Základní pojmy

Akademická obec

Vysoká škola je tvořena interními učiteli, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty graduálního a postgraduálního studia.

Akademický senát

Je orgánem samosprávy vysoké školy. Je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská část akademického senátu představuje vrcholové zastoupení studentů na VŠ.

Index

Je výkaz studenta o studiu. Do Indexu si zapisuje student vybrané kurzy dle studijního plánu pro daný školní rok. Zkoušející značí do Indexu dosažené výsledky.

Konzultace

Pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a a doplňují přípravu studentů ke zkouškám.

Kreditový systém studia

Předmětům jsou přiřazeny kredity, tj. body, a učební plány jsou sestaveny tak, aby při standardní délce studia získal student za semestr určený počet CP (credit points) a za akademický rok rovněž určený počet CP. V každém předmětu je hodnocen body, které získává nejen u zkoušky, ale i za aktivitu během semestru.

Kurz

Je předmět s definovaným obsahem, rozsahem a způsobem absolvování, vyučovaný v daném semestru.

Přednášky

Jsou základním způsobem seznámení studentů s obsahem kurzu. Přednášející jsou především profesoři a docenti.

Semináře a cvičení

Teoreticky a metodologicky rozvíjejí a prohlubují přednášenou část kurzu především v praktických příkladech.

Státní zkouška pro bakalářské studium

Státní závěrečnou zkouškou se ukončuje studium v bakalářských studijních programech, její součásti je obhajoba bakalářské práce, koná se před zkušební komisí po splnění všech studijních požadavků daných studijním plánem příslušného studijního programu. Její části a jednotlivé předměty nebo tématické okruhy jsou dány studijním programem, který také stanovuje jejich pořadí.

Státní zkouška pro inženýrské studium

Se koná před komisí po splnění všech studijních povinností a odevzdání diplomové práce. Sestává z obhajoby diplomové práce a ústní, nebo písemné zkoušky z předmětů, určených studijním programem.

Studijní a zkušební řád

Je interní předpis fakulty. Podrobně upravuje podmínky studia.

Studijní plán

Vymezuje obsah a rozsah studia vybraného oboru, druhu a typu studia v jednotlivých ročnících. Obsahuje kurzy vyučované v semestru zimním a letním a způsob jejich ukončení.

Vědecká rada

Je akademickým orgánem vysoké školy. Projednává otázky pedagogické a vědecké činnosti, spolupráce s praxí, návrhy na jmenování profesorů a docentů.

Základní forma výuky

Jsou přednášky, semináře, cvičení, konzultace, odborné praxe a samostudium.

Zápis

V daném školním roce je aktem, umožňujícím získat práva studenta pro tento školní rok. Zápis do vyššího ročníku je podmíněn splněním podmínek studia, daných studijním plánem a studijním řádem.

Zápočet

Je udělován za splnění požadavků určených programem vzdělávací činnosti pro příslušný předmět. Uděluje jej vyučující. Na některých fakultách získá student bodové hodnocení.

Zkouška

Je ústní i písemná, slouží k prověření vědomostí studenta. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející známkami výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl. Na některých fakultách získá student bodové hodnocení.


© 2018 VŠB-TU Ostrava