Magisterské studium

Architektura a stavitelství

Stavební inženýrství

Architektura a stavitelství

Studijní obor: Architektura a stavitelství

Absolventi bakalářského studia Architektura a stavitelství mohou na této škole pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Architektura a stavitelství, případně v oboru Konstrukce staveb, Prostředí staveb a Městské stavitelství a inženýrství. Studenti mohou také pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech dalších vysokých škol.

V magisterském stupni studia Architektury a stavitelství je vzděláváno maximálně třicet studentů v každém ze dvou ročníků - s důrazem na kvalitu architektonickou, urbanistickou a výtvarnou. Podstatný podíl výuky spočívá v práci studentů v rámci výuky ateliérové tvorby, kde jsou studenti vedeni ke kolektivní práci na projektech s individuálním přístupem každého z nich a s ohledem na další specializace v oboru stavitelství. Absolvent dvouletého magisterského studia se uplatní zejména jako tvůrčí projektant - architekt se silným technickým povědomím v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb a jako hlavní koordinátor projektovaného díla. Další možnost odborného uplatnění je ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče.

Absolventi oboru získají titul inženýr architekt (Ing.arch.).

Stavební inženýrství

Studijní obor: Dopravní stavby

Studijní obor je založen na všeobecném inženýrském a stavebně-technickém základu. Výrazná specifika dopravy nekolejové a kolejové paralelně člení zaměření studia na dva základní směry - silniční a železniční stavitelství. Studenti jsou připravováni pro obor dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb (silnice, dálnice, mosty a další objekty, městské komunikace, letiště, železniční tratě a vlečky aj.). Získají schopnost řešit technologie výstavby, hospodaření s dopravní infrastrukturou, bezpečných a ekonomických dopravních systémů, integrované a kombinované dopravy, omezovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Absolventi naleznou uplatnění při přípravě, projektování, realizaci, údržbě dopravních staveb a zařízení, v rámci regionu konkrétně na stavbě dálnice, modernizace regionálních a vysokorychlostních železničních tratí a integrovaných dopravních systémů.

Studijní obor: Geotechnika

Studijní obor Geotechnika (akreditovaný je bakalářský, magisterský i doktorský studijní obor) poskytuje posluchačům úplné vzdělání pro činnosti v oblasti podzemního stavitelství a tunelování, zakládání staveb a geotechnických staveb. Do výuky oboru jsou zařazeny základní a řada specializačních geotechnických předmětů, které dávají tomuto vzdělání individuální charakter a posluchačům možnost hlubší odborné profilace již během studia. Studentům je v průběhu studia k dispozici laboratoř mechaniky zemin, laboratoř geotechnického monitoringu, technické seismicity a rovněž laboratoř modelování, která je vybavena specializovaným softwarem pro modelování různých typů geotechnických úloh.

Absolventi oboru Geotechnika nemají žádný problém s uplatněním, které nacházejí nejen ve specializovaných geotechnických firmách (Metrostav, Subterra, Zakládání staveb, Arcadis Geotechnika, Minova Bohemia a dalších menších firmách s regionální působností), ale i ve firmách s obecnějším stavebním zaměřením a rovněž ve vědecko-výzkumných organizacích. O absolventy oboru je zájem i v zahraničí. Poptávka firem po absolventech tohoto studijního oboru je mnohem vyšší než je nabídka.

Studijní obor: Konstrukce staveb

Studijní obor Konstrukce staveb je připraven jako navazující magisterský třísemestrální program. Je zaměřen na projektování a realizaci náročných konstrukcí pozemních, průmyslových a inženýrských staveb. Prohloubena je výuka teoretických předmětů ze spolehlivosti konstrukcí, stavební mechaniky, pružnosti, dynamiky a metody konečných prvků, které jsou základem pro praktické zvládnutí navazujících konstrukčních předmětů z oblasti zatížení staveb a navrhování běžných či speciálních konstrukčních předmětů z oblasti zatížení staveb a navrhování běžných či speciálních konstrukcí železobetonových, předpjatých, zděných, ocelových a dřevěných. Pozornost je zaměřena také na specifické problémy teplotní a požární odolnosti stavebních konstrukcí, interakci základových konstrukcí se zemním prostředím či extrémním podmínkám zatížení staveb při tzv. nehodové návrhové situaci vyvolané přírodními živly (povodně, požáry, zemětřesení) nebo činností člověka (účinky poddolování, výbuchy, nárazy apod.). Po absolvování tohoto studia najde absolvent široké uplatnění při projektování, realizaci, popřípadě v přípravě a řízení náročných konstrukcí pozemních, průmyslových a inženýrských staveb.

