Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální stavební centrum

Experimentální stavební centrum
V areálu Fakulty stavební je možné nalézt několik menších objektů či spíše modelů, jako například řez silničním svrškem či železniční koleje s výhybkou, na kterých studenti v praxi poznávají, jak vše funguje v reálných podmínkách. Součástí fakulty jsou také dvě významné stavby.

Tou první je nízkoenergetická pasivní dřevostavba, která byla otevřena v roce 2012 a slouží jako jedno z nejmodernějších školících center v republice. Projekt vznikl ve spolupráci Moravskoslezského dřevařského klastru (dnes Národní dřevařský klastr) a VŠB – TU Ostrava. Je v něm nainstalováno mnoho moderních technologií, například výuková sestava tepelných zdrojů i systémů vytápění a mnohé další. Slouží nejen pro další vědecký výzkum, ale rovněž studentům, kteří v praxi vidí, jak jednotlivé systémy fungují. 

Druhá významná stavba, která byla na pozemku Fakulty stavební dokončena a zkolaudována v roce 2018, je Experimentální stavební centrum. Jedná se o unikátní pracoviště, které nemá v republice obdoby, a proto se mu teď budeme věnovat podrobněji.    

S trochou nadsázky je možno říct, že je to stavba tří děkanů. S výstavbou se totiž počítalo již při výstavbě šestipodlažní, dvoukřídlé budovy v roce 2006, kdy Fakultu stavební vedl doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. (2002 - 2010). Již tenkrát bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí a to, že se nerealizovalo už v první vlně, bylo logickým vyústěním tehdejších finančních možností.

Druhý pokus o získání finančních prostředků na dostavbu se uskutečnil na přelomu roku 2009 a 2010, kdy byla výstavba zkušebny plánována jako nezbytná investice v připravovaném projektu OP VaVpI „Progresivní stavební materiály a technologie“. Také tento pokus však byl neúspěšný, když projekt nebyl podpořen k financování.

Finance na výstavbu se tak investičnímu oddělení univerzity podařilo získat až napotřetí z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až v roce 2012, kdy fakultu vedla prof. Ing. Darja Kubečková, PhD. (2010 – 2014).

Po nemalých komplikacích ze strany zhotovitelů byla stavba dokončena v roce 2015 a po zkušebním provozu zkolaudována v březnu 2018, kdy již Fakultu stavební vede od roku 2014 současný děkan prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Nejmodernější technologické vybavení, které bylo instalováno v roce 2016 až 2017, zaplatila ze svého rozpočtu VŠB – TU Ostrava. Hlavním cílem vedení školy momentálně je, aby centrum získalo status akreditovaného pracoviště, což by zde umožnilo provádět odborné služby ve zkušebnictví pro stavební firmy v rámci hospodářské činnosti. 

Na první pohled se jedná o lehkou průmyslovou halu, která se nijak výrazně neliší od podobných typů staveb. To nejdražší a nejcennější však nalezneme teprve uvnitř. Centrum je mimo jiné vybaveno jeřábovou dráhou a univerzální modulovou sestavou rámové konstrukce. Je dimenzována pro zkoušky v tahu a tlaku až do síly 2000 kN. Dále jsou zde instalovány univerzální hydraulický zkušební systém, laboratorní lis pro tlak 4000 kN, laboratorní lis pro tah 600 kN či měřící ústředny s čidly. Takto vybavené pracoviště bude sloužit zejména k zajištění experimentů a zkoušek stavebních konstrukcí i materiálu v rámci výzkumných úkolů. Hojně bude rovněž využíváno komerčními firmami a průmyslovými partnery. Vzhledem k tomu, že se v něm budou provádět i významné pokusy, jejichž výsledky budou mnohdy předmětem utajení, dořešuje se i forma výuky studentů. V tuto chvíli studenti využívají pracoviště k zpracování experimentálních částí svých disertačních prací na téma optimalizace konstrukčních přípojů vaznic u velkorozponových hal. 

Nově vybudovaná laboratoř umožňuje provádět a vyhodnocovat široké portfolio experimentů při vývoji a optimalizaci pokročilých materiálů i konstrukcí na bázi dřeva, oceli, betonu nebo kompozitů. Hlavní specializace laboratoře je zaměřena zejména na provádění velkých experimentů stavebních konstrukcí a prvků pro účely validace pokročilých numerických modelů i simulací zohledňují skutečné chování a porušení materiálů. Špičkové vybavení laboratoře rovněž umožňuje řešit sofistikované a specializované zkoušky únavy, trvanlivosti a životnosti konstrukcí. 

Výše v textu jsme již zmínili, že statické a dynamické zkoušení stavebních konstrukcí zajistí hlavní hydraulická zkušební sestava lisů, které patří momentálně mezi to nejlepší, co se na trhu nachází. Jedná se o univerzální zkušební systém, který v rámci individuální konfigurace umožňuje statické i dynamické zkoušky. U statických zkoušek je dovoleno zatížení až 2000 kN. Samotný zkušební rám se skládá z modulů, které se sestavují na základě rozměrů zkoušených vzorků, délky až 10 metrů. Hlavní zkušební systém je také doplněn o univerzální sběrnicový systém měřící ústředny deformací, přetvoření a teploty. Experimentální hala je rovněž vybavena laboratorními lisy pro zkoušení základních materiálových vlastností v tlaku do 4000 kN a tahu 600 kN. 

Nedílnou součásti Experimentálního stavebního centra je také chemická laboratoř, která se bude specializovat na vyhodnocování propagace a šíření koroze u kovových materiálů i vlivu chloridů u betonu. 

Přesto, že je experimentální stavební centrum v provozu teprve krátce, realizuje se v něm první významný projekt s názvem KoNaNos (komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů). Řešitelsky se na něm podílí tým lidí z Katedry konstrukcí pod vedení Ing. Pavlíny Matečkové, Ph.D. Partnery projektu jsou společnost ŽPSV a.s. a Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, v.v.i. Jedná se o projekt financovaný z fondů Evropské unie (operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, OP PIK). Prvně jmenované zastupuje doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., a za UFM pak doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. 

Tento projekt je zaměřen na komplexní návrhy nosníků s využitím pokročilých betonů. Připravené experimenty poslouží nejenom řešitelům, ale zároveň ověří maximální možnosti zkušebních lisů. Navrhované a testované nosníky totiž využívají vysokopevnostní betony s pevností až 130 MPa v kombinaci s předpínací výztuží.

Ve fázi přípravy jsou v rámci smluvního výzkumu úkoly konstrukční optimalizace nosných prvků do čistých prostor od firmy vyrábějící klimatizace. 

Experimentální stavební centrum, které je vybudováno v rámci areálu Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava, tedy vstoupilo do prvního roku své činnosti s velkými ambicemi a do široka otevírá pomyslnou náruč dalším zájemcům o spolupráci.  

Vloženo: 22. 5. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět