Činnost redakční rady Sborníku vědeckých prací se řídí směrnicí děkana Fakulty stavební, která je k nahlédnutí zde. Seznam členů redakční rady Sborníku vědeckých prací je k nahlédnutí zde.


© 2018 VŠB-TU Ostrava