Studijní obor: Městské stavitelství a inženýrství

Studijní obor je zaměřen na problematiku městských staveb pro bydlení a občanskou vybavenost včetně staveb pro administrativu, zdravotnictví, kulturu a sport. Studijní obor současně poskytne svým absolventům ucelený soubor znalostí teorie stavby města a venkovských sídel, urbanismu a územního plánování. Program je doplněn o poznatky o technické infrastruktuře města, dopravního a průmyslového stavitelství. Současně zahrnuje ekonomické a právní disciplíny a nezbytné humanitní zázemí (např. investiční proces, urbanistickou sociologii a organizaci a funkce státní správy a samosprávy). Studium je založeno na multidisciplinárním přístupu tak, jak to složitost organismu města vyžaduje. Absolventi tohoto studijního oboru nacházejí uplatnění ve firmách a institucích, jež se zabývají investorskou, inženýrskou a projektovou činností, dále v aparátu státní správy a samosprávy, především na stavebních úřadech, ale i ve všech odborech a referátech, které se zabývají investicemi a konečně i u dodavatelských firem, zejména při marketingu a přípravě zakázek a staveb. Jde tedy o absolventa programu Stavební inženýrství se silným akcentem na přípravné fáze investičního procesu a inženýrské činnosti, a to přímé i dodavatelské.

Studijní obor: Prostředí staveb

Absolvent bude mít po ukončení studia znalosti o požadavcích na vnitřní prostředí staveb a to z hlediska vytvoření tepelné pohody, úniku tepla, klimatu prostředí, požadavků na osvětlení a hlučnosti uvnitř budov. Získá znalosti o způsobech a možnostech rozvodů pitné a teplé vody, konstrukcí kanalizačních systémů, rozvodů topných plynů v budovách, jejich přípojek a vlastnostech jednotlivých plynů. Zvládne základy vytápěcí techniky s druhy vytápěcích systémů, jejich dimenzování, s možnostmi regulací, a zpracování kompletní projektové dokumentace. Získá znalosti o způsobech větrání a projektování klimatizačních zařízení. Bude mít základní znalosti o rozvodu elektrické energie pro zařizovací předměty v budovách a zásadách jejich bezpečného provozování (výtahy, pojízdné chodníky, signalizace, zabezpečovací technika). Po absolvování studijního oboru bude schopen provádět projekční práce a řídit provádění prací v oblasti technických zařízení budov.

Studijní obor: Provádění staveb

Studijní magisterský obor Provádění staveb je připravován v souladu s Boloňskou deklarací a modulově koncipován tak, aby byla zajištěna návaznost mezi studiem bakalářským Příprava a realizace staveb (Bc.), t.č. již běžícím, v případě výborných výsledků dále zajištěna návaznost na Ph.D. studium (Teorie konstrukcí), které fakulta zajišťuje a garantuje. Navazující magisterský obor vznikl na základě poptávky jak ze strany studentů, tak odborné stavební praxe, zejména její realizační složky.

Studijní magisterský obor Provádění staveb je připraven jako 1,5-letý, magisterský, navazující na bakalářské vzdělání. Jeho akreditací bude zajištěno plnohodnotné vysokoškolské vzdělání studentů, kteří naleznou uplatnění hlavně v přípravě a organizaci výstavby, realizaci staveb a jejím řízení.

V prvním ročníku magisterského studia je skladba předmětů zaměřená na realizační prováděcí činnost jak u staveb bytových, tak občanského vybavení města, staveb průmyslových, skupina předmětů se zaměřuje na provádění dřevěných a ocelových staveb, liniových staveb, pozornost je věnována provádění inženýrských sítí, které jsou nedílnou součástí každé výstavby investičního celku. Součástí skladby předmětů je předmět Chování v podniku, které dnes patří k základům vysokoškolského vzdělání a kultuře každé stavební firmy. Významné místo v prvním ročníku mají předměty Projekt I. (ZS) a Projekt II. (LS), kde studenti pracují na zadaném tématu stavby a uplatnují své získané znalosti z bakalářského studia a znalosti z předmětů magisterského studia. Téma v Projektu I. a II. je individuální, zaměřuje se na novostavby, rekonstrukce všech staveb pozemního charakteru. Podporou předmětu Projekt I. a II. je předmět pod názvem CAD systémy v procesu výstavby. Tento předmět se zaměřuje na softwarovou podporu zobrazovacích technik i technik na řízení výstavby, plánování, tvorbu cen, nabídky. Eliminaci případných vad a poruch, které v procesu výstavby mnohdy vznikají, se věnuje předmět Teorie rozhodování a rizika staveb.

Do skladby předmětů prvního ročníku magisterského studia je zařazen předmět pod názvem Řízená praxe, která bude probíhat jak v zimním tak letním semestru prvního ročníku magisterského studia a tato praxe bude probíhat ve spolupráci se stavebními firmami, přímo ve stavební firmě.

Skupina předmětů Bezpečnostní management a Požární bezpečnost staveb je zařazena do skupiny předmětů volitelných.

