Ročník 2017

Odborný garant soutěže je děkan fakulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc.

Organizační garant soutěže, předseda komise SVOČ a člen rady SVOČ stavebních fakult ČR a SR je Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Další členové organizační komise jsou doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., Ing. Stanislav Endel, Ing. Filip Khestl, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D., Ing. Filip Čmiel, Ph.D., Ing. Petra Tymová, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ph.D., Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D. a Ing. Radek Fabian, Ph.D.

Organizační zabezpečení

 • Termín konání fakultního kola SVOČ je 4. 5. 2017.
 • Termín konání mezinárodního kola SVOČ na Stavební fakultě TU v Košicích je 18. 5. 2017.
 • Přihlásit se na fakultní kolo SVOČ je možno e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce do 28. 4. 2017.
 • Elektronická podoba práce se odevzdává do 3. 5. 2017 do 14:00 e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce (formát DOC a PDF).
 • Tištěná podoba práce se předkládá v jednom vyhotovení členům hodnotící komise v den konání fakultního kola (svázáno v kroužkové vazbě).
 • Práce budou vydány v elektronickém sborníku.
 • Vnitřní norma SVOČ Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava [PDF]
 • Šablona SVOČ práce [DOC]
 • Šablona anotace ke SVOČ práci [DOC]

Rozsah a forma prací

Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu, včetně příloh. Soubor uložte ve formátu DOC a PDF pod názvem sekce_prijmeni_jmeno (bez háčků a čárek). Přílohy (výkresy, tabulky, grafy) musí být součástí dokumentu.

Práce bude mít titulní stranu (návrh titulní strany je uveden v šabloně SVOČ práce). V úvodu práce bude anotace uvedená v anglickém a v mateřském jazyce (slovensky nebo česky) v rozsahu max 20 řádků.

Rozdělení podle sekcí

Sekce I. Inženýrské konstrukce doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Sekce II. Městské inženýrství a urbanismus Ing. Stanislav Endel
Sekce III. Stavební hmoty Ing. Filip Khestl, Ph.D.
Sekce IV. Geotechnika Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Sekce V. Pozemní stavitelství Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
Sekce VI. Technická zařízení budov Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Sekce VII. Dopravní stavby Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Sekce VIII. Stavební mechanika Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Sekce IX. Architektura Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
Sekce X. Ekonomika, řízení a technologie staveb Ing. Radek Fabian, Ph.D.

Podmínky odměňování

 • 1. místo - 3 000 Kč
 • 2. místo - 2 000 Kč
 • 3. místo - 1 000 Kč
 • Účast - 300 Kč

Předchozí ročníky


© 2018 VŠB-TU Ostrava