Podpora talentovaných studentů

Univerzitní program péče o studenty s mimořádným zájmem o studijní obor
info-image

Máte vynikající studijní výsledky? Byli jste na studijním pobytu v zahraničí? Chtěli byste o studované problematice vědět více? Chcete zkoumat a bádat? Tak to je pro Vás určen projekt péče o talentované studenty!

Přihlaste se do výběrového řízení, které se vyhlašuje v rámci rozvojového projektu "Analýza studia a talentovaní studenti" v letním semestru akademického roku 2017/2018 pro studenty 2., 3. a 4. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia v prezenční formě.

Co nabízíme

  • prohloubení znalostí v daném oboru studia;
  • odborné vedení supervizorem, tj. akademickým pracovníkem fakulty;
  • možnost zapojení do výzkumu;
  • navázání spolupráce s praxí, případně doporučení budoucím zaměstnavatelům.

Zájemci o zapojení do tohoto programu musí na adresu pavel.pospisil@vsb.cz zaslat motivační dopis, ve kterém popíší:

  • stručný životopis;
  • důvody, proč chce být student do programu zařazen;
  • event. předchozí aktivity studenta (např. spolupráce na řešení projektů SGS aj., účast na akcích SVOČ, výjezd v rámci ERASMU nebo jiné formy mobility, spolupráce s průmyslem, členství (kandidatura) v akademickém senátu, apod.);
  • aktivity, o které by student měl v programu péče zájem.

Za aktivní účast v tomto programu bude, v souladu se Stipendijním řádem VŠB-TUO a směrnicí děkana FAST VŠB – TUO č. 6/2015, kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů FAST, studentům přiděleno mimořádné stipendium.

Další kola výběru talentovaných studentů budou v souladu s programem projektu "Analýza studia a talentovaní studenti" (IRP/2016/60) řešeného na VŠB-TUO následovat.


© 2018 VŠB-TU Ostrava