Studentská soutěž na téma Změna interiérů Menzy 5

Soutěž se vyhlašuje pro jednotlivce i kolektivy.
info-image

Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB – TU Ostrava, vyhlašuje studentskou soutěž na téma Změna interiérů Menzy 5. Soutěž se vyhlašuje pro jednotlivce i kolektivy

Cílem soutěže je:

Komplexní řešení interiérů jednotlivých pater Menzy 5 včetně zajištění prvků moderních trendů v gastronomii. Zatraktivnění prostor 3.NP pro případné využití k pronájmům (konference, svatby, oslavy aj.).

Soutěž je určena všem studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia VŠB-TUO (v prezenční i kombinované formě studia).

Zahájení soutěže:     20. 3. 2018

Ukončení soutěže:   20. 5. 2018

Podklady pro soutěž:

Zadávací dokumentaci + půdorysy jednotlivých podlaží ve formátu *.pdf naleznete v příloze.

Termíny prohlídek Menzy 5 ve dnech 21. 3. 2018 a 22. 3. 2018 vždy 13,00 – 15,00 hodin. Sraz zájemců na prohlídku ve 13,00 hodin v přízemí Menzy 5 (u Snack baru). Veškeré dotazy k provozu Menzy 5 budou zodpovězeny v rámci prohlídky.

Ceny:

1. místo – 20 000,- Kč

2. místo – 15 000,- Kč

3. místo – 10 000,- Kč

Požadavky na odevzdanou práci:

  • Dodání elektronické a tištěné verze krátké prezentace v *.ppt formátu a posteru velikosti A1 (není nutno tisknout, stačí v el. verzi) [1] nejpozději v den ukončení soutěže na sekretariát prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu, budova rektorátu, místnost A313.
  • Zachování kapacity výdejny.
  • Maximální rozsah díla 20 stran vč. obrázků.
  • Detailní popis navrženého vybavení – koncepce, navržené materiály, jednotlivé prvky, orientace, technologické vybavení apod. vč. dovybavení prvky současných gastronomických trendů.
  • Předběžnou cenovou kalkulaci navržených změn interiérů (jednotlivých prvků).
  • Návrhy na změny interiérů by měly být v souladu s platnými právními předpisy (např. zachování únikových cest, BOZP, bezbariérovost aj.)

Kritéria pro hodnocení prací:

  • Reálnost
  • Ekonomická přijatelnost
  • Návratnost přijatých opatření

Práce budou hodnoceny odbornou komisí složenou ze členů vedení univerzity v 06/2018.

Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu: pavla.simelova@vsb.cz.

[1] Student přiloží prohlášení, kterým se hlásí k autorství soutěžní práce a souhlasí s dalším využitím práce prostřednictvím univerzity (viz příloha). Je třeba neopomenout vlastnoruční podpis modrou barvou (doporučuje se podpis celým jménem, rozhodně ne parafa), jako datum se uvádí datum odevzdání soutěžní práce.


© 2019 VŠB-TU Ostrava