-TU Ostrava