V druhém ročníku magisterského studia je skladba předmětů průřezově stejná jako u všech studijních oborů v rámci celého studijního programu Stavební inženýrství, které fakulta stavební VŠB-TUO garantuje, s výjimkou předmětu Diplomový projekt. Zadání diplomového projektu bude probíhat v prvním ročníku magisterského studia v průběhu letního semestru. Předpokládá se spolupráce se stavebními firmami a zadání tématu přímo pro potřeby stavebních firem, až již z oblasti přípravy a organizace staveb nebo z oblasti provádění staveb a řízení výstavby.

Akreditací navazujícího magisterského studijního oboru Provádění staveb bude zajištěna v rámci třístupňového systému vzdělávání návaznost na ostatní univerzity v České a Slovenské republice, současně návaznost na technické univerzity v zemích Evropského společenství, kde tento obor je nedílnou součástí vzdělávání.

Studijní obor: Průmyslové a pozemní stavitelství

Magisterský studijní obor Průmyslové a pozemní stavitelství je určen především absolventům bakalářských studijních programů Příprava a realizace staveb a Architektura a stavitelství. Stavby pozemního charakteru, které zahrnují stavby obytné, stavby občanského vybavení, stavby průmyslové a stavby zemědělské tvoří v praxi převážnou část stavební výroby. Obor pozemního stavitelství byl v minulosti po řadu desetiletí a je i v současnosti akreditován a vyučován také na ostatních stavebních fakultách v rámci České republiky. Obor Průmyslové a pozemní stavitelství je součástí studijního programu N 3607 Stavební inženýrství a poskytuje plnohodnotnou možnost magisterského vzdělání uchazečům o studium, kteří mají o danou problematiku profesní zájem.

Studijní obor Průmyslové a pozemní stavitelství je zaměřen na problematiku projektování a provádění objektů pozemního stavitelství - staveb obytných, občanského vybavení, průmyslových a zemědělských, s určitým důrazem vzhledem k ostravskému regionu, na stavby průmyslového charakteru. Absolvováním magisterského studia tohoto studijního oboru získá absolvent znalosti jak z oblasti navrhování konstrukcí pozemních staveb, tak také z oblasti jejich provádění. Dle pak z oblasti, poruch staveb a jejich sanací, stavební tepelné techniky a energetiky, a stavební akustiky. Absolvent magisterského studia studijního oboru Průmyslové a pozemní stavitelství nalezne uplatnění v projekční praxi, v realizaci staveb pozemního charakteru i v oblasti investiční výstavby. Absolvent bude po splnění požadavků na odbornou praxi vyhovovat podmínkám pro autorizaci v oboru "Pozemní stavby".

Témata diplomových prací obsahují zpracování projektové dokumentace na zadaný typ objektu pozemního charakteru. Tedy stavby průmyslové, stavby obytné stavby občanského vybavení, nebo stavby zemědělské. Tématem diplomové práce může být také teoretické pojednání, nebo řešení určitého technického úkolu týkající se problematiky průmyslových a pozemních staveb.

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a složením státních závěrečných zkoušek.

Studijní obor: Stavební hmoty a diagnostika staveb

Absolventi tohoto oboru získají vzdělání stavebního inženýra se specializací na vývoj a zkušebnictví stavebních hmot a diagnostiku a technologie sanací stavebních konstrukcí. V rámci výuky získají studenti ucelený přísun teoretických informací z oblasti vývoje, výroby a zkoušení moderních, ale i klasických materiálů (přírodní kámen, kamenivo, maltoviny, beton, keramika, dřevo, plasty, izolační materiály aj.) a technologií. Výuka je ovšem zaměřena zejména na praktické vědomosti, získané ve cvičeních s využitím rozsáhlého laboratorního a zkušebního vybavení laboratoří. Výuka ve většině odborných předmětů je doplněna exkurzemi do výroben stavebních hmot (cementárny, cihelny a ostatní keramické provozy, sklárny, betonárny, lomy, pily a výrobny dřevěných konstrukčních prvků apod.) a na aktuální stavby v širším regionu Ostravska (mosty, tunely, památkové objekty). Studijní obor je dále zaměřen na diagnostiku stavebních prvků a konstrukcí, zejména na posuzování kvality použitých stavebních materiálů, které mohou být v průběhu času poškozeny, ale také na posuzování dalších užitných vlastností staveb. Ve studijním plánu jsou dále zařazeny předměty z oblasti ochrany životního prostředí, ekonomie výroby a investic a navazujících právních úprav.

Absolventi oboru nacházejí kvalitní uplatnění ve stavební praxi, a to především jako technologové projektových i výrobních stavebních organizací, stavební specialisté, techničtí poradci, pracovníci státních i soukromých zkušebních a výzkumných ústavů i jako soukromí podnikatelé.


© 2018 VŠB-TU Ostrava