Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Nauka o stavbách, praktická teorie
Code
RPP2019/56
Summary
Cílem tohoto projektu je inovace podkladů pro přednášky předmětu Nauka o stavbách, praktická teorie. Přednášky rozšiřují informace, získané již na bakalářském stupni, o navrhování staveb obytných, veřejných, průmyslových, zemědělských a dopravních. Hlavní důraz je kladen na zásady tvorby umělého životního prostředí ve vztahu k uživateli – člověku a přírodě. Zvláštní důraz je kladen na bezbariérovost pohybu, požární bezpečnost a hygienu budov. Získané informace lze použít a aplikovat v ostatních předmětech, obzvláště v ateliéru architektury a v ateliéru interiéru, při cvičných architektonických návrzích jednotlivých stavebních typů, přednášených v cyklu přednášek. Stávající témata přednášek byly výrazně přepracovány dle aktuálních potřeb a návaznosti na ostatní předměty. Projekt se zaměří na sběr dat a fotografií k tvorbě jednotlivých inovovaných přednášek, ty budou vytvořeny v Powerpointu jako obrazová část a ve Wordu, jako textová a obrazová část a vyvěšeny na webu Katedry architektury a na osobním profilu přednášejících, k dispozici studentům. Data a fotografie budou sbírána při osobních návštěvách ikonických staveb v České republice, protože pouze osobním kontaktem s prostorem lze tento plně pochopit a zkušenost předat dál. Dále návštěvou tematických seminářů, např. pořádaných společností Omnium (zaměřeno na hřbitovy, kostely, památníky atp.), studiem odborných knih a časopisů, převážně zaměřených na jednotlivé stavební typy. Dostupná zahraniční literatura umožní mezinárodní srovnání situace stavebního typu, který se vyvíjí jinak v každé společnosti dle stupně její vyspělosti a vlivu úrovně hospodářství či religiozity a dalších hledisek. Mnohá srovnání mohou předeslat vývoj stavebního typu v naší republice dle příkladu ze zahraničí. Dále pak se předpokládá účast na přednáškách na jiných univerzitách či mimo naši univerzitu pořádaných, např. filosofa Petra Rezka apod., které se tematicky váží a doplňují témata předmětu Nauka o stavbách. Harmonogram projektu: 2019 *sběr dat a fotografického materiálu, případně výkresové dokumentace vytyčených stavebních typů *nákup a studium odborné literatury *vytvoření podkladů (powerpointové prezentace dle témat, textové části ve wordu) *zveřejnění podkladů na školních profilech řešitele a spoluřešitelů a na webu katedry architektury
Start year
2019
End year
2019
